Download Print this page

Návod K Odstraňování Závad - Panasonic RP-WF830 Operating Instructions Manual

Rf wireless stereo headphones system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Návod k odstraňování závad
Před žádostí o servis proveďte následující kontroly. Jestliže máte pochybnosti
o kterýchkoli bodech kontroly nebo řešení indikovaná v tabulce problém neřeší,
vyžádejte si pokyny od svého prodejce.
Problém
Pravděpodobná příčina
Není slyšet zvuk.
Je audiovizuální zařízení, ke
kterému je připojen vysílač,
zapnuto?
Je audiovizuální přístroj
připojen k vysílači?
Je hlasitost zvuku příliš
nízká?
Zvuk je
Není vstupní úroveň
zkreslený.
zvukového signálu příliš
vysoká?
Nadměrný šum.
Není mezi vysílačem a
sluchátky nějaká překážka?
● Nebrání šíření vln vysílače
jiné rádiové vlny?
● Je frekvence vysílače
a frekvence přijímače
správně vyladěna?
Není vstupní úroveň
zvukového signálu příliš
nízká?
Zvuk se
Svítí indikátor [OPR]
neozývá, je
tlumeně, nebo vůbec
zkreslený nebo
nesvítí?
se projevuje
nadměrný šum.
Prohlášení o shodě (DoC)
Společnost „Panasonic Corporation" tímto prohlašuje, že tento výrobek
splňuje požadavky a ostatní souvisící ustanovení směrnice EU 1999/5/ES.
Zákazníci si mohou stáhnout kopii originálního DoC k našim produktům
„Radiová a telekomunikační koncová zařízení (R&TTE)" z našeho serveru
DoC: http://www.doc.panasonic.de
Kontaktujte autorizovaného představitele: Panasonic Marketing Europe
GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg,
Germany
Tento produkt je určen pro použití v těchto zemích.
VELKÁ BRITÁNIE, FRANCIE, NĚMECKO, ITÁLIE, ŠVÝCARSKO,
RAKOUSKO, NIZOZEMSKO, BELGIE, ŠPANĚLSKO, ŠVÉDSKO, NORSKO,
DÁNSKO, FINSKO, MAĎARSKO, ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKO,
SLOVINSKO, BULHARSKO, POLSKO, ŘECKO, PORTUGALSKO,
RUMUNSKO, TURECKO
6
Tento produkt je určen pro běžného spotřebitele. (Kategorie 3)
30
Navrhovaná náprava
Zapněte audiovizuální zařízení.
Audiovizuální přístroj správně
připojte a zkontrolujte, zda je
zásuvka řádně zapojena.
Jestliže vysílač je připojen ke
konektoru sluchátek, zvyšte
hlasitost na připojeném
audiovizuálním přístroji.
Nastavte silnou hlasitost
sluchátek.
Jestliže vysílač je připojen ke
konektoru sluchátek, snižte
hlasitost na připojeném
audiovizuálním přístroji.
Odstraňte překážku, posuňte
vysílač nebo změňte svoji polohu.
Vysílací kanál změňte
přepínačem [CHANNEL] a poté
otáčením ovladačem [TUNING]
na sluchátkách vyhledejte polohu,
v níž je rušení nejmenší.
Jestliže vysílač je připojen ke
konektoru sluchátek, zvyšte
hlasitost na připojeném
audiovizuálním přístroji.
Akumulátory jsou vybité.
Dobijte je. Jestliže kontrolka
svítí po dobití tlumeně, dospěly
akumulátory na konec své
životnosti a je třeba je vyměnit.
VAROVÁNÍ
Za účelem snížení rizika požáru,
zásahu elektrickým proudem nebo
poškození výrobku,
● chraňte zařízení před deštĕm,
vlhkostí, kapající a stříkající vodou.
● nepokládejte na zařízení předmĕty
naplnĕné tekutinou, např. vázy.
● používejte pouze doporučené
příslušenství.
● nesundávejte kryty.
● neopravujte sami zařízení – opravy
přenechejte kvalifi kovaným
pracovníkům servisu.
UPOZORNĚNÍ
Za účelem snížení rizika požáru,
zásahu elektrickým proudem nebo
poškození výrobku,
● Neinstalujte ani nepokládejte
zařízení do knihovny, vestavĕné
skřínĕ nebo do jiných stísnĕných
prostor. Zajistĕte pro zařízení
dostatečné vĕtrání.
● Nezakrývejte ventilační otvory
zařízení novinami, ubrusy, záclonami
a podobnými předmĕty.
● Nepokládejte na zařízení zdroje
otevøeného ohnì, jako zapálené
svíčky apod.
Tento přístroj je konstruován pro použití
v mírném klimatu.
Rozpojovacím zařízením je síťová
zásuvka.
Nainstalujte toto zařízení tak, aby bylo
možno síťovou zásuvku okamžitě
odpojit ze sítě.
Tento výrobek mùže být bìhem
používání rušen rádiovou
interferencí, která je zpùsobena
mobilním telefonem. Jestliže k
takovéto interferenci dojde, zajistìte
prosím vìtší vzdálenost mezi tímto
výrobkem a mobilním telefonem.
UPOZORNĚNÍ
● Při nesprávné výměně akumulátoru
hrozí nebezpečí výbuchu. K výměně
používejte pouze typ doporučený
výrobcem.
● Před likvidací akumulátorů se obraťte
na místní úřady nebo na prodejce
a vyžádejte si informace o správné
metodě likvidace.
Identifi kační označení výrobku je
umístěno na spodní straně přístroje.
Charakteristické napětí širokého
pásma se rovná nebo je větší než
75 mV.
Pouze pro pokojové použití.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic RP-WF830

This manual is also suitable for:

Rp-wf830w