Polski - Honeywell HW223E Operating Instructions Manual

Radiant panel heater
Hide thumbs Also See for HW223E:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 4

POLSKI

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia
należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki.
Instrukcję obsługi należy przechowywać
w bezpiecznym miejscu w celu umożliwienia
wykorzystania w przyszłości.
Instrukcje są również dostępne w naszej witrynie
internetowej. Zapraszamy na witrynę
www.hot-europe.com.
• Urządzenie musi być użytkowane wyłącznie w
sposób opisany w instrukcji obsługi.
• Urządzenie może być używane przez dzieci
w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych albo nieposiadające odpowiedniej
wiedzy ani doświadczenia, o ile są pod nadzorem
lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania
urządzenia w bezpieczny sposób, oraz jeśli osoby
te rozumieją powiązane zagrożenia. Nie wolno
dzieciom bawić się tym urządzeniem.
• Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci
w wieku poniżej 3 lat, chyba że będą się one
znajdowały pod stałą opieką osoby dorosłej.
Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą jedynie
włączać/wyłączać urządzenie pod warunkiem,
że zostało ono postawione lub zamontowane
we właściwym położeniu pracy oraz że znajdują
się pod opieką osoby dorosłej lub zostały
poinstruowane, jak należy bezpiecznie korzystać
z urządzenia, i rozumieją zagrożenia związane
z jego użyciem. Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat
nie wolno podłączać, regulować ani czyścić lub
naprawiać urządzenia.
• PRZESTROGA: Niektóre części urządzenia mogą
się nagrzewać do wysokich temperatur, a kontakt
z nimi może skutkować poparzeniem skóry.
Szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci i
osoby dorosłe wymagające opieki.
• Nigdy nie wolno stawiać urządzenia bezpośrednio
pod gniazdem zasilania.
• Grzejnika nie wolno używać w bezpośrednim
sąsiedztwie wanny, prysznica ani basenu.
NIE PRZYKRYWAĆ OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć
przegrzania, nie przykrywać urządzenia żadnymi
przedmiotami, zgodnie z przedstawionym
symbolem. Może to spowodować przegrzanie,
24
pożar lub porażenie prądem. Należy zwrócić
uwagę, aby otwory wlotu i wylotu powietrza
były drożne.
• Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używać
na zewnątrz pomieszczeń ani do celów
komercyjnych.
• Nie używać urządzenia w pobliżu łatwopalnych
gazów lub materiałów, takich jak rozpuszczalniki,
lakiery, kleje itp. Niektóre części wewnętrzne
mogą być gorące lub mogą iskrzyć.
• Materiały łatwopalne powinny znajdować się
w odległości przynajmniej 100 cm od grzejnika.
Nie dopuszczać do kontaktu ciała z gorącymi
powierzchniami, ponieważ grozi to poparzeniem.
• Uszkodzony przewód zasilania musi zostać
wymieniony przez producenta, autoryzowany
serwis producenta lub osoby o odpowiednich
kwalifikacjach, aby zapobiec możliwości
porażenia prądem.
• Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi rękoma.
• Należy sprawdzić, czy nie ma przeszkód
utrudniających wypływ powietrza. W przypadku
stwierdzenia występowania przeszkody należy
wyłączyć grzejnik przyciskiem zasilania na panelu
sterowania. Poczekać, aż grzejnik ostygnie
całkowicie, a następnie usunąć przeszkodę.
Odczekać co najmniej 10 minut, po czym włączyć
grzejnik i postępować zgodnie z instrukcją
użytkowania.
KOMPONENTY
(patrz strona 2)
1.
Kratka wlotu powietrza
2.
Kratka wylotu powietrza
3.
Pokrętło do regulacji mocy
4.
Pokrętło termostatu
5.
Uchwyty
6.
Nóżki
7.
Śruby do montażu nóżek
8. Uchwyty do montażu na ścianie
9.
Wkręty do montażu na ścianie i kołki rozporowe (do betonu)
10. Elementy dystansujące od ściany
11. Przewód zasilający
MONTAŻ
(patrz strona 3)
Urządzenie można ustawić na nóżkach na podłodze bądź przymocować bezpośrednio
do ściany.
MONTAŻ W POZYCJI STOJĄCEJ
1. By korzystać z urządzenia w pozycji stojącej, należy przymocować nóżki do dolnej
części urządzenia, zatrzaskując je w odpowiednich otworach (rys. 1). Należy
zachować położenie nóżek: „lewa" i „prawa".
2. Za pomocą załączonych śrub do montażu należy dokręcić nóżki do spodu
urządzenia, jak pokazano na rys. 1A.
3. Umieścić urządzenie na twardej, równej, otwartej powierzchni w odległości
co najmniej 90 cm od jakichkolwiek innych obiektów. NIE używać urządzenia
ustawionego na niestabilnej powierzchni, takiej jak pościel czy gruby dywan.
MONTAŻ NA ŚCIANIE
1. Aby przymocować urządzenie do ściany, należy ustalić położenie zapewniające
zachowanie odpowiednich odległości (rys. 3).
2. Należy zamocować uchwyty do montażu w ścianie za pomocą załączonych
wkrętów do uchwytów do montażu na ścianie i kołków rozporowych (do betonu)
(rys. 4).
3. Przymocować elementy dystansujące od ściany z tyłu urządzenia, aby zachować
minimalny odstęp od ściany. Przymocować urządzenie do uchwytów do montażu
za pomocą otworów montażowych znajdujących się z tyłu urządzenia (rys. 2).
ZWIJANIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
(patrz strona 3)
• Aby zwinąć przewód zasilający, kiedy urządzenie nie jest używane, należy
przymocować elementy dystansujące od ściany z tyłu urządzenia.
• Owinąć przewód zasilający dookoła elementów dystansujących.
• Aby skorzystać z urządzenia, należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający. Niepełne
rozwinięcie przewodu może prowadzić do przegrzania i wywołać pożar.
INSTRUKCJA OBSŁUGI
(patrz strona 2)
• Przekręcić pokrętło do regulacji mocy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w
pozycję (š).
• Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.
• Przestawić pokrętło do regulacji mocy na żądaną moc (rys. 6):
= niska moc – 600 W
= średnia moc – 900 W
= wysoka moc – 1500W
• Przekręcić pokrętło termostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara do najwyższych
ustawień temperatury, aby uzyskać efekt szybkiego grzania.
• Po osiągnięciu żądanej temperatury pomieszczenia, przekręcić pokrętło termostatu
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do wyłączenia urządzenia (słychać
„kliknięcie", a lampki kontrolne gasną). Przy takim ustawieniu termostat będzie
automatycznie włączał (zaświeci się lampka kontrolna) i wyłączał (lampka kontrolna
gaśnie) urządzenie, utrzymując żądaną temperaturę.
• Aby wyłączyć urządzenie, należy przestawić pokrętło do regulacji mocy do pozycji (š)
i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
AUTOMATYCZNA FUNKCJA OCHRONY PRZECIWMROZOWEJ
Urządzenie wyposażone jest w automatyczną funkcję ochrony przeciwmrozowej.
Podłączyć urządzenie do zasilania. Przekręcić pokrętło do regulacji mocy na którekolwiek
z ustawień trybu pracy ( , lub ). Przekręcić pokrętło termostatu przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara na najniższe ustawienie oznaczone symbolem płatka śniegu ( ).
Jak tylko temperatura pomieszczenia spadnie poniżej + 5°C, urządzenie automatycznie
się włączy. Jako że w trybie przeciwmrozowym urządzenie włącza się automatycznie,
należy upewnić się, że nie jest ono przykryte ani w żaden sposób zablokowane.
AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA
Urządzenie wyposażone jest w automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa. Jeżeli
urządzenie nieoczekiwanie się wyłączy, możliwe, że aktywował się wyłącznik
bezpieczeństwa. W takim wypadku urządzenie włączy się ponownie dopiero po jego
uprzednim wyłączeniu i ochłodzeniu. Wówczas należy przestawić pokrętło do regulacji
mocy do pozycji (š) i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Pozostawić urządzenie do
ochłodzenia, a następnie postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
WYŁĄCZNIK ZABEZPIECZENIA W RAZIE PRZEWRÓCENIA
Urządzenie wyposażone jest w automatyczny wyłącznik odcinający zasilanie w wypadku
przypadkowego przewrócenia.
GDY URZĄDZENIE NIE DZIAŁA
• Sprawdzić, czy nic nie blokuje grzejnika i usunąć ewentualne przeszkody.
• Sprawdzić, czy urządzenie ustawione jest w pozycji stojącej.
POLSKI
• Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do gniazdka zasilania. Ponadto
należy sprawdzić, czy działa gniazdko zasilania (np. poprzez podłączenie innego,
działającego urządzenia elektrycznego).
• Należy sprawdzić, czy termostat nie jest ustawiony na zbyt niską wartość. Przy pokrętle
do regulacji mocy ustawionym na którąś z pozycji trybu pracy ( , lub ), należy
przekręcić pokrętło termostatu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do ponownego
włączenia urządzenia (zaświeci się lampka kontrolna).
• Jeżeli urządzenie nadal nie działa, należy zapoznać się z gwarancją celem uzyskania
informacji na temat dalszego postępowania.
CZYSZCZENIE
Zaleca się czyszczenie urządzenia za pomocą odkurzacza dwa razy w roku (lub częściej
jeżeli urządzenie pracuje mniej sprawnie).
1.
Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
2.
Pozostawić urządzenie do ochłodzenia na 20 minut.
3.
Za pomocą odkurzacza usunąć kurz i brud z obu kratek.
KONSERWACJA
W przypadku przegrzania system bezpieczeństwa automatycznie wyłączy elementy
grzejne lub silnik, o ile dotyczy. W takim wypadku należy usunąć wszelkie elementy
blokujące kratkę wylotu powietrza i wyczyścić urządzenie w sposób zgodny z instrukcją
czyszczenia.
UTYLIZACJA
Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy UE nr 2012/19/UE w sprawie
postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Wyroby
oznakowane symbolem przekreślonego kontenera na odpady znajdującym się
na tabliczce znamionowej, opakowaniu lub w instrukcji obsługi należy po
zakończeniu okresu użyteczności utylizować oddzielnie od odpadów z
gospodarstwa domowego.
NIE NALEŻY utylizować urządzenia wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa
domowego. Sprawdź, czy podmiot zajmujący się lokalną sprzedażą urządzeń prowadzi
system zwrotu urządzeń w przypadku, gdy klient wyraża chęć zakupu urządzenia
zamiennego. Można też zwrócić się do lokalnych organów celem uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat tego, gdzie można dokonać recyklingu urządzenia.
WARUNEK ZAKUPU
Warunkiem zakupu jest przyjęcie przez kupującego odpowiedzialności za prawidłowe
użytkowanie i poprawną konserwację urządzenia Kaz zgodnie z niniejszą instrukcją.
Decyzja o tym, kiedy i jak długo produkt Kaz jest użytkowany, należy wyłącznie do
kupującego lub użytkownika.
OSTRZEŻENIE: W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW Z NINIEJSZYM
PRODUKTEM KAZ NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI
W WARUNKACH GWARANCJI. NIE NALEŻY PODEJMOWAĆ SAMODZIELNYCH PRÓB
OTWARCIA OBUDOWY ANI NAPRAWY PRODUKTU KAZ, PONIEWAŻ MOŻE TO
SKUTKOWAĆ ZAKOŃCZENIEM GWARACJI ORAZ PROWADZIĆ DO USZCZERBKU NA
ZDROWIU LUB SZKODY W MAJĄTKU.
Ten produkt oznaczony jest symbolem CE i został wytworzony zgodnie z dyrektywą
w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, dyrektywą
niskonapięciową 2006/95/WE oraz dyrektywą RoHS 2011/65/UE.
Modyfikacje techniczne zastrzeżone
HW223E
220–240 V ~ 50 Hz
1500 W
Produkt nadaje się do użytku wyłącznie
w dobrze izolowanych pomieszczeniach
lub do użytku okazjonalnego.
25

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents