Honeywell HW223E Operating Instructions Manual page 9

Radiant panel heater
Hide thumbs

Advertisement

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο σε ασφαλές
μέρος για μελλοντική παραπομπή.
Αυτές οι οδηγίες διατίθενται επίσης στον ιστότοπό
μας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε
τη διεύθυνση www.hot-europe.com.
• Η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο βάσει των οδηγιών
του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με
περιορισμένες σωματικές, αντιληπτικές ή νοητικές
ικανότητες ή από άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και
γνώσεις, εφόσον αυτά επιβλέπονται ή έχουν λάβει
οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και
εφόσον αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
• Τα παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να μένουν
μακριά από τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται
συνεχώς. Τα παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω
των 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ενεργοποιούν/
απενεργοποιούν τη συσκευή, με την προϋπόθεση ότι
η συσκευή έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην
προβλεπόμενη θέση λειτουργίας της, ότι υπάρχει
η ανάλογη επίβλεψη ή καθοδήγηση όσον αφορά
τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και ότι
τα παιδιά έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που
ενέχονται. Τα παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των
8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν, να ρυθμίζουν
και να καθαρίζουν τη συσκευή, ούτε να διεξάγουν
εργασίες συντήρησης προβλεπόμενες για τον χρήστη.
• ΠΡΟΣΟΧΗ – Ορισμένα τμήματα αυτού του
προϊόντος μπορούν να θερμανθούν πάρα πολύ και
να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή
θα πρέπει να δίνεται σε χώρους όπου υπάρχουν
παιδιά και ευπαθή άτομα.
• Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή ακριβώς
κάτω από την πρίζα τροφοδοσίας.
• Μη χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή θέρμανσης
κοντά σε μπανιέρα, ντους ή πισίνα.
ΜΗΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για
να αποφύγετε τυχόν υπερθέρμανση, μην
καλύπτετε τη συσκευή θέρμανσης με κανένα
τρόπο, όπως υποδεικνύεται με το σύμβολο.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση,
14
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι
οι οπές εισαγωγής και εξαγωγής αέρα δεν
παρεμποδίζονται εξαιτίας κάποιου εμποδίου.
• Η συσκευή θέρμανσης προορίζεται για χρήση σε
εσωτερικό χώρο μόνο, όχι σε εξωτερικό χώρο ή
για εμπορική χρήση.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή θέρμανσης
κοντά σε εύφλεκτα αέρια ή υλικά, όπως διαλύτες,
βερνίκια, κόλλες, κ.λπ. Ορισμένα από τα
εσωτερικά εξαρτήματα ενδέχεται να είναι καυτά
και να δημιουργήσουν σπινθήρες.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή θέρμανσης σε
απόσταση μικρότερη από 100 cm από εύφλεκτα υλικά.
Προς αποφυγή εγκαυμάτων, φροντίστε ώστε το γυμνό
δέρμα να μην έρθει σε επαφή με καυτές επιφάνειες
• Εάν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημία,
απαιτείται αντικατάσταση από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλα εξουσιοδοτημένα
άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
• Μην αγγίζετε ποτέ τη μονάδα με βρεγμένα χέρια.
• Ελέγξτε για τυχόν εμπόδια. Εάν ανακαλύψετε
εμπόδια, απενεργοποιήστε το αερόθερμο
χρησιμοποιώντας το κουμπί τροφοδοσίας στον
πίνακα ελέγχου. Αφήστε το αερόθερμο να
κρυώσει τελείως και, στη συνέχεια, αφαιρέστε
το εμπόδιο. Περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά
και, έπειτα, ενεργοποιήστε το αερόθερμο και
ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
(Βλ. σελίδα 2)
1.
Γρίλια εισαγωγής αέρα
2.
Γρίλια εξαγωγής αέρα
3.
Κουμπί ρύθμισης ισχύος
4.
Κουμπί θερμοστάτη
5.
Λαβές
6.
Πέλματα
7.
Βίδες συναρμολόγησης πελμάτων
8. Κλιπ επιτοίχιας στήριξης
9.
Βίδες επιτοίχιας στήριξης και βύσματα (για σκυρόδεμα)
10. Αποστάτες τοίχου
11. Καλώδιο ρεύματος
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
(Βλ. σελίδα 3)
Ο συγκεκριμένος θερμοπομπός μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πέλματα επιδαπέδιας
στήριξης ή να στερεωθεί απευθείας στον τοίχο.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ
1. Για επιδαπέδια χρήση, προσαρμόστε τα πέλματα στο κάτω μέρος του θερμοπομπού
κουμπώνοντας κάθε πέλμα στην αντίστοιχη οπή (εικ. 1). Φροντίστε κάθε πέλμα να
τοποθετηθεί στη σωστή «αριστερή» και «δεξιά» θέση αντίστοιχα.
2. Όπως υποδεικνύεται στην εικ. 1Α, σφίξτε τα πέλματα στο κάτω μέρος του
θερμοπομπού χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες συναρμολόγησης πελμάτων.
3. Τοποθετήστε το θερμοπομπό επάνω σε σταθερή, οριζόντια, ανοιχτή επιφάνεια
σε απόσταση τουλάχιστον 90 cm από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο. ΜΗΝ
τοποθετήσετε τη συσκευή επάνω σε ασταθή επιφάνεια, όπως κλινοσκεπάσματα ή
μοκέτα με παχύ πέλος.
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
1. Για επιτοίχια στήριξη, βρείτε μια θέση για το θερμοπομπό φροντίζοντας να
αφήσετε τα κατάλληλα κενά (εικ. 3).
2. Ασφαλίστε τα κλιπ επιτοίχιας στήριξης στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις
παρεχόμενες βίδες και τα βύσματα (για σκυρόδεμα) των κλιπ επιτοίχιας στήριξης
(εικ. 4).
3. Προσαρμόστε τους αποστάτες τοίχου στο πίσω μέρος του θερμοπομπού ώστε να
διατηρείται η ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο. Προσαρμόστε το θερμοπομπό
στα κλιπ στήριξης, χρησιμοποιώντας τις οπές στήριξης στο πίσω μέρος του
θερμοπομπού (εικ. 2).
ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
(Βλ. σελίδα 3)
• Εάν θέλετε να τυλίξετε το καλώδιο ρεύματος πάνω στο θερμοπομπό όταν δεν
χρησιμοποιείται, στερεώστε τους αποστάτες τοίχου στο πίσω μέρος του θερμοπομπού.
• Τυλίξτε το καλώδιο ρεύματος γύρω από τους αποστάτες τοίχου (εικ. 5).
• Όταν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το θερμοπομπό ξανά, πρέπει να ξετυλίξετε τελείως
το καλώδιο ρεύματος. Ένα καλώδιο ρεύματος που παραμένει εν μέρει τυλιγμένο μπορεί
να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και να προκαλέσει πυρκαγιά.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(Βλ. σελίδα 2)
• Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης ισχύος αριστερόστροφα στη θέση (š).
• Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του θερμοπομπού σε παροχή ρεύματος.
• Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης ισχύος στην επιθυμητή ρύθμιση ισχύος (εικ. 6):
= Χαμηλή κλίμακα – 600 W
= Μεσαία κλίμακα – 900 W
= Υψηλή κλίμακα – 1500 W
• Γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη δεξιόστροφα στην υψηλότερη ρύθμιση
θερμοκρασίας για ταχεία θέρμανση.
• Μόλις η θερμοκρασία στο δωμάτιο φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο, γυρίστε το κουμπί
του θερμοστάτη αριστερόστροφα μέχρι να απενεργοποιηθεί ο θερμοπομπός (ακούγεται
ένα χαρακτηριστικό «κλικ» και η ενδεικτική λυχνία σβήνει). Σε αυτή τη ρύθμιση, ο
θερμοστάτης αυτόματα ενεργοποιεί το θερμοπομπό (η ενδεικτική λυχνία ανάβει) ή
τον απενεργοποιεί (η ενδεικτική λυχνία σβήνει), ώστε η θερμοκρασία να διατηρείται
σταθερή στο επιλεγμένο επίπεδο.
• Για να απενεργοποιήσετε το θερμοπομπό, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης ισχύος στη θέση
(š) και αποσυνδέστε το θερμοπομπό από την παροχή ρεύματος.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ο θερμοπομπός είναι εξοπλισμένος με αυτόματη λειτουργία κατά του παγετού.
Συνδέστε το θερμοπομπό στην παροχή ρεύματος. Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης ισχύος
σε οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις ενεργοποίησης ( , ή ). Γυρίστε το κουμπί
του θερμοστάτη αριστερόστροφα στη χαμηλότερη ρύθμιση, υποδεικνύεται με το
εικονίδιο χιονονιφάδας ( ). Μόλις η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί κάτω από +
5°C ο θερμοπομπός θα τεθεί σε λειτουργία αυτόματα. Καθώς η ενεργοποίηση του
θερμοπομπού εκτελείται αυτόματα, φροντίστε ο θερμοπομπός να μην καλύπτεται ούτε να
παρεμποδίζεται από οποιοδήποτε αντικείμενο.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ
ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ο συγκεκριμένος θερμοπομπός είναι εξοπλισμένος με αυτόματη διάταξη διακοπής της
λειτουργίας για λόγους ασφάλειας. Σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής της λειτουργίας,
ενδέχεται να έχει ενεργοποιηθεί η διάταξη διακοπής της λειτουργίας για λόγους
ασφάλειας. Μόλις ενεργοποιηθεί η διάταξη διακοπής της λειτουργίας για λόγους
ασφάλειας, δεν θα πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση του θερμοπομπού μέχρι να τεθεί
εκτός λειτουργίας και να ψυχθεί. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γυρίσετε το κουμπί
ρύθμισης ισχύος στη θέση (š) και να αποσυνδέσετε το θερμοπομπό από την παροχή
ρεύματος. Αφήστε το θερμοπομπό να ψυχθεί και στη συνέχεια ακολουθήστε τις «Οδηγίες
Λειτουργίας».
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ
Ο θερμοπομπός είναι εξοπλισμένος με αυτόματο διακόπτη προστασίας από ανατροπή ο
οποίος θα απενεργοποιήσει το θερμοπομπό σε περίπτωση που ανατραπεί κατά λάθος.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
• Ελέγξτε και απομακρύνετε τυχόν εμπόδια.
• Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοπομπός είναι σε όρθια θέση.
• Βεβαιωθείτε ότι ο θερμοπομπός είναι συνδεδεμένος στην παροχή ρεύματος. Ελέγξτε
επίσης εάν λειτουργεί η παροχή ρεύματος (π.χ. συνδέστε μια άλλη ηλεκτρική συσκευή
που είστε σίγουροι ότι λειτουργεί).
• Φροντίστε ο θερμοστάτης να μην είναι σε πολύ χαμηλή ρύθμιση. Με το κουμπί ρύθμισης
ισχύος σε μία από τις ρυθμίσεις ενεργοποίησης ( , ή ), γυρίστε το κουμπί του
θερμοστάτη δεξιόστροφα μέχρι να ενεργοποιηθεί και πάλι ο θερμοπομπός (ανάβει η
ενδεικτική λυχνία).
• Εάν και πάλι ο θερμοπομπός δεν λειτουργεί, συμβουλευτείτε την εγγύηση για περαιτέρω
οδηγίες.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Συνιστάται ο καθαρισμός της συσκευής δύο φορές το χρόνο (ή πιο συχνά εάν
παρατηρήσετε υποβάθμιση μείωση της απόδοσης) με ηλεκτρική σκούπα.
1.
Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος.
2.
Περιμένετε να ψυχθεί για 20 λεπτά.
3.
Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε ίχνη σκόνης και βρομιάς από
τις γρίλιες.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, το σύστημα ασφάλειας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τα
θερμαντικά στοιχεία ή/και το μοτέρ, εάν υπάρχει. Εάν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τυχόν
εμπόδια από τις γρίλιες εξαγωγής αέρα και καθαρίστε τη μονάδα όπως υποδεικνύεται στις
οδηγίες περί καθαρισμού.
ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ, οδηγία 2012/19/
ΕΕ, περί ανακύκλωσης συσκευών στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Προϊόντα, τα
οποία φέρουν το σύμβολο «διαγραμμένου» τροχήλατου κάδου απορριμμάτων στην
ετικέτα προδιαγραφών, στο κουτί συσκευασίας δώρου ή στις οδηγίες, πρέπει να
ανακυκλώνονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.
ΜΗΝ απορρίψετε τη συσκευή μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Το τοπικό
κατάστημα λιανικής ενδέχεται να διαθέτει πρόγραμμα «επιστροφής» όταν επιθυμείτε
να αγοράσετε ένα προϊόν αντικατάστασης. Εναλλακτικά, μπορείτε να απευθυνθείτε στην
τοπική αρχή αυτοδιοίκησης για περαιτέρω βοήθεια και συμβουλές σχετικά με το σημείο
όπου θα πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή σας για ανακύκλωση.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Ως προϋπόθεση αγοράς, ο αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή χρήση και
φροντίδα της συγκεκριμένης συσκευής KAZ σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
Ο αγοραστής ή χρήστης θα αποφασίσει ο ίδιος για το χρονικό διάστημα χρήσης του
συγκεκριμένου προϊόντος της KAZ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΤΗΣ KAZ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ Ή ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΤΗΣ KAZ ΕΣΕΙΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΘΑ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΣΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ 'Η/ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
Το προϊόν αυτό φέρει τη σήμανση CE και κατασκευάζεται σε συμμόρφωση με την οδηγία
περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EΚ, την οδηγία περί χαμηλής τάσης
2006/95/EΚ και την οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS).
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος όσον αφορά τυχόν τεχνικές τροποποιήσεις.
HW223E
220-240 V ~ 50 Hz
1500 W
Το συγκεκριμένο προϊόν είναι κατάλληλο
μόνο για χώρους με καλή μόνωση ή για
περιστασιακή χρήση.
15

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell HW223E

Table of Contents