Download  Print this page

NEC multisync FE770 User Manual page 25

Hide thumbs

Advertisement

Besturingselementen
Color Control System (Kleurenbeheersysteem)
Met de standaardinstellingen voor kleuren kunt u de gewenste optie
voor de kleuren kiezen. De balk wordt vervangen door de
kleureninstelling die u in dit menu kiest. Alle kleurenopties zijn in
de fabriek vooraf ingesteld en stemmen overeen met de
kleurentemperatuur in de vermelde graden Kelvin. Als u een
instelling wijzigt, verandert de naam van de instelling van Kelvin in
Custom (aangepast), behalve in de sRGB-modus.
Red, Green, Blue (Rood, Groen, Blauw): met het Color Control
System (Kleurenbeheersysteem) wijzigt u de monitorinstellingen
voor de kleur rood, groen of blauw. Als u een kleur verandert, is dit
onmiddellijk zichtbaar op het scherm. De instelling (hoger of lager)
wordt in de balken aangegeven.
sRGB-modus: de modus sRGB biedt voor afbeeldingen het
geschikte kleurenbeheer. U kunt de kleuren rood, groen en blauw
en hun helderheid en contrast niet afzonderlijk aanpassen.
Kleurentemperatuur aanpassen: hiermee past u de kleuren-
temperatuur van het scherm aan.
Geometrische instellingen
Menu met geometrische instellingen
Met de geometrische besturingselementen kunt u de kromming
of hoek van de zijkanten van het beeld op het scherm aanpassen.
Sides In/Out (Zijkanten naar binnen/buiten, pincushion):
hiermee maakt u de kromming van de zijkanten naar binnen of
naar buiten groter of kleiner.
Sides Left/Right (Zijkanten naar links/rechts, pincushion-
balans): hiermee maakt u de kromming van de zijkanten naar links
of naar rechts groter of kleiner.
Sides Tilt (Zijkanten kantelen, parallellogram): hiermee vergroot
of verkleint u de helling van de zijkanten van het beeld naar links
of naar rechts.
Sides Align (Zijkanten uitlijnen, trapezevervorming): hiermee
maakt u de onderkant van het beeld op het scherm groter of kleiner
zodat deze met de bovenkant overeenkomt.
Rotate (Roteren, rasterrotatie): hiermee draait u het volledige
beeld rechtsom of linksom.
Hulpmiddelen 1
Moiré Canceler (Moiré annuleren): moiré is een golfpatroon dat
soms op het scherm verschijnt. Dit is een repetitief patroon
zichtbaar als beelden met rimpels. Dit golfpatroon is niet bij alle
toepassingen even duidelijk op het scherm zichtbaar. Als u het
moiré-effect wilt verminderen, past u deze instelling aan met de
besturingsknoppen –/+.
Hulpmiddelen 2
Language (Taal): voor de weergave van de menu's met de
OSM-besturingselementen kunt u kiezen uit 6 talen.
OSM Position (Positie OSM): u kunt zelf bepalen waar u het menu
met de OSM-besturingselementen op het scherm wilt laten
verschijnen. Als u OSM Position selecteert, kunt u handmatig de
positie van het menu met de besturingselementen op het scherm
bepalen. Daarbij kunt u kiezen uit de volgende posities: Center,
Top left, Top right, Bottom left en Bottom right (Midden, Bovenaan
links, Bovenaan rechts, Onderaan links of Onderaan rechts).
OSM Turn Off (OSM uitschakelen): het menu met de OSM-
besturingselementen blijft op het scherm zolang u het gebruikt. In
het submenu OSM Turn Off kunt u opgeven hoe lang de inactiviteit
op de monitor moet duren (nadat u voor het laatst een knop hebt
ingedrukt) voordat het menu met de OSM-besturingselementen
verdwijnt.
De
vooraf
5 - 120 seconden.
ENERGYSTAR-product
Als ENERGYSTAR-partner heeft NEC-Mitsubishi Electronics
Display of America, Inc. bepaald dat dit product beantwoordt
aan de ENERGYSTAR-richtlijnen voor een efficiënt
energiegebruik. Het ENERGYSTAR-logo geeft niet een
EPA-goedkeuring voor een product of service aan.
– vervolg
ingestelde
mogelijkheden
OSM Lock Out (OSM vergrendelen): hiermee vergrendelt u
volledig de toegang tot alle OSM-functies. Alleen de helderheid
en het contrast kunnen nog worden gewijzigd. Als u probeert de
OSM-besturingselementen opnieuw te gebruiken wanneer de
beveiligde modus is geactiveerd, verschijnt de melding dat de OSM-
besturingselementen zijn vergrendeld. Als u de vergrendeling van
de OSM-functies wilt inschakelen, drukt u op de knop SELECT en
houdt u + tegelijk ingedrukt. Als u de vergrendeling van de OSM-
functies wilt uitschakelen, drukt u op de knop SELECT en houdt u
+ tegelijk ingedrukt.
IPM System Off Mode (Modus OFF van IPM-systeem):
Enable (Inschakelen):
Disable (Uitschakelen): de modus OFF van het IPM-systeem is
OPMERKING:
voor normale computers en grafische kaarten is
het raadzaam de fabrieksinstelling ENABLE te
gebruiken.
Factory Preset (Fabrieksinstelling): als u de optie Factory Preset
kiest, worden voor de meeste OSM-besturingselementen opnieuw
de fabrieksinstellingen geladen. Op het scherm verschijnt een
waarschuwingsvenster waarin u moet bevestigen of u voor ALLE
functies opnieuw de fabrieksinstellingen wilt gebruiken. U kunt de
instellingen afzonderlijk aanpassen door de gewenste functie te
selecteren en op de knop RESET te drukken.
Informatie
Display Mode (Weergavemodus): hiermee kunt u de huidige
gebruiksmodus en de frequentie-instelling van de monitor
opvragen.
Monitor Info (Monitorgegevens): geeft het model en de
serienummers van de monitor weer.
Refresh Notifier (Verversingswaarschuwing): als de
signaalverversingsfrequentie die door de computer voor de monitor
wordt gebruikt te laag is, verschijnt hierover een bericht op het
scherm. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding bij uw
videokaart of computersysteem.
zijn
met deze instelling werkt het IPM-systeem
normaal, zodat elke vorm van energie-
besparing is ingeschakeld.
niet geactiveerd.
Kennisgeving van de fabrikant
Hierbij verklaren wij dat de kleurenmonitor
MultiSync FE770/FE771SB (N1702)
in overeenstemming is met
73/23/EEC van de Europese Commissie:
– EN 60950
89/336/EEC van de Europese Commissie:
– EN 55022
– EN 61000-3-2
– EN 61000-3-3
– EN 55024
en het volgende kenmerk heeft
NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems
Corporation
686-1, NISHIOI OI-MACHI
ASHIGARAKAMI-GUN
KANAGAWA 258-8533, JAPAN
25

Advertisement

loading

  Also See for NEC multisync FE770

  Related Manuals for NEC multisync FE770

This manual is also suitable for:

Multisync fe771sb