Download  Print this page

Black & Decker BPSM1510 Instructions Manual page 29

Pro line
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ádOÉ©ŸG Ωóîà°SG ,§£îŸG ' á°Vhô©ŸG ÒZ ∫ɵ°TC ' G ¤E G áÑ°ùædÉH •
.Ú°ù∏àdG ájhGR ...hÉ°ùj ÖfGƒ÷G OóY ≈∏Y áeƒ°ù≤e áLQO 180 .á«dÉàdG
Ú°ù∏àdG ájhGR
45
º
36
º
º
30
º
25^7
º
22^5
º
20
º
18
áHƒ£°ûe ájhGR ΩGóîà°SÉH " ™£b øY IQÉÑY A πµ°T ≈∏Y áÑcôŸG ájhGõdG
äGQÉWE ' G πª©d Ωóîà°ùŸG ™£≤dG ´ƒf ƒg Gògh .âbƒdG ¢ùØf ' á∏FÉe ájhGRh
.ì πµ°ûdG ' ¢Vhô©e ƒg ɪc á∏FÉe ÖfGƒéH ≥jOÉæ°üdG hC G
§HQ øe ≥≤ëàa ,ôNB ' ™£b øe ∞∏àîJ ™£≤dG ájhGR âfÉc GPE G :á¶MÓe
.ΩɵME É H (4) Ú°ù∏àdG á∏°Uh á£eÉb ¢†Ñ≤eh (10) ájhGõdG á£eÉb ¢†Ñ≤e
.Ú°ù∏àdG á∏°Uh hC G ájhGõdG ' äGÒ«¨J ...C G πªY ó©H ¢†HÉ≤ŸG √òg §HQ Öéjh
ábóH É¡æ«°ù∏J Öéj ,Ö°SÉæe πµ°ûH ¢û«fGôµdG Ö°U ÖdGƒb áeAÓŸ •
¢û«fGôµdG Ö°U ÖdÉb øe á©£b ≈∏Y äÉjƒà°ùŸG ¿É룰ùdG .á¨dÉH
,πµd ¢ù«dh ,º¶©Ÿ ¿ƒµj .áLQO 90 , k É ©e É¡©ªL óæY ,ájhGõH ¿ÉfƒµJ
ájƒà°ùŸG á¡é∏d ºFÓŸG ™£≤ŸG) á«Ø∏N ájhGR ¢û«fGôµdG Ö°U ÖdGƒb
Aõé∏d ºFÓŸG Aõ÷G) á«∏Ø°S á«Ø∏N ájhGRh áLQO 52 (∞≤°ùdG √ÉŒ
™°V !IOôN ™£b ΩGóîà°SÉH á≤Ñ°ùe áHôŒ πªY ájɨ∏d º¡ŸG øe •
Iô£°ùe √ÉŒ (§FÉ◊G √ÉŒ ¿ƒµ«°S ...òdG ÖfÉ÷G) »∏Ø°ùdG ÖfÉ÷G
√ÉŒ ¿ƒµ«°S ...òdG Aõ÷G) ...ƒ∏©dG ÖfÉ÷G ™°Vh .Ú°ù∏àdG QÉ°ûæe
.¢û«fGôµdG Ö°U ÖdÉb Iô£°ùeh QÉ°ûæŸG ádhÉW √ÉŒ (∞≤°ùdG
:á∏ãeC G
ÖfGƒ÷G OóY
4
5
6
7
8
9
10
áÑcôŸG ÉjGhõdG ™£b
¢û«fGôµdG Ö°U ÖdGƒb
.áLQO 38 (§FÉ◊G √ÉŒ ...ƒà°ùŸG
,πª©dG á©£≤d »Ø∏ÿG Aõ÷G øe êôîJ ∫GõJ ' ±É«dC ' G ¢†©H âfÉc GPE G •
...òdG ™°VƒŸG ' Ö°ûÿG ≈∏Y ≥°U' §jöT øe á©£b ™°VƒH º≤a
§jöûdG ádGRE É H ºb ºK ,§jöûdG ∫ÓN öûædÉH ºb .¬æe ™£≤dG ºà«°S
´GQP ∂jô– AÉæKC G .∂fRGƒJ ≈∏Y ßaÉMh ¢VQC ' G ≈∏Y ∂«eób âÑK •
ÖfÉL ≈∏Y k Ó «∏b ∞bƒJh ¬©e ∑ô– , k G QÉ°ùjh k É æ«Á Ú°ù∏àdG á∏°Uh
Ωƒ°Sôe §N á©HÉàe óæY »bGƒdG äÉëàa ∫ÓN øe ô¶fG .QÉ°ûæŸG IôØ°T
.ábÉ£dG øe ¬∏°üah QÉ°ûæŸG 𫨰ûJ ±É≤jE G
Iô£°ùŸG √ÉŒG 'h ádhÉ£dG ≈∏Y πª©dG á©£b â«ÑãJ ∂æµÁ ' ¿Éc GPE G •
6 ¥É£f ' ¿ƒµà°S ∑ój âfÉc GPE G hC G (ïdE G ,º¶àæe ÒZ πµ°T) ó«dÉH
.â«ÑãJ IGOC G hC G á£eÉb ΩGóîà°SG Öéj ,IôØ°ûdG øe á°UƒH
hC G á«Ñ«°†≤dG hC G á°†HÉædG §eGƒ≤dG πãe iôNC ' G §eGƒ≤dG ¿ƒµJ óbh •
™£b ∫ɵ°TC G h ΩÉéMC G ¢†©Ñd áÑ°SÉæe C ±ôM πµ°T ≈∏Y §eGƒ≤dG
𫨰ûàdG ÜôLh §eGƒ≤dG √òg ™°Vhh QÉ«àNG óæY Qò◊G ñƒJ .πª©dG
â«ÑãJ ≈∏Y k É ehO ¢UôMG .ábÉ£dG øe ¬∏°üah QÉ°ûæŸG 𫨰ûJ ±É≤jE É H ºb
ójóªàd ójó" áeÉYO Ωóîà°SG ,èFÉàædG π°†aC G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏dh .á∏jƒ£dG ™£≤dG
πFÉ°Sh ΩGóîà°SÉH á∏jƒ£dG πª©dG ™£b â«ÑãàH ºb .QÉ°ûæŸG ádhÉW ¢VôY
á∏Kɇ πFÉ°Sh hC G (πLQC G á©HQC G hP óæ°ùe) »Ñ°ûÿG ¿É°ü◊G πãe áÑ°SÉæe
ÖfGƒL á©HQC ' G äGP πcÉ«¡dGh Qƒ°üdG äGQÉWE G ™£b
∂«∏Y ìÎ≤f ,π°†aC G ƒëf ≈∏Y Éæg IOQGƒdG AÉ«°TC ' G πªY á«Ø«c áaô©Ÿ •
Oƒ©àJ ¿C G ¤E G IOôN Ö°ûN ΩGóîà°SÉH ᣫ°ùÑdG πcÉ«¡dG ¢†©H πªY
ÉjGhõdG πãe ÉjGhõdG Ú°ù∏àd á«dÉãŸG IGOC ' G ƒg QÉ°ûæŸG Gòg ó©j •
∫ÓN øe áYƒæ°üe á∏°Uh ¢Vô©J »àdGh ,ì πµ°ûdG ' á°Vhô©ŸG
ÚMƒd Ú°ù∏àd áLQO 45 ájhGR ≈∏Y Ú°ù∏àdG á∏°Uh ´GQP §Ñ°V
´GQP §Ñ°VG ,äÓ°UƒdG øe ´ƒædG Gòg πª©dh .áLQO 90 ájhGR π«µ°ûàd
∫ÓN øe Ö°ûÿG ™°Vh ºàjh .áLQO 45 ájhGR ≈∏Y Ú°ù∏àdG á∏°Uh
√ÉŒ á≤«°†dG áaÉ◊Gh ádhÉ£dG √ÉŒ ìƒ∏dG øe ...ƒà°ùŸG ÖfÉ÷G ™°Vh
.∂dP ≈∏Y k A ÉæH áHƒ£°ûŸG ÉjGhõdG πª©H ºb ,ÖfGƒ÷G OóY Ò¨J ɪ∏ch •
øe áYƒæàe áYƒªéŸ áÑ°SÉæŸG ÉjGhõdG ‹ÉàdG §£îŸG ¢Vô©jh
.(∫ƒ£dG ájhÉ°ùàe ÖfGƒ÷G áaÉc ¿C G §£îŸG ¢VÎØj) .∫ɵ°TC ' G
ARABIC
.AÉ¡àf'G óæY QòëH
.º∏≤dÉH
§eGƒ≤dÉH πª©dG á©£b â«ÑãJ
.™£≤dG πÑb
á∏jƒ£dG ™£≤dG â«ÑãJ
.•ƒ≤°ùdG øe ±GôWC ' G ßØ◊
.QÉ°ûæŸG ΩGóîà°SG ≈∏Y
.Iô£°ùŸG
29

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker BPSM1510