Download  Print this page

Aanbevolen Gebruik - NEC multisync FE770 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Aanbevolen gebruik

Veiligheidsmaatregelen en onderhoud:
• OPEN NOOIT DE MONITOR. De monitor bevat geen interne
onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen of
onderhouden. Bovendien loopt u het risico van elektrische schokken
of andere gevaren wanneer u de monitor opent of de behuizing
verwijdert. Het onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door
bevoegde en hiervoor opgeleide onderhoudstechnici.
• Gebruik de monitor altijd in een droge en schone werkruimte.
• Mors geen vloeistoffen op het raster/de behuizing van de monitor en
gebruik de monitor niet in de buurt van water.
• Steek geen voorwerpen in de ventilatiegleuven. Deze kunnen in
aanraking komen met onderdelen die onder hoogspanning staan, wat
kan leiden tot elektrische schokken, brand, een defect van het apparaat
of ernstige verwondingen en zelfs de dood.
• Plaats geen zware voorwerpen op de voedingskabel. Een beschadigde
voedingskabel kan elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
• Plaats dit toestel niet op een hellende of onstabiele ondergrond, houder
of tafel. De monitor zou dan kunnen vallen en zo ernstig beschadigd
raken.
• Als u de apparatuur van het elektriciteitsnet wilt scheiden, haalt u de
stekker uit het stopcontact.
• Als u de MultiSync FE-monitor gebruikt met de geleverde
wisselstroomvoeding van 220 - 240 V, dient u een voedingskabel te
gebruiken die voldoet aan de vereisten voor de voedingsspanning van
de wisselstroombron waarop u de monitor hebt aangesloten. De
voedingskabel die u gebruikt, moet zijn goedgekeurd en moet voldoen
aan de veiligheidsnormen die in uw land van toepassing zijn
(type H05VV-F moet worden gebruikt behalve in Groot-Brittannië).
• Gebruikers in Groot-Brittannië dienen een door het BS goedgekeurde
voedingskabel met een gietstekker en ingebouwde zwarte zekering
(5 A) voor de monitor te gebruiken. Als bij de monitor geen
voedingskabel is meegeleverd, neemt u contact op met uw leverancier.
• Als u in Australië de FE700 gebruikt met een wisselstroomvoeding
van 220 - 240 V, dient u de voedingskabel te gebruiken die bij de monitor
is meegeleverd.
• In alle andere situaties gebruikt u een voedingskabel die overeenkomt
met de spanning van de wisselstroombron waarop u het apparaat
aansluit. Deze voedingskabel moet zijn goedgekeurd en moet voldoen
aan de veiligheidsnormen die in uw land van toepassing zijn.
De monitor reinigen
Er is een speciale coating aangebracht op het glas van deze monitor om
reflecties en statische elektriciteit op het glas van de beeldbuis te ver-
minderen. Gebruik, vanwege de kwetsbare coating op het glas van de
beeldbuis, een pluisvrije, niet-schurende doek (katoen of vergelijkbaar)
en een alcoholvrije, neutrale en niet-schurende reinigingsvloeistof om
stofvorming zoveel mogelijk te vermijden. Als er meer dan een lichte
reiniging van het scherm nodig is, breng dan een mild, neutraal
reinigingsmiddel en water rechtstreeks aan op een zachte doek en gebruik
deze, nadat het water is uitgewrongen, om het glas van de beeldbuis te
reinigen. Maak de monitor regelmatig schoon.
LET OP! De volgende middelen veroorzaken schade aan de beeldbuis
als u het glas ermee reinigt: benzeen, thinner, zuur/alkalisch
reinigingsmiddel, alcoholhoudend reinigingsmiddel, reinigingsmiddel met
schuurpoeder,
reinigingsmiddel
schoonmaakmiddel.
Haal in de volgende situaties de voedingskabel van de monitor onmiddellijk
uit het stopcontact en laat onderhoud of reparaties uitvoeren door
bevoegde onderhoudstechnici:
• Als de voedingskabel of stekker beschadigd is.
• Als u een vloeistof op de monitor hebt gemorst of voorwerpen in de
monitor hebt laten vallen.
• Als de monitor is blootgesteld aan regen of water.
• Als de monitor is gevallen of de behuizing beschadigd is.
• Als de monitor niet correct functioneert hoewel u de gebruiksinstructies
in acht hebt genomen.
• Zorg voor een goede ventilatie rond de monitor, zodat de
warmte goed kan worden afgevoerd. Blokkeer nooit de
ventilatieopeningen en plaats de monitor niet in de buurt
van een radiator of andere warmtebronnen. Plaats nooit
LET OP
voorwerpen op de monitor.
• U kunt het beste de monitor van de stroombron loskoppelen
door de stekker van de voedingskabel uit het stopcontact
te halen. Plaats de monitor dicht bij een stopcontact dat
makkelijk bereikbaar is.
• Ga voorzichtig te werk als u de monitor verplaatst of
vervoert. Bewaar de verpakking voor een eventueel
transport.
26
met
antistatisch
middel,
DOOR CORRECTE PLAATSING EN AFSTELLING VAN
DE MONITOR KUNT U VERMOEIDHEID VAN
UW OGEN, SCHOUDERS EN NEK TOT EEN
MINIMUM BEPERKEN.
CONTROLEER DE VOLGENDE PUNTEN
WANNEER U DE MONITOR PLAATST:
• Stel de hoogte van de monitor zodanig
in dat de bovenzijde van het scherm
zich op of net onder ooghoogte bevindt.
Uw ogen zouden licht omlaag moeten
zijn gericht wanneer u naar het midden
van het scherm kijkt.
• Plaats de monitor niet dichter dan
40 cm en niet verder dan 60 cm van uw
ogen verwijderd. De optimale afstand
voor de monitor is 50 cm.
• Ontspan uw ogen door af en toe naar
een voorwerp te kijken dat minstens
6 meter van u is verwijderd. Knipper
vaak met de ogen.
• Plaats de monitor in een hoek van 90° ten opzichte van ramen en
andere lichtbronnen, om eventuele reflecties op het scherm te
voorkomen. Stel de hellingshoek van de monitor zodanig in, dat de
plafondverlichting niet op het scherm wordt gereflecteerd.
• Als u door het gereflecteerde licht de gegevens op het scherm
moeilijk kunt lezen, breng dan een antireflectiefilter op het scherm
aan.
• Gebruik de instellingen voor helderheid en contrast om de
leesbaarheid te vergroten.
• Gebruik een documenthouder en plaats deze dicht bij de monitor.
• Plaats het voorwerp waar u het meeste naar kijkt (het scherm of het
referentiemateriaal) direct voor u, zodat u uw hoofd zo weinig
mogelijk hoeft te draaien terwijl u typt.
• Laat uw ogen regelmatig door een arts onderzoeken.
Ergonomie
De volgende aanbevelingen kunnen bijdragen tot maximale
ergonomische resultaten:
• Stel de helderheid van de monitor zo in dat het achtergrondraster
niet meer zichtbaar is.
• Stel het contrast niet op de maximale waarde in.
• Gebruik de vooraf ingestelde waarden voor de grootte en positie
van het beeld met standaardsignalen.
• Gebruik de vooraf ingestelde waarden voor de kleuren en de linker-
en rechterkant van het beeld.
• Gebruik
non-interlaced
beeldverversingsfrequentie tussen 75 - 120 Hz.
• Kies op een donkere achtergrond niet de primaire kleur blauw. Door
onvoldoende contrast is deze moeilijk te zien waardoor uw ogen
vermoeid kunnen raken.
• Plaats geen zware transformatoren, elektrische motoren of andere
apparaten, zoals externe luidsprekers of ventilatoren, die sterke
magnetische velden ontwikkelen, in de omgeving van de monitor.
• Plaats indien mogelijk de monitor met de voorkant naar het oosten
gericht. Zo beperkt u het effect van het magnetische veld van de
aarde tot een minimum.
• Als u de monitor draait wanneer de stroom is ingeschakeld, kan het
beeld mogelijk verkleuren. Om dit te corrigeren, schakelt u de monitor
uit en wacht u 20 minuten alvorens deze opnieuw aan te zetten.
signalen
met
een
verticale

Advertisement

loading

  Also See for NEC multisync FE770

  Related Manuals for NEC multisync FE770

This manual is also suitable for:

Multisync fe771sb