Download Print this page

Środki Ostrożności; Zasilacz Sieciowy - Panasonic RP-WF830 Operating Instructions Manual

Rf wireless stereo headphones system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Wyposażenie
Prosimy o sprawdzenie i zidentyfi kowanie
dołączonego wyposażenia.
● Zasilacz sieciowy
Dla Europy kontynentalnej: RFX0B43
Dla Zjednoczonego Krolestwa: RFX0B44
RP-WF830
● 2 akumulatory niklowo-
metalowodorkowe: HHR-4AGE/2B
RP-WF830W
● 4 akumulatory niklowo-
metalowodorkowe: HHR-4AGE/2B
Informacja dla użytkowników o
gromadzeniu i pozbywaniu się
zużytych urządzeń i baterii
Niniejsze symbole
umieszczane na produktach,
opakowaniach i/lub w
dokumentacji towarzyszącej
oznaczają, że nie wolno
mieszać zużytych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych oraz
baterii z innymi odpadami domowymi.
W celu zapewnienia właściwego
przetwarzania, utylizacji oraz
recyklingu zużytych produktów
i baterii, należy oddawać je do
wyznaczonych punktów gromadzenia
odpadów zgodnie z przepisami prawa
krajowego oraz postanowieniami
Dyrektyw 2002/96/WE i 2006/66/WE.
Prawidłowe pozbywanie się w/w
produktów i baterii pomaga oszczędzać
cenne zasoby naturalne i zapobiegać
potencjalnemu negatywnemu wpływowi
na zdrowie człowieka oraz stan
środowiska naturalnego, który towarzyszy
niewłaściwej gospodarce odpadami.
Więcej informacji o zbiórce oraz
recyklingu zużytych produktów i baterii
można otrzymać od władz lokalnych,
miejscowego przedsiębiorstwa
oczyszczania lub w punkcie
sprzedaży, w którym użytkownik nabył
przedmiotowe towary.
Za niewłaściwe pozbywanie
się powyższych odpadów
mogą grozić kary przewidziane
przepisami prawa krajowego.
Dotyczy użytkowników
fi rmowych działających na
terenie Unii Europejskiej
Chcąc w odpowiedni
sposób pozbyć się urządzeń
elektrycznych lub elektronicznych,
należy skontaktować się ze
sprzedawcą lub dostawcą, który
udzieli dalszych informacji.
[Informacje o pozbywaniu się w/w
urządzeń w państwach trzecich]
Niniejsze symbole obowiązują wyłącznie
na terenie Unii Europejskiej. Chcąc
pozbyć się w/w urządzeń elektrycznych
ub elektronicznych, należy skontaktować
l
się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą
w sprawie właściwego sposobu
wyrzucania tego rodzaju przedmiotów.
Dotyczy symbolu baterii
(symbole przykładowe):
Ten symbol może
występować wraz z
symbolem pierwiastka
chemicznego. W takim przypadku
spełnia on wymagania Dyrektywy
w sprawie określonego środka
chemicznego.
Środki ostrożności
Ograniczenia eksploatacyjne
Wyłącznie do eksploatacji w krajach
wymienionych na stronie 6.
Częstotliwości radiowe używane
przez urządzenie (863 do 865 MHz) są
niedozwolone w niektórych krajach.

Zasilacz sieciowy

Obchodź się z zasilaczem sieciowym
ostrożnie.
Niewłaściwe obchodzenie się jest niebezpieczne.
● Nie dotykaj go mokrymi rękoma.
● Nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
● Nie zginaj go na siłę.
Należy używać wyłącznie zasilacza
sieciowego znajdującego się w
zestawie.
Akumulatory
● Akumulator można ładować około 500 razy.
Jeżeli jego czas pracy ulegnie znacznemu
skróceniu, powinieneś go wymienić.
● Nie używaj jednocześnie starych
i nowych akumulatorów ani
akumulatorów różnych typów.
● Jeżeli urządzenie nie będzie długo
używane, wyjmij wszystkie akumulatory.
● Przenoś i przechowuj akumulatory
w pojemniku do przenoszenia
akumulatorów, aby uniknąć kontaktu
z metalowymi przedmiotami.
● Nie nagrzewaj ani nie wystawiaj na
działanie płomieni.
● Nie zostawiaj akumulatorów przez dłuższy
czas w samochodzie z zamkniętymi
drzwiami i oknami wystawionym na
bezpośrednie światło słoneczne.
● Nie zrywaj osłony akumulatorów ani nie
używaj akumulatorów z zerwaną osłoną.
Niewłaściwe obchodzenie się z
akumulatorami może doprowadzić do
wycieku elektrolitu, który może uszkodzić
przedmioty, z którymi się zetknie.
Jeżeli elektrolit wycieknie z
akumulatora, poradź się dystrybutora.
Jeżeli elektrolit zetknie się z
jakąkolwiek częścią ciała, umyj ją
dokładnie wodą.
● Trzymaj akumulatory i adapter
standardowej wtyczki stereo 6,3 mm poza
zasięgiem dzieci, aby nie połknęły one ich.
Urządzenie
Nie wolno wykonywać żadnych
zmian ani przeróbek
Może to doprowadzić do wadliwego
funkcjonowania.
Nie wolno upuszczać ani silnie wstrząsać
Może to uszkodzić urządzenie.
Unikaj używania urządzenia w następujących
miejscach, ponieważ może to doprowadzić
do wadliwego funkcjonowania.
● Łazienki i inne miejsca narażone na wilgoć
● Magazyny i inne zakurzone miejsca
● Bardzo ciepłe miejsca, miejsca w
pobliżu urządzeń cieplnych itp.
Nie wystawiaj urządzenia na długotrwałe,
bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Może to doprowadzić do zdeformowania
i odbarwienia obudowy i może również
spowodować wadliwe funkcjonowanie.
Źródła zasilania
Zobacz ilustracje na stronie 3-
Przed użyciem urządzenia naładuj
akumulatory.
Włóż dwa akumulatorki
(dołączone) do wnęki
na akumulatorki w lewej
obudowie (L) słuchawek
nagłownych.
● Podczas wkładania ustaw
prawidłowo bieguny + i -.
● Podczas wkładania naciskaj w
kierunku sprężyny bieguna -.
● Podczas wyjmowania, wyjmij
najpierw bieguny +.
● Dociśnij krawędź pokrywy wnęki na
baterie [BATT], aby ją otworzyć. a
● Po włożeniu akumulatorków,
zamknij starannie pokrywę wnęki
na baterie [BATT]. b
Podłącz dostarczony zasilacz
sieciowy do nadajnika,
a następnie do gniazda
zasilania.
c Gniazdo sieci elektrycznej
(AC 230 V do 240 V, 50 Hz)
Wyłącz przełącznik [OPR] i
połóż słuchawki nagłowne na
nadajniku.
Połóż słuchawki nagłowne na
nadajniku w taki sposób, aby bolce
ładowania nadajnika zetknęły się
ze stykami ładowania na spodzie
lewej obudowie (L).
Wskaźnik [OPR/CHG] zmieni
kolor na czerwony i rozpocznie się
ładowanie.
Wskaźnik zgaśnie, kiedy
akumulatory będą całkowicie
naładowane.
● Przybliżony czas ładowania i
pracy
Ładowanie: 24 godzin
Działanie : 20 godzin
Sprawdzanie pozostałego
naładowania akumulatorów:
Naładuj akumulatory, kiedy wskaźnik
[OPR] na lewej obudowie (L) zaczyna
przygasać lub migać lub kiedy dźwięk
zaczyna być zniekształcony lub
zanikający.
Akumulatory należy ładować w
środowisku o temperaturze otoczenia
od 5 °C do 35 °C. W innych
środowiskach czas ładowania może
się wydłużyć lub ładowanie może nie
być możliwe.
Żywotność akumulatorów:
Jeżeli wskaźnik [OPR] na lewej obudowie
(L) przygasa lub gaśnie zupełnie nawet
po naładowaniu akumulatorków, oznacza
to, że wyczerpały one swoją żywotność i
trzeba je wymienić.
2 akumulatory niklowo-metalowodorkowe
(nr części: HHR-4AGE/2B).
Wyjaśnienie:
Baterii suchych (R03/LR03, AAA)
można również używać do zasilania
słuchawek nagłownych.
Nie podejmuj prób ładowania ich.
.
A
4
31

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic RP-WF830

This manual is also suitable for:

Rp-wf830w