Download  Print this page

Energy Star - NEC multisync FE770 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

ÐëÞêôñá åëÝã÷ïõ
– óõíÝ÷åéá
 Color Control System (Óýóôçµá ÅëÝã÷ïõ
×ñùµÜôùí)
Red, Green, Blue (Êüêêéíï, ÐñÜóéíï, Ìðëå):
Ëåéôïõñãßá sRGB:
Ñýèìéóç Èåñìïêñáóßáò ×ñþìáôïò: 
  ÐëÞêôñá ÅëÝã÷ïõ Ãåùìåôñßáò
Ìåíïý ÐëÞêôñùí ÅëÝã÷ïõ Ãåùìåôñßáò
Áýîçóç/Ìåßùóç êáìðõëüôçôáò: 
ÐëåõñÝò ðñïò ôá áñéóôåñÜ/ðñïò ôá äåîéÜ (åîéóïññüðçóç):
Êëßóç ðëåõñþí (ðáñáëëçëüãñáììï): 
ÅõèõãñÜììéóç ðëåõñþí (ôñáðåæïåéäÝò): 
ÐåñéóôñïöÞ (ðåñéóôñïöÞ ñÜóôåñ):
 Åñãáëåßá 1
ÅîïõäåôÝñùóç èïñýâïõ Moiré:
 Åñãáëåßá 2
Ãëþóóá:
ÈÝóç OSM:
Áðåíåñãïðïßçóç OSM:
Ðñïúüí ENERGYSTAR
ENERGYSTAR,
NEC-Mitsubishi Electronics Display of America Inc
ENERGYSTAR
ENERGYSTAR
Êëåßäùìá OSM:
Ëåéôïõñãßá Áðåíåñãïðïßçóçò ÓõóôÞìáôïò IPM:
ÅñãïóôáóéáêÞ Ñýèìéóç: 
Ðëçñïöïñßåò
Ôñüðïò Ëåéôïõñãßáò Ïèüíçò: 
Ðëçñïöïñßåò ãéá ôçí ïèüíç:
Åéäïðïßçóç ÁíáíÝùóçò: 
é
é
PA.
RESET
MultiSync FE770/FE771SB (N1702)
– EN 60950
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024
NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corporation
686-1, NISHIOI OI-MACHI
ASHIGARAKAMI-GUN
KANAGAWA 258-8533, JAPAN
:
:
13

Advertisement

loading

  Also See for NEC multisync FE770

  Related Manuals for NEC multisync FE770

This manual is also suitable for:

Multisync fe771sb