Norsk - Honeywell HW223E Operating Instructions Manual

Radiant panel heater
Hide thumbs

Advertisement

NORSK

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER
Les alle instruksjoner før du starter apparatet.
Oppbevar denne håndboken på et trygt sted for
fremtidig bruk.
Denne bruksanvisningen er også tilgjengelig
på vår nettside. Se www.hot-europe.com.
• Dette apparatet må kun brukes i samsvar
med instruksjonene i denne håndboken.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller
instruksjoner om bruk av apparatet på en
sikker måte og forstår farene som er involvert.
Barn skal ikke leke med apparatet.
• Barn under 3 år skal holdes unna med mindre
de er under kontinuerlig oppsyn. Barn fra
3 år og yngre enn 8 år skal bare slå av/på
apparatet når det er plassert eller installert i
sin tiltenkte, normale driftsposisjon, og barnet
er under tilsyn eller har fått instruksjoner i
trygg bruk av apparatet og forstår farene det
innebærer. Barn fra 3 år og yngre enn 8 år skal
ikke sette i støpselet, regulere og rengjøre
apparatet eller utføre brukervedlikehold.
• FORSIKTIG – Noen deler av dette produktet
kan bli svært varme og gi brannskader. Vær
særlig oppmerksom når barn og sårbare
personer er til stede.
• Plasser aldri dette apparatet rett under en
stikkontakt.
• Ikke bruk dette varmeapparatet i umiddelbar
nærhet til baderom, dusj eller basseng.
MÅ IKKE TILDEKKES ADVARSEL: For
å unngå overoppheting må ikke ovnen
tildekkes, som angitt av symbolet. Dette kan
føre til overoppheting, brann eller elektrisk
støt. Påse at luftinntaket og utløpsventilene
ikke er blokkert.
• Apparatet er kun ment for innendørs bruk,
ikke for utendørs bruk eller kommersiell bruk.
• Ikke bruk apparatet i nærheten av
lettantennelige gasser eller stoffer som f.eks.
løsemidler, lakk, lim etc. Noen av de interne
delene kan bli varme og avgi gnister.
22
• Oppbevar brennbare materialer minst 100 cm
unna ovnen. For å forhindre brannskader må
ikke bar hud komme i kontakt med varme
overflater.
• Hvis strømkabelen er ødelagt, må den byttes
ut av produsenten, en servicerepresentant
eller lignende kvalifisert personell, slik at
man unngår farlige situasjoner.
• Ta aldri på ovnen med våte hender.
• Sjekk at det ikke finnes hindringer. Hvis du
finner en hindring, slår du ovnen av med
strømbryteren på kontrollpanelet. La ovnen
avkjøles helt og fjern så hindringen. Vent i
minst 10 minutter og slå deretter på ovnen
og følg bruksanvisningen.
KOMPONENTER
(se side 2)
1.
Luftinnløpsgitter
2.
Luftutløpsgitter
3.
Strømbryter
4.
Termostatbryter
5.
Håndtak
6.
Føtter
7.
Fotmonteringsskruer
8. Veggmonteringsklemmer
9.
Veggmonteringsskruer og forankringsplugger (til betong)
10. Veggavstandsstykker
11. Strømledning
MONTERING
(se side 3)
Denne ovnen kan brukes med føttene på gulvet eller festet direkte på veggen.
INSTALLASJON AV FOTSTATIV
1. For bruk på gulvet, koble føttene til nedre del av ovnen ved å klikke hver fot inn
i det relevante hullet (fig. 1). Vær oppmerksom på føttenes "venstre" og "høyre"
posisjoner.
2. Som vist i fig. 1A, stram til føttene nederst på ovnen ved bruk av de medfølgende
fotmonteringsskruene.
3. Plasser ovnen på en stødig, jevn, åpen overflate minst 90 cm unna andre
gjenstander. IKKE bruk på en ustabil overflate, for eksempel en madrass eller et
mykt teppe.
INSTALLASJON MED VEGGMONTERING
1. For veggmontering, finn en posisjon for ovnen med korrekt klaring (fig. 3).
2. Fest veggmonteringsklemmene til veggen med veggmonteringsklemmeskruene
og forankringspluggene (til betong) (fig. 4).
3. Koble veggavstandsstykkene til ovnens bakside for å opprettholde
minimumsavstanden til veggen. Koble ovnen til monteringsklemmene ved bruk
av monteringshullene på ovnens bakside (fig. 2).
OPPRULLING AV STRØMLEDNING
(se side 3)
• Hvis du ønsker å rulle opp strømledningen på ovnen når den ikke er i bruk, må
veggavstandsstykkene monteres på baksiden av ovnen.
• Rull opp strømledningen rundt veggavstandsstykkene (fig. 5).
• Når du skal bruke ovnen, må du rulle strømledningen helt ut. Hvis strømledningen ikke
rulles helt ut, kan det forårsake overoppheting og brann.
BRUKSANVISNING
(se side 2)
• Drei strømbryteren mot klokken til (š)-stilling.
• Koble ovnens strømledning til en stikkontakt.
• Drei strømbryteren til ønsket strøminnstilling (fig. 6):
= Lav – 600 W
= Medium – 900 W
= High – 1500 W
• Drei termostatbryteren med klokken til maksimal temperaturinnstilling for hurtig
oppvarming.
• Når rommet når en behagelig temperatur, dreier du termostatbryteren mot klokken
til ovnen slås av (et klikk høres og kontrollampen slukkes). I denne innstillingen vil
termostaten automatisk slå ovnen på (kontrollampen tennes) og av (kontrollampen
slukkes) for å opprettholde den valgte temperaturen.
• For å slå av ovnen, drei strømbryteren til (š)-stillingen og koble fra ovnen.
AUTOMATISK FROSTSIKRINGSFUNKSJON
Ovnen er utstyrt med en automatisk frostsikringsfunksjon. Koble til ovnen. Drei
strømbryteren til én av de aktive innstillingene ( , eller ). Drei termostatbryteren
mot klokken til den laveste innstillingen, angitt av snøfnuggikonet ( ). Når
romtemperaturen er under + 5° C, vil ovnen slås på automatisk. Siden ovnen slås på
automatisk i frostsikringsmodus, må du påse at den ikke er tildekt eller blokkert av andre
gjenstander.
AUTOMATISK SIKKERHETSUTKOPLING
Ovnen er utstyrt med en automatisk sikkerhetsutkopling. Hvis ovnen stanser utventet,
kan sikkerhetsutkoplingen ha blitt aktivert. Når sikkerhetsutkoplingen er aktivert, kan
ikke ovnen startes på nytt før den er slått av og nedkjølt. I denne situasjonen må du dreie
strømbryteren til (š)-stillingen og koble fra ovnen. La ovnen kjøle seg ned, og følg så
bruksanvisningen.
VELTEBRYTER
Ovnen er utstyrt med en automatisk veltebryter som deaktiverer ovnen hvis den veltes
ved et uhell.
HVIS OVNEN IKKE FUNGERER
• Se etter og fjern eventuelle blokkeringer.
• Sjekk at ovnen står oppreist.
• Sjekk at ovnen er koblet til. Kontroller også at stikkontakten fungerer (f.eks. ved å
koble til en annen elektrisk anordning).
• Kontroller at termostaten ikke er stilt for lavt. Med strømbryteren stilt til én av de
aktive innstillingene ( , eller ), drei bryteren på termostaten med klokken til
ovnen slås på igjen (kontrollampen tennes).
• Hvis ovnen fremdeles ikke fungerer, må du sjekke garantien for ytterligere
instruksjoner.
RENGJØRING
Vi abefaler at du rengjør apparatet to ganger i året (eller oftere hvis du oppdager nedsatt
ytelse) med en støvsuger.
1.
Koble fra apparatet.
2.
La det kjøles ned i 20 minutter.
3.
Bruk en støvsuger til å suge ut støv og smuss fra begge gitrene.
VEDLIKEHOLD
Ved overoppheting vil sikkerhetssystemet automatisk slå av varmeelementene og/
eller motoren (hvis relevant). Hvis dette skjer, må du fjerne eventuelle blokkeringer av
luftutløpsgitteret og rengjøre enheten som angitt i rengjøringsinstruksjonene.
NORSK
KASSERING
Dette apparatet samsvarer med EU-bestemmelsen 2012/19/EU angående
resirkulering ved avsluttet brukstid. Produkter med et utkrysset
avfallsbeholdersymbol enten på energimerkingen, gaveemballasjen eller
instruksjonene må resirkuleres separat fra husholdningsavfall ved avsluttet
brukstid.
KAST IKKE apparatet sammen med normalt husholdningsavfall. Din lokale forhandler
kan ha en "returordning" når du er klar til å kjøpe et erstatningsprodukt. Eventuelt kan
du kontakte lokale myndigheter for ytterligere hjelp og rådgivning om hvor du skal
frakte apparatet til resirkulasjon.
KJØPSBETINGELSE
Et vilkår ved innkjøp er at kjøperen påtar seg ansvaret for korrekt bruk og vedlikehold av
dette Kaz-produktet i samsvar med denne bruksanvisningen. Kjøperen eller brukeren må
selv bestemme når og hvor lenge dette Kaz-produktet brukes.
ADVARSEL: HVIS DET OPPSTÅR PROBLEMER MED DETTE KAZ-PRODUKTET, MÅ
DU FØLGE ANVISNINGENE I GARANTIBETINGELSENE. PRØV IKKE Å ÅPNE ELLER
REPARERE KAZ-PRODUKTET SELV, SIDEN DETTE KAN FØRE TIL AT GARANTIEN
OPPHEVES OG FORÅRSAKE PERSONSKADE OG MATERIELLE SKADER.
Dette produktet har CE-merking og er tilvirket i samsvar med det elektromagnetisk
direktivet 2004/108/EC, lavspenningsdirektivet 2006/95/EC og RoHS-direktivet 2011/65/EU.
Tekniske modifikasjoner med enerett
HW223E
220–240 V ~ 50 Hz
1500 W
Dette produktet er kun egnet for godt
isolerte områder eller periodisk bruk.
23

Advertisement

loading

  Also See for Honeywell HW223E

Table of Contents