Svenska - Honeywell HW223E Operating Instructions Manual

Radiant panel heater
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs igenom alla anvisningar innan du börjar
använda apparaten. Förvara handboken på en
säker plats för framtida referenser.
Anvisningarna finns också på vår hemsida.
Gå in på www.hot-europe.com.
• Apparaten får endast hanteras så som
beskrivs i denna användarhandbok.
• Apparaten får användas av barn från åtta
års ålder och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk och mental förmåga eller som
saknar erfarenhet och kunskaper,
om detta sker under överinseende, om
de får anvisningar om hur apparaten ska
användas på säkert sätt och om de är
medvetna om riskerna. Barn får däremot
inte leka med apparaten.
• Barn som är yngre än 3 år bör hållas på borta
såvida barnet inte kontinuerligt bevakas.
Barn som är mellan 3 och 8 år får endast
slå på/av apparaten förutsatt att den har
placerats eller installerats på sin avsedda
plats för användning och förutsatt att barnen
bevakas eller har instruerats avseende
användning av apparaten på ett säkert sätt
och förstår de faror detta innebär. Barn
mellan 3 och 8 år får inte koppla in, reglera
eller rengöra apparaten eller utföra underhåll.
• FÖRSIKTIGT – Vissa av den här produktens
delar kan bli väldigt varma och orsaka
brännskador. Extra uppmärksamhet bör
iakttas då barn och sårbara personer är
närvarande.
• Placera aldrig den här apparaten direkt under
ett strömuttag.
• Använd inte den här värmefläkten i närheten
av badkar, dusch eller simbassäng.
TÄCK INTE ÖVER APPARATEN VARNING:
För att undvika överhettning får inte enheten
täckas över med någonting, så som anges
av symbolen. Övertäckning kan leda till
överhettning, brand eller elektriska stötar. Se
till att luftintag och utloppsventiler inte är
blockerade.
• Apparaten är endast avsedd att användas
30
inomhus, inte utomhus och inte för
kommersiell användning.
• Använd inte apparaten i närheten av
lättantändliga gaser eller ämnen som
lösningsmedel, lacker, lim, etc. En del av de
inre delarna kan vara heta och skulle kunna
kasta gnistor.
• Håll lättantändliga material på minst 100 cm
avstånd från enheten. Förhindra brännskador
genom att inte låta bar hud komma i kontakt
med heta ytor.
• Om elkabeln är skadad ska den för
undvikande av risker bytas ut av tillverkaren,
en servicerepresentant eller lika kvalificerad
person.
• Ta aldrig i enheten med våta händer.
• Kontrollera om det finns något som täpper
till luftintag och utloppsventiler. Om du
hittar något sådant ska du stänga av
apparaten med hjälp av strömbrytaren på
kontrollpanelen. Låt sedan enheten svalna
helt och ta bort föremålet som täpper till.
Vänta i minst 10 minuter innan du slår på
den igen och följ då bruksanvisningen.
KOMPONENTER
(se sida 2)
1.
Luftinloppsgaller
2.
Luftutloppsgaller
3.
Strömbrytare
4.
Termostatratt
5.
Handtag
6.
Fötter
7.
Monteringsskruvar till fötter
8. Väggmonteringsclips
9.
Väggmonteringsskruvar och -pluggar (för betong)
10. Väggavståndshållare
11. Nätsladd
MONTERING
(se sida 3)
Detta element kan ställas med fötter på golvet eller fästas direkt på väggen.
MONTERING AV FOTSTÄLL
1. För att ställa elementet på golvet fäster du fötterna till den nedre delen av
elementet genom att trycka in fötterna i de matchande hålen tills det knäpper till
(fig. 1). Se till att vänster fot hamnar på vänster sida och höger fot på höger sida.
2. Skruva fast fötterna i botten av elementet med hjälp av de medföljande
monteringsskruvarna (se fig. 1A).
3. Placera elementet på en stadig, vågrät och öppen yta på minst 90 cm avstånd från
något annat föremål. Ställ INTE elementet på en ostadig yta som en säng eller en
tjock matta.
VÄGGMONTERING
1. För att montera elementet på väggen måste du hitta en plats med rätt avstånd (fig. 3).
2. Säkra monteringsclipsen i väggen med de medföljande monteringsskruvarna
och -pluggarna (för betong) (fig. 4).
3. Fäst väggavståndshållarna på baksidan av elementet för att hålla ett minsta
avstånd till väggen. Fäst elementet i monteringsclipsen med hjälp av
monteringshålen som finns på baksidan av elementet (fig. 2).
UPPRULLNING AV NÄTSLADDEN
(se sida 3)
• Montera väggavståndshållarna på baksidan av elementet om du vill rulla upp
nätsladden när den inte används.
• Rulla upp nätsladden runt väggavståndshållarna (fig. 5).
• När du vill använda elementet måste du rulla av nätsladden helt. En nätsladd som inte
har rullats av i sin helhet kan orsaka överhettning och brand.
BRUKSANVISNING
(se sida 2)
• Vrid strömbrytaren moturs till läge (š).
• Anslut elementets nätsladd till ett eluttag.
• Vrid strömbrytaren till önskat läge (fig. 6):
= Låg (600 W)
= Medium (900 W)
= Hög (1 500 W)
• Vrid termostatratten till den högsta temperaturinställningen för snabb uppvärmning.
• När rummet fått en behaglig temperatur vrider du termostatratten moturs
tills elementet stängs av (ett klick hörs och pilotlampan slocknar). Med den här
inställningen kommer termostaten att automatiskt slå på (pilotlampan tänds) och
stänga av (pilotlampan slocknar) elementet så att vald temperatur bibehålls.
• För att stänga av elementet, vrid strömbrytaren till läge (š) och koppla från
elementet från eluttaget.
AUTOMATISK FROSTSKYDDSFUNKTION
Elementet är utrustat med en automatisk frostskyddsfunktion. Anslut elementet till
eluttaget. Vrid strömbrytaren till någon av de aktiva inställningarna ( , eller ). Vrid
termostatratten moturs till den lägsta inställningen som indikeras av en snöflinga ( ).
Så snart rumstemperaturen ligger under +5 °C aktiveras elementet automatiskt. När
elementet automatiskt aktiveras i frostskyddsläge måste du se till att det inte är övertäckt
eller hindras av något föremål.
AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Detta element är utrustat med en automatisk avstängningsanordning. Stängs elementet
oväntat av har eventuellt detta system aktiverats. När automatisk avstängning har
aktiverats kommer elementet inte att starta förrän det har stängts av och svalnat. I
denna situation måste du vrida strömbrytaren till läge (š) och koppla bort elementet
från eluttaget. Låt elementet svalna och följ sedan anvisningarna i Bruksanvisningen.
TIPPBRYTARE
Elementet är utrustat med en automatisk tippbrytare som stänger av elementet om det
råkar välta.
OM ELEMENTET INTE FUNGERAR
• Kontrollera om det finns något i vägen, och ta i så fall bort det.
• Kontrollera att elementet står i upprätt läge.
• Kontrollera att elementet är anslutet till ett eluttag och att eluttaget fungerar (t.ex.
genom att ansluta andra elektriska apparater som fungerar).
• Se till att termostaten inte är inställd i för lågt läge. Ställ strömbrytaren till en av
de aktiva inställningarna ( , eller ) och vrid termostaten medurs tills elementet
startar på nytt (pilotlampan tänds).
• Se garantin för ytterligare anvisningar om elementet fortfarande inte fungerar.
RENGÖRING
Vi rekommenderar att du rengör apparaten två gånger per år (eller mer om du upptäcker
att prestandan försämras) med en dammsugare.
1.
Koppla bort apparaten från eluttaget.
2.
Låt den svalna i 20 minuter.
3.
Använd en dammsugare för att suga ut damm och smuts från gallren.
SVENSKA
UNDERHÅLL
I händelse av överhettning stänger säkerhetssystemet automatiskt av värmeelementen
och/eller motorn om sådan finns. Om detta händer måste du ta bort allt som eventuellt
blockerar luftutloppsgallret och rengöra apparaten enligt rengöringsanvisningarna.
AVFALLSHANTERING
Denna apparat överensstämmer med EG-direktivet 2012/19/EU om återvinning
av uttjänta produkter. Produkter med symbolen med en överkorsad soptunna
på hjul på märkplåten, presentförpackningen eller i anvisningarna ska, när de
inte kan användas längre, återvinnas åtskilt från hushållsavfall.
Kassera INTE apparaten tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Din lokala
återförsäljare kanske har ett återtagningssystem när du är redo att köpa en
ersättningsprodukt, alternativt kan du också kontakta lokala myndigheter för mer hjälp
och råd om vart du ska ta din apparat för återvinning.
KÖPVILLKOR
Som villkor för köpet tar köparen på sig ansvaret för korrekt användning av denna Kaz-
produkt i enlighet med denna bruksanvisning. Köparen och användaren ska själv avgöra
när och hur länge denna Kaz-produkt ska användas.
VARNING: VID PROBLEM MED DENNA KAZ-PRODUKT SKA INSTRUKTIONERNA
I GARANTIVILLKOREN FÖLJAS. FÖRSÖK INTE ATT PÅ EGEN HAND ÖPPNA ELLER
REPARERA KAZ-PRODUKTEN EFTERSOM DET KAN MEDFÖRA ATT GARANTIN
UPPHÖR OCH KAN ORSAKA SKADA PÅ SÅVÄL PERSONER SOM EGENDOM.
Produkten är CE-märkt och är tillverkad i enlighet med direktivet om elektromagnetisk
kompatibilitet 2004/108/EG, lågspänningsdirektivet 2006/95/EG och RoHS-direktivet
2011/65/EU.
Med reservation för tekniska ändringar
HW223E
220–240 V ~ 50 Hz
1500 W
Denna produkt är endast avsedd för
välisolerade utrymmen och tillfällig
användning.
31

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell HW223E

Table of Contents