Download Print this page

Odstraňovanie Problémov - Panasonic RP-WF830 Operating Instructions Manual

Rf wireless stereo headphones system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Odstraňovanie problémov
Pred požiadaním o servis vykonajte nasledujúce kontroly. Ak máte pochybnosti
o niektorom z kontrolných bodov, alebo ak riešenia uvedené v tabuľke problém
neodstránia, požiadajte o pomoc svojho predajcu.
Problém
Pravdepodobné príčiny
Žiadny zvuk.
Je zapnuté audiovizuálne
zariadenie, ku ktorému je
vysielač pripojený?
Je vysielač pripojený
k audiovizuálnemu
zariadeniu?
Je hlasitosť príliš nízka?
Zvuk je
Je úroveň vstupu zvukového
skreslený.
signálu príliš vysoká?
Nadmerný šum.
Je medzi vysielačom a
slúchadlami prekážka?
● Sú vlny vysielača rušené
inými rádiovými vlnami?
● Sú vysielacia frekvencia
a frekvencia prijímača
naladené správne?
Je úroveň vstupu zvukového
signálu príliš nízka?
Žiadny
Svieti indikátor [OPR] tlmene
zvuk, zvuk
alebo nesvieti vôbec?
je skreslený
alebo je počuť
nadmerný šum.
Prehlásenie o zhode (DoC)
Spoločnosť Panasonic Corporation týmto prehlasuje, že tento výrobok je
v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými nariadeniami smernice
1999/5/EC.
K našim R&TTE výrobkom si zákazníci môžu prevziať kópiu originálneho
prehlásenia o zhode z nášho DoC servera.
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt na autorizovaného zástupcu: Panasonic Marketing Europe GmbH,
Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
Tento výrobok sa smie používať len v týchto krajinách.
VEĽKÁ BRITÁNIA, FRANCÚZSKO, NEMECKO, TALIANSKO,
ŠVAJČIARSKO, RAKÚSKO, HOLANDSKO, BELGICKO, ŠPANIELSKO,
ŠVÉDSKO, NÓRSKO, DÁNSKO, FÍNSKO, MAĎARSKO, ČESKÁ
REPUBLIKA, SLOVENSKO, SLOVINSKO, BULHARSKO, POĽSKO,
GRÉCKO, PORTUGALSKO, RUMUNSKO, TURECKO
Tento výrobok je určený pre všeobecných spotrebiteľov. (Kategória 3)
Odporúčané riešenie
Zapnite audiovizuálne zariadenie.
Pripojte audiovizuálne zariadenie
správne a skontrolujte, či je
konektor poriadne pripojené.
Ak je vysielač pripojený do
konektora pre slúchadlá,
zvýšte hlasitosť pripojeného
audiovizuálneho zariadenia.
Zvýšte hlasitosť na slúchadlách.
Ak je vysielač pripojený do
konektora pre slúchadlá,
znížte hlasitosť pripojeného
audiovizuálneho zariadenia.
Odstráňte prekážku, premiestnite
vysielač alebo zmeňte svoju
polohu.
Kanál vysielača zmeňte pomocou
prepínača [CHANNEL] a potom
otočte koliesko [TUNING]
na slúchadlách do polohy s
najmenším rušením.
Ak je vysielač pripojený do
konektora pre slúchadlá,
zvýšte hlasitosť pripojeného
audiovizuálneho zariadenia.
Batérie sú vybité. Nabite ich.
Ak indikátor svieti tlmene aj po
nabití batérií, životnosť batérií
sa skončila a je ich potrebné
vymeniť.
VÝSTRAHA:
Aby ste znížili riziko požiaru,
zasiahnutia elektrickým prúdom alebo
poškodenia výrobku,
● Nevystavujte túto jednotku účinkom
dažďa, vlhkosti, kvapkania a
postriekania.
● Na túto jednotku neumiestňujte
predmety naplnené kvapalinami, ako
sú vázy.
● Používajte len odporúčané
príslušenstvo.
● Nedemontujte kryty.
● Neopravujte túto jednotku
svojpomocne.
Vykonanie servisu zverte
kvalifi kovanému servisnému
personálu.
UPOZORNENIE!
Aby ste znížili riziko požiaru,
zasiahnutia elektrickým prúdom alebo
poškodenia výrobku,
● Túto jednotku neinštalujte ani
neumiestňujte do knižnice, vstavanej
skrinky ani iného obmedzeného
priestoru. Zabezpečte správne
odvetrávanie tejto jednotky.
● Vetracie otvory tejto jednotky
neblokujte novinami, obrusmi,
závesmi a podobnými položkami.
● Na túto jednotku neumiestňujte
zdroje otvoreného plameňa, ako sú
zapálené sviečky.
Toto zariadenie je určené na použitie v
miernych klimatických podmienkach.
Sieťová zástrčka predstavuje
odpojovacie zariadenie.
Túto jednotku nainštalujte tak, aby ju
bolo možné odpojiť zo sieťovej zásuvky
okamžite.
Táto jednotka môže počas používania
prijímať rádiové rušenie spôsobované
mobilnými telefónmi. Ak k takému
rušeniu dôjde, zväčšite vzdialenosť
medzi toto jednotkou a mobilným
telefónom.
UPOZORNENIE
● Nebezpečenstvo výbuchu batérie
v prípade jej nesprávnej výmeny.
Vymieňajte len za typ odporúčaný
výrobcom.
● Pri likvidácii batérií sa, prosím,
spojte s miestnymi úradmi alebo
s predajcom a informujte sa o
správnom spôsobe likvidácie.
Identifi kačný štítok výrobku je
umiestnený v spodnej časti zaiadenia.
Charakteristické napätie šírky pásma je
75 mV alebo viac.
Určené len na použitie vnútri.
6
39

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic RP-WF830

This manual is also suitable for:

Rp-wf830w