Dansk - Honeywell HW223E Operating Instructions Manual

Radiant panel heater
Hide thumbs

Advertisement

DANSK

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Læs alle instruktioner før anvendelse
af apparatet. Opbevar vejledningen et sikkert
sted for fremtidig reference.
Oplysningerne findes også på vores websted.
Besøg www.hot-europe.com.
• Apparatet må kun betjenes som angivet
i brugervejledningen.
• Apparatet må anvendes af børn, som er
8 år eller ældre og af personer med nedsatte
fysiske, sansemæssige eller mentale evner
eller mangel på erfaring og viden, hvis de
er under opsyn eller har fået instruktioner
i brugen af apparatet på en sikker måde,
og forstår de forbundne farer. Børn må ikke
lege med apparatet.
• Lad ikke børn under tre år komme i
nærheden af apparatet, medmindre de
er under konstant opsyn. Børn i alderen
fra tre år og under otte må kun tænde/
slukke for apparatet, forudsat at det er
placeret eller installeret i dets tiltænkte,
normale funktionsstilling, og børnene har
fået vejledning eller instruktion i brug af
apparatet på sikker vis og forstår de farer,
der er forbundet hermed. Børn i alderen
fra tre år og under otte må ikke tilkoble,
justere og rengøre apparatet eller udføre
vedligeholdelse.
• FORSIGTIG – Visse dele af produktet kan blive
meget varme og forårsage forbrændinger.
Der skal udvises særlig opmærksomhed, når
børn og personer, som ikke kan tage vare på
sig selv, er til stede.
• Placér aldrig apparatet direkte under en
stikkontakt.
• Brug ikke varmeblæseren i umiddelbar
nærhed af et badekar, en bruser eller en
swimmingpool.
MÅ IKKE TILDÆKKES ADVARSEL: For at
undgå overophedning må varmeapparatet
ikke tildækkes på nogen måde, som vist med
symbolet. Dette kan medføre overophedning,
brand eller stød. Sørg for, at luftindtags- og
udgangsgitteret ikke er tildækket.
8
• Apparatet må kun bruges indendørs og ikke
udendørs eller til kommerciel brug.
• Brug ikke apparatet i nærheden af
letantændelige gasser eller substanser som
for eksempel opløsningsmidler, lak, lim osv.
Nogle af de indvendige dele kan være varme
og udsende gnister.
• Hold brændbare materialer mindst 1 meter
væk fra varmeapparatet. For at undgå
forbrændinger må utildækket hud ikke
komme i kontakt med de varme flader.
• Hvis strømledningen er beskadiget, skal
den udskiftes af producenten, dennes
serviceagent eller lignende kvalificeret
person for at undgå fare.
• Rør aldrig ved apparatet med våde hænder.
• Kontrollér for forhindringer. Hvis du finder en
forhindring, skal du slukke varmeblæseren
med strømknappen på betjeningspanelet.
Lad varmeblæseren afkøle fuldstændigt, og
fjern derefter forhindringen. Vent i mindst
10 minutter, og tænd derefter blæseren, og
følg betjeningsvejledningen.
KOMPONENTER
(Se side 2)
1.
Luftindtagsgitter
2.
Luftudtagsgitter
3.
Indstillingsknap
4.
Termostatknap
5.
Håndtag
6.
Ben
7.
Skruer til montering af ben
8. Klips til vægmontering
9.
Skruer og rawlplugs (til beton) til vægmontering
10. Afstandsstykker
11. Strømkabel
SAMLING
(Se side 3)
Dette varmeapparat kan anvendes med ben på gulvet eller monteret direkte på væggen.
MONTERING AF BEN
1. Til brug på gulvet fastgøres benene på varmeapparatets nederste del ved at sætte
hvert ben i de tilsvarende huller (fig. 1). Positionerne "venstre" og "højre" for
benene skal overholdes.
2. Som vist på fig. 1A fastspændes benene på varmeapparatets nederste del med de
medfølgende monteringsskruer.
3. Anbring varmeapparatet på en fast, plan, åben overflade i en afstand på mindst
90 cm fra andre genstande. BRUG IKKE en ustabil overflade som sengetøj eller
tykke gulvtæpper.
VÆGMONTERING
1. Ved vægmontering findes en placering til varmeapparatet, der sikrer
hensigtsmæssig frigang (fig. 3).
2. Fastgør monteringsklipsene i væggen ved hjælp af de medfølgende skruer og
rawlplugs til vægmontering (til beton) (fig. 4).
3. Fastgør afstandsstykkerne bag på varmeapparatet for at opretholde
minimumsafstanden til væggen. Fastgør varmeapparatet på klipsene til
montering vha. monteringshullerne bag på varmeapparatet (fig. 2).
OPRULNING AF LEDNING
(Se side 3)
• Hvis du ønsker at oprulle ledningen på varmeapparatet, når det ikke er i brug,
monteres vægafstandsstykkerne bag på varmeapparatet.
• Oprul ledningen omkring afstandsstykkerne (fig. 5).
• Når du ønsker at bruge varmeapparatet, skal ledningen rulles helt ud. Hvis ledningen
ikke rulles helt ud, kan det medføre overophedning og brand.
BETJENINGSVEJLEDNING
(Se side 2)
• Drej indstillingsknappen mod uret til positionen (š).
• Sæt varmeapparatets strømkabel i en stikkontakt.
• Drej indstillingsknappen til den ønskede indstilling (fig. 6):
= Lav - 600 W
= Medium – 900 W
= Høj – 1500 W
• Drej termostatknappen med uret til den højeste temperaturindstilling for hurtig
opvarmning.
• Når rummet har nået en behagelig temperatur, drejes termostatknappen mod uret,
indtil varmeapparatet slår fra (der høres et klik, og kontrollampen slukker). Ved denne
indstilling slår termostaten automatisk varmeapparatet til (kontrollampen lyser) og
fra (kontrollampen slukker) for at opretholde den valgte temperatur.
• Varmeapparatet slukkes ved at sætte indstillingsknappen på positionen (š) og tage
stikket ud af stikkontakten.
AUTOMATISK FROSTOVERVÅGNINGSFUNKTION
Varmeapparatet er udstyret med automatisk frostovervågningsfunktion. Sæt
varmeapparatet i stikkontakten. Drej indstillingsknappen hen på en af de aktive
indstillinger ( , eller ). Drej termostatknappen mod uret til den laveste
indstilling, der er angivet ved snefnug-ikonet ( ). Når rumtemperaturen når under
+ 5 °C, tænder varmeapparatet automatisk. Da varmeapparatet automatisk slår til i
frostovervågningsfunktionen, er det vigtigt at sørge for, at varmeapparatet ikke er
tildækket eller blokeret af en anden genstand.
AUTOMATISK SIKKERHEDSAFBRYDER
Dette varmeapparat er udstyret med en automatisk sikkerhedsafbryder. Hvis
varmeapparatet stopper uventet, kan sikkerhedsafbryderen være blevet aktiveret.
Når sikkerhedsafbryderen er aktiveret, starter varmeapparatet ikke igen, før det
har været slukket og er kølet af. I denne situation drejes indstillingsknappen til
positionen (š), og stikket tages ud af stikkontakten. Lad varmeapparatet køle af, og
følg derefter "Betjeningsvejledningen".
VÆLTEAFBRYDER
Varmeapparatet er udstyret med en automatisk vælteafbryder, der slår varmeapparatet
fra, hvis det vælter ved et uheld.
HVIS VARMEAPPARATET IKKE VIRKER:
• Kontroller for og fjern eventuelle blokeringer.
• Kontroller, at varmeapparatet er i stående stilling.
• Kontroller, om varmeapparatets stik er i stikkontakten. Kontroller desuden, om
stikkontakten virker (sæt f.eks. et andet elektrisk apparat i stikkontakten).
• Kontroller, at termostaten ikke er indstillet for lavt. Mens indstillingsknappen er
indstillet på en af de aktive indstillinger ( , eller ), drejes termostatknappen med
uret, til varmeapparatet tænder igen (kontrollampen lyser).
• Hvis varmeapparatet stadig ikke virker, så se garantien for at få yderligere vejledning.
RENGØRING
Vi anbefaler, at apparatet rengøres to gange om året (eller før hvis du bemærker
forringet ydelse) med en støvsuger.
1.
Tag stikket ud af stikkontakten.
2.
Lad apparatet køle af i 20 minutter.
DANSK
3.
Brug en støvsuger til at suge støv og snavs ud af begge gitre.
VEDLIGEHOLDELSE
I tilfælde af overophedning slukker sikkerhedssystemet automatisk varmeelementerne
og/eller en eventuel motor. Hvis dette sker, fjernes eventuelle blokeringer i
luftudtagsgitteret, og enheden rengøres som anført under rengøringsvejledningen.
BORTSKAFFELSE
Dette apparat er i overensstemmelse med EU Direktiv 2012/19/EU om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr efter endt levetid. Produkter med symbolet med
en affaldsspand med streg igennem på enten mærkepladen, gaveboks eller i
vejledningen skal genanvendes separat og ikke i husholdningsaffaldet efter
endt levetid.
Apparatet må IKKE bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Den lokale
detailhandler har måske et 'tilbageleveringsprogram', når du er klar til at købe
et erstatningsprodukt, eller du kan kontakte de lokale myndigheder for hjælp og
rådgivning om, hvor apparatet skal afleveres til genanvendelse.
KØBSBETINGELSE
Som en købsbetingelse påtager køber sig ansvaret for korrekt anvendelse og pleje af
dette Kaz-produkt i henhold til denne betjeningsvejledning. Køber eller bruger skal selv
afgøre, hvornår og i hvor lang tid dette Kaz-produkt skal anvendes.
ADVARSEL: HVIS DER OPSTÅR PROBLEMER MED DETTE KAZ-PRODUKT, BEDES DU
OVERHOLDE ANVISNINGERNE I GARANTIBETINGELSERNE. FORSØG IKKE AT ÅBNE
ELLER REPARERE KAZ-PRODUKTET SELV, DA DETTE KAN MEDFØRE GARANTIENS
OPHØR OG MEDFØRE PERSON- OG TINGSKADE.
Dette produkt er CE-mærket og fremstillet i overensstemmelse med Direktiv 2004/108/EF
om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk udstyr,
Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF og RoHS Direktivet 2011/65/EU.
Forbehold for tekniske modifikationer
HW223E
220-240 V ~ 50 Hz
1500 W
Dette produkt er kun egnet til
anvendelse i velisolerede rum eller til
lejlighedsvis anvendelse.
9

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell HW223E

Table of Contents