Download Print this page
Honeywell CZ2104EV Operating Instructions Manual

Honeywell CZ2104EV Operating Instructions Manual

Advertisement

Quick Links

POWER FAN HEATER
GB
Operating Instructions
POWER-HEIZLÜFTER
DE
Betriebsanleitung
VARMEAPPARAT MED elektrisk blæser
DK
Betjeningsvejledning
SÄHKÖKÄYTTÖINEN LÄMPÖPUHALLIN
FI
Käyttöohjeet
APPAREIL DE CHAUFFAGE SOUFFLANT ELECTRIQUE
FR
Instructions de mise en marche
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΜΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ
GR
Οδηγίες Λειτουργίας
VENTILÁTOROS HŐSUGÁRZÓ
HU
Kezelési utasítások
TERMOVENTILATORE ELETTRICO
IT
Istruzioni per l'uso
ELEKTRISCHE VENTILATORKACHEL
NL
Bedieningsinstructies
KRAFTIG VIFTEOVN
NO
Driftsinstruksjoner
TERMOWENTYLATOR ELEKTRYCZNY
PL
Instrukcja obsługi
AEROTERMĂ ELECTRICĂ CU VENTILATOR
RO
Instrucţiuni de operare
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР
RU
казания по эксплуатации
VÄRMEFLÄKT
SE
Bruksanvisning
HEADING
CZ2104EV

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Honeywell CZ2104EV

 • Page 1 Instructions de mise en marche ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΜΕ ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ Οδηγίες Λειτουργίας VENTILÁTOROS HŐSUGÁRZÓ Kezelési utasítások TERMOVENTILATORE ELETTRICO Istruzioni per l’uso ELEKTRISCHE VENTILATORKACHEL Bedieningsinstructies KRAFTIG VIFTEOVN Driftsinstruksjoner TERMOWENTYLATOR ELEKTRYCZNY Instrukcja obsługi AEROTERMĂ ELECTRICĂ CU VENTILATOR Instrucţiuni de operare ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР казания по эксплуатации VÄRMEFLÄKT Bruksanvisning CZ2104EV...
 • Page 2 CZ2104EV CZ2104EV ENGLISH GB CONTENTS COMPONENTS DEUTSCH INHALT DANSK INDHOLD SUOMI SISÄLLYSLUETTELO FRANÇAIS CONTENU EΛΛHNIKA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ MAGYAR TARTALOMJEGYZÉK ITALIANO INDICE NEDERLANDS INHOUD NORSK INNHOLD POLSKI SPIS TREŚCI ROMÂNĂ CUPRINS PУCCKИЙ СОДЕРЖАНИЕ SVENSKA INNEHÅLL ENGLISH ZA ADDITIONAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CONTROLS Fig.
 • Page 3 Wait at least 10 minutes, • Children of less than 3 years should be kept TIP-OVER SWITCH CZ2104EV then turn on the heater and follow the away unless continuously supervised Children The heater is equipped with an automatic tip-over switch that will disable the 220-240V ~ 50Hz instructions for use.
 • Page 4 Kinder und besonders schutzbedürftige Personen und es von nichts berührt wird. Sind irgendwelche Hindernisse vorhanden, diese KOMPONENTEN (Siehe Seite 1) CZ2104EV anwesend sind. entfernen und den Heizlüfter vor jeglichem erneuten Einschaltversuch zum Abkühlen mindestens 10 Minuten ausgeschaltet lassen. Leuchtet die Warnleuchte ( 1.
 • Page 5 Forbehold for tekniske modifikationer forhindring, skal du slukke varmeblæseren AUTOMATISK SIKKERHEDSAFBRYDER nærheden af apparatet, medmindre de CZ2104EV med strømknappen på betjeningspanelet. er under konstant opsyn. Børn i alderen Dette varmeapparat er udstyret med en automatisk sikkerhedsafbryder i tilfælde 220-240 V ~ 50 Hz Lad varmeblæseren afkøle fuldstændigt, og...
 • Page 6 Jos tällaisia esineitä löytyy, poista ne ja anna lämmittimen poista tukos. Odota vähintään 10 minuuttia. CZ2104EV ja asennettu sille tarkoitettuun normaaliin jäähtyä vähintään 10 minuuttia, ennen kuin käynnistät sen uudelleen. Jos Kytke sitten lämmitin päälle ja noudata sen...
 • Page 7 Si vous décelez une obstruction, 1. Témoin lumineux CZ2104EV • ATTENTION – Certaines pièces de ce produit éliminez-la et attendez au moins 10 minutes que l’appareil de chauffage refroidisse avant d’essayer de le redémarrer.
 • Page 8 Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος όσον αφορά τυχόν τεχνικές τροποποιήσεις. Ο θερμοπομπός είναι εξοπλισμένος με αυτόματο διακόπτη προστασίας από 8. Καλώδιο ρεύματος • Μην τοποθετείτε ποτέ αυτή τη συσκευή ακριβώς CZ2104EV ανατροπή ο οποίος θα απενεργοποιήσει το θερμοπομπό σε περίπτωση που ανατραπεί κατά λάθος. κάτω από την πρίζα τροφοδοσίας.
 • Page 9 A műszaki módosítások joga fenntartva BORULÁSKAPCSOLÓ dobili upute o sigurnom načinu upotrebe CZ2104EV RÉSZEGYSÉGEK (Lásd: 1. oldal) uređaja i ako razumiju povezane opasnosti. A hősugárzó automatikus boruláskapcsolóval van felszerelve, amely kikapcsolja, 220-240 V ~ 50 Hz 1.
 • Page 10 (vedere pag. 1) bambini tra 3 e 8 anni non devono collegare il termoventilatore prima di provare a riaccenderlo. Se la spia di segnalazione ( CZ2104EV rimane accesa, consultare la garanzia per le istruzioni. 1. Spia luminosa l’apparecchio all’alimentazione, regolare o 220-240V ~ 50Hz 2.
 • Page 11 ). Bedien de kachel NIET als het waarschuwingslampje brandt. Als het waarschuwingslampje ( ) oplicht, zet CZ2104EV minstens 10 minuten voordat u de kachel geplaatst of geïnstalleerd in de geëigende de kachel dan onmiddellijk uit en zorg ervoor dat andere objecten de kachel niet 220-240V ~ 50Hz opnieuw volgens de gebruiksaanwijzing aanzet.
 • Page 12 Barn fra KOMPONENTER (se side 1) HVIS OVNEN IKKE FUNGERER: CZ2104EV 3 år og yngre enn 8 år skal bare slå av/på 1. Kontrollampe 220-240 V ~ 50 Hz apparatet når det er plassert eller installert •...
 • Page 13 3. Pokrętło do regulacji mocy kontakt z nimi może skutkować poparzeniem postępowania. CZ2104EV 4. Pokrętło termostatu skóry. Szczególną uwagę należy zwrócić na 220–240 V ~ 50 Hz WYŁĄCZNIK ZABEZPIECZENIA W RAZIE PRZEWRÓCENIA 2200 W –...
 • Page 14 înainte de a încerca să o reporniţi. Dacă lumina de avertizare instrucţiunile de utilizare. siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele CZ2104EV ) este încă aprinsă, consultaţi documentul de garanţie pentru instrucţiuni. asociate. Nu lăsaţi copiii între 3 şi 8 ani să...
 • Page 15 и дайте прибору остыть в течение не менее 10 минут, прежде чем включать Изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения. его снова. Если индикатор предупреждения ( ) по-прежнему светится, 4. Ручка термостата CZ2104EV • Запрещается устанавливать прибор обратитесь за указаниями к условиям гарантии. 5. Ручка для переноски непосредственно под розеткой.
 • Page 16 • Kontrollera om det finns något som täpper inte leka med apparaten. delar av elementet blir extremt varma. Detta tillstånd indikeras av en varningslampa CZ2104EV till luftintag och utloppsventiler. Om du ). Använd INTE elementet när varningslampan lyser. Om varningslampan ( •...
 • Page 17 ENGLISH ZA ADDITIONAL IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS • This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of appliance by a person responsible for their safety.
 • Page 18 Kaz Europe Sàrl Place Chauderon 18 Honeywell is a trademark of Honeywell International Inc., CH-1003 Lausanne used under license by Helen of Troy Limited. Switzerland Made and Honeywell International Inc. makes no representation printed in China © 2015, Kaz Europe Sàrl or warranties with respect to this product.