Download Print this page

Rozwiązywanie Problemów - Panasonic RP-WF830 Operating Instructions Manual

Rf wireless stereo headphones system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Rozwiązywanie problemów
Przed oddaniem urządzenia do naprawy sprawdź, co następuje. Jeżeli masz
wątpliwości co do niektórych punktów sprawdzenia lub środki zaradcze podane w tabeli
nie rozwiązują problemu, zwróć się po wskazówki do dystrybutora.
Problem
Możliwa przyczyna(y)
Brak dźwięku.
Czy urządzenie audio-
wideo, do którego
podłączony jest nadajnik,
jest włączone?
Czy urządzenie audio/wideo
i nadajnik są podłączone?
Czy głośność nie jest za
niska?
Dźwięk jest
Czy poziom wejściowy
zniekształcony.
sygnału audio nie jest za
wysoki?
Nadmierne
Czy pomiędzy nadajnikiem
szumy.
a słuchawkami nagłownymi
nie znajduje się przeszkody?
● Czy inne fale radiowe nie
zakłócają fal nadajnika?
● Czy częstotliwość
nadawania i częstotliwość
odbiornika są prawidłowo
zestrojone?
Czy poziom wejściowy
sygnału audio nie jest za
niski?
Brak dźwięku,
Czy wskaźnik [OPR] jest
dźwięk jest
przyciemniony lub nie pali
zniekształcony
się w ogóle?
lub występują
nadmierne
szumy.
Deklaracja zgodności (DoC)
Firma „Panasonic Corporation" oświadcza niniejszym, że opisywany produkt
jest zgodny z zasadniczymi wymogami i innymi stosownymi klauzulami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Kopię oryginalnego dokumentu DoC dotyczącego naszych wyrobów objętych
dyrektywą R&TTE klienci mogą pobrać z naszego serwera DoC:
http://www.doc.panasonic.de
Kontakt z autoryzowanym przedstawicielem: Panasonic Marketing Europe
GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Niemcy
Ten produkt jest przeznaczony do eksploatacji w następujących krajach.
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO, FRANCJA, NIEMCY, WŁOCHY,
SZWAJCARIA, AUSTRIA, HOLANDIA, BELGIA, HISZPANIA, SZWECJA,
NORWEGIA, DANIA, FINLANDIA, WĘGRY, REPUBLIKA CZESKA,
SŁOWACJA, SŁOWENIA, BUŁGARIA, POLSKA, GRECJA, PORTUGALIA,
RUMUNIA, TURCJA
Opisywany produkt jest przeznaczony dla użytkownika ogólnego. (Kategoria 3)
Zalecane rozwiązanie
Włącz urządzenie audio-wideo.
Podłącz prawidłowo urządzenie
audio/wideo i sprawdź, czy
wtyczka jest prawidłowo włożona.
Jeżeli nadajnik jest podłączony do
gniazda słuchawek nagłownych,
zwiększ głośność w podłączonym
urządzeniu audio/wideo.
Zwiększ głośność w słuchawkach
nagłownych.
Jeżeli nadajnik jest podłączony do
gniazda słuchawek nagłownych,
zmniejsz głośność w podłączonym
urządzeniu audio/wideo.
Usuń przeszkodę, przesuń
nadajnik lub zmień swoje własne
położenie.
Zmień kanał nadajnika
przy pomocy przełącznika
[CHANNEL], a następnie
obróć pokrętło [TUNING] w
słuchawkach nagłownych do
położenia dającego najmniejsze
zakłócenia interferencyjne.
Jeżeli nadajnik jest podłączony do
gniazda słuchawek nagłownych,
zwiększ głośność w podłączonym
urządzeniu audio/wideo.
Akumulatory wyczerpały się.
Naładuj je. Jeżeli wskaźnik
pozostanie ciemniejszy po
naładowaniu, akumulatory
wyczerpały swoją żywotność i
muszą być wymienione.
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo
pożaru, porażenia prądem lub
uszkodzenia urządzenia,
● Nie należy wystawiać urządzenia na
działanie deszczu, wilgoci, kapanie
lub zachlapanie.
● Na urządzeniu nie należy ustawiać
żadnych naczyń zawierających płyny,
takich jak wazony.
● Należy korzystać wyłącznie z
zalecanych akcesoriów.
● Nie należy demontować obudowy
urządzenia.
● Nie należy podejmować prób
samodzielnej naprawy. Naprawę
urządzenia należy zlecić
wykwalifi kowanym pracownikom
serwisu.
UWAGA
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo
pożaru, porażenia prądem lub
uszkodzenia urządzenia,
● Niniejszego urządzenia nie należy
instalować lub umieszczać w szafce
na książki, zabudowanej szafce lub
innej ograniczonej przestrzeni, w
celu zapewnienia dobrej wentylacji.
● Nie należy zasłaniać otworów
wentylacyjnych urządzenia gazetami,
obrusami, zasłonami i podobnymi
przedmiotami.
● Nie należy umieszczać na
urządzeniu źródeł otwartego ognia,
takich jak zapalone świece.
Urządzenie jest przeznaczone do
używania w klimacie umiarkowanym.
Wtyczka zasilania umożliwia
odłączenie urządzenia.
Zainstaluj to urządzenie w taki sposób,
aby możliwe było natychmiastowe
odłączenie wtyczki zasilania od
gniazda zasilania.
To urządzenie może odbieraæ
zakłócenia wywołane użyciem telefonu
komórkowego. Jeżeli takie zakłócenia
wystąpią, wskazane jest zwiêkszenie
odległości pomiêdzy urządzeniem a
telefonem komórkowym.
UWAGA
● Nieprawidłowa wymiana
akumulatorów stwarza zagrożenie
ich rozerwania. Wymieniać tylko na
model zalecany przez producenta.
● W celu uzyskania informacji o
prawidłowym sposobie utylizacji
akumulatorów należy skontaktować
się z miejscowymi władzami lub ze
sprzedawcą.
Oznaczenie identyfi kacyjne wyrobu
znajduje się na spodzie urządzenia.
Napięcie charakterystyczne
szerokozakresowe równe lub większe
niż 75 mV.
Tylko do użytku wewnątrz
pomieszczeń.
6
33

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic RP-WF830

This manual is also suitable for:

Rp-wf830w