Download Print this page

Zdroje Napájania - Panasonic RP-WF830 Operating Instructions Manual

Rf wireless stereo headphones system
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Príslušenstvo
Skontrolujte si prosím dodané
príslušenstvo.
● Adaptér AC
Pre kontinentálnu Európu: RFX0B43
Pre Veľkú Britániu: RFX0B44
RP-WF830
● 2 nikel-metalhydridové nabíjateľné
batérie: HHR-4AGE/2B
RP-WF830W
● 4 nikel-metalhydridové nabíjateľné
batérie: HHR-4AGE/2B
Informácie pre užívatel'ov o
likvidácii použitého elektrického
a elektronického zariadenia
(súkromné domácnosti)
Tieto symboly na prístrojoch,
batériach a baleniach alebo
v priložených návodoch na
použitie znamenajú, že
použité elektrické a
elektronické zariadenia a
baterie sa nesmú miešat' so
všeobecným domácim odpadom.
Pre správne zaobchádzanie, obnovu
a recykláciu, odvezte prosím tieto
produkty na určené zberné miesta, kde
budú prijaté bez poplatku v súlade so
Smernicami 2002/96/ES a 2006/66/ES.
V niektorých krajinách je možné tieto
produkty vrátit' priamo miestnemu
maloobchodu v prípade, ak si
objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov
pomôže ušetrit' hodnotné zdroje a
zabránit' možným negatívnym vplyvom na
l'udské zdravie a prostredie, ktoré môžu
vzniknút' z nesprávneho zaobchádzania s
odpadom. Pre bližšie informácie o vašom
najbližšom zbernom mieste kontaktujte,
prosím, vaše miestne úrady.
V prípade nesprávnej likvidácie
odpadu môžu byt'uplatnené pokuty v
súlade so štátnou legislatívou.
Pre právnické osoby v
Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovat'
opotrebované elektrické
a elektronické produkty, pre bližšie
informácie kontaktujte, prosím,
svojho miestneho predajcu alebo
dodávatel'a.
Informácie o likvidácii elektrického
a elektronického odpadu v
krajinách mimo Európskej únie
Tieto symboly platia iba v Európskej únii.
Ak si prajete zlikvidovat' tento produkt
alebo batériu, pre bližšie informácie
kontaktujte, prosím, vaše miestne
úrady alebo predajcu a informujte sa o
správnej metóde likvidácie.
Poznámka k symbolu
baterie (symbol v
strede a dole)
Tento symbol môže byť
použitý v kombinácii s
chemickým symbolom. Chemický
symbol určuje obsiahnutú chemickú
latku v súlade s príslušnými
Smernicami ES.
Bezpečnostné opatrenia
Vymedzenie použitia
Určené len na použitie v krajinách
uvedených na strane 6.
Rádiové frekvencie, ktoré používa toto
zariadenie (863 až 865 MHz), nie sú v
niektorých krajinách povolené.
Adaptér AC
S adaptérom AC zaobchádzajte
opatrne. Nevhodné zaobchádzanie je
nebezpečné.
● Nedotýkajte sa ho mokrými rukami.
● Neumiestňujte naň ťažké predmety.
● Neohýbajte ho silou.
Používajte len dodaný adaptér AC.
Batérie
● Nabíjateľnú batériu je možné nabiť
približne 500-krát. Ak sa čas jej
prevádzky výrazne skráti, batériu je
potrebné vymeniť.
● Nepoužívajte súčasne staré a nové
batérie alebo rôzne typy batérií.
● Vyberte všetky batérie, ak súpravu
nebudete dlhší čas používať.
● Nabíjateľné batérie prenášajte a
skladujte v puzdre na batérie, aby
sa zabránilo ich kontaktu s kovovými
predmetmi.
● Batérie neohrievajte a nevystavujte ohňu.
● Batérie nenechávajte dlhodobo
vystavené priamemu slnečnému svetlu
v aute so zatvorenými dverami a
oknami.
● Neodlupujte z batérií obal a nepoužívajte
batérie s odlúpeným obalom.
Nesprávne zaobchádzanie s batériami
môže spôsobiť únik elektrolytu,
ktorý môže pri kontakte s uniknutým
elektrolytom poškodiť predmety.
Ak z batérie uniká elektrolyt, poraďte
sa so svojím predajcom.
V prípade kontaktu elektrolytu s
ktoroukoľvek časťou tela ju dôkladne
opláchnite vodou.
● Uchovajte batériu a adaptér na
štandardný stereofónny konektor
6,3 mm mimo dosahu detí, aby sa
zabránilo ich prehltnutiu.
Zariadenie
Zariadenie neupravujte a
neprerábajte.
Môže to spôsobiť poruchu.
Zabráňte pádom a silným nárazom.
Mohlo by to poškodiť zariadenie.
Vyhnite sa používaniu zariadenia na
nasledujúcich miestach, pretože môžu
spôsobiť jeho poruchu.
● Kúpeľne a iné vlhké miesta
● Sklady a iné prašné miesta
● Veľmi horúce miesta v blízkosti
ohrievacích zariadení atď.
Zaradenie nenechávajte dlhodobo
vystavené priamemu slnečnému svetlu.
Môže to spôsobiť deformáciu alebo
zmenu farby krytu a poruchu zariadenia.
Zdroje napájania
Pozrite si obrázky na strane 3-
Pred použitím zariadenia nabite
batérie.
Vložte dve nabíjateľné batérie
(súčasť príslušenstva) do
priestoru na batérie v ľavom
kryte (L) slúchadiel.
● Pri vkladaní batérie dbajte na
správne póly + a -.
● Pri vkladaní zatlačte k pružine
pólu -.
● Pri odstraňovaní najprv vyberte
póly +.
● Kryt priestoru na batérie [BATT]
otvorte zatlačením okraja nahor.
a
● Po vložení batérií kryt priestoru
na batérie [BATT] pevne uzavrite.
b
Pripojte dodaný adaptér AC
do vysielača a potom do
sieťovej zásuvky.
c Domáca sieťová zásuvka
(AC 230 V až 240 V, 50 Hz)
Vypnite prepínač [OPR] a
umiestnite slúchadlá na
vysielač.
Slúchadlá umiestnite na vysielač
tak, aby sa nabíjacie kolíky na
vysielači zasunuli do nabíjacích
kontaktov v spodnej časti ľavého
krytu (L).
Indikátor [OPR/CHG] sa rozsvieti
červenou farbou a začne nabíjanie.
Keď sú batérie úplne nabité,
indikátor zhasne.
● Približný čas nabíjania a
prevádzky
Nabíjanie: 24 hodín
Prevádzka: 20 hodín
Kontrola stavu nabitia batérií:
Batérie je potrebné nabiť vtedy, keď sa
jas indikátora [OPR] na ľavom kryte (L)
začne znižovať, a/alebo keď indikátor
[OPR] začne blikať, prípadne keď je
zvuk skreslený alebo začne slabnúť.
Batérie nabíjajte v prostredí s okolitou
teplotou v rozsahu 5 °C až 35 °C. V
iných prostrediach môže nabíjanie
trvať dlhšie alebo nabíjanie nebude
možné.
Životnosť batérií:
V prípade, že indikátor [OPR] na ľavom
kryte (L) stmavne alebo prestane
svietiť aj napriek dobitiu batérií,
znamená to, že ich životnosť sa
skončila a musia sa vymeniť.
2 nikel-metalhydridové nabíjateľné
batérie (č. dielu: HHR-4AGE/2B).
Informácia:
Batérie so suchými článkami
(R03/LR03, AAA) je možné použiť aj
na napájanie slúchadiel.
Takéto batérie sa nepokúšajte nabiť.
.
A
4
37

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Panasonic RP-WF830

  Related Content for Panasonic RP-WF830

This manual is also suitable for:

Rp-wf830w