Download  Print this page

Black & Decker BPSM1510 Instructions Manual page 28

Pro line
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ARABIC
Ωóîà°SG .™WÉ≤ŸG √òg ™£b ' áÄWÉÿG á≤jô£dG (...) πµ°ûdG í°Vƒj •
¿ƒ°ùfƒL øe ™ª°ûdG OƒY πãe Ωƒ«æeƒdC ' G ™£b óæY á«©ª°T º«ë°ûJ IOÉe
.™£≤dG πÑb QÉ°ûæŸG IôØ°T ≈∏Y IöTÉÑe ™ª°ûdG ™°V .140 :ºbQ
' ôaƒàŸG ,™ª°ûdG ôaƒj .ácô◊G AÉæKC G IôØ°ûdG ≈∏Y ™ª°ûdG ™°†J ' •
πª©jh k É Ñ°SÉæe k É ª«ë°ûJ ,á«YÉæ°üdG ÚMGƒ£dG äÉeõ∏à°ùe ôLÉàe º¶©e
™£b ¢†©H Ö∏£àJ ób .Ö°SÉæe πµ°ûH πª©dG á©£b â«ÑãJ ≈∏Y ¢UôMG •
hC G á£eÉb ΩGóîà°SG ,ɡ룰S ¢ùª∏e hC G É¡∏µ°T hC G É¡ªéM ÖÑ°ùH ,πª©dG
.™£≤dG AÉæKC G ácô◊G øe É¡©æŸ â«ÑãJ á∏«°Sh hC G RÉcQ
'h (∑) πµ°ûdG ' í°VƒŸG ƒëædG ≈∏Y k É ªFGO É¡©°V ,á°Sƒ≤e IOÉe ™£b óæY
πµ°ûH IOÉŸG ™°Vh ÖÑ°ùàj ±ƒ°S .(∫) πµ°ûdG ' í°VƒŸG ƒëædG ≈∏Y É¡©°†J
.™£≤dG ∫ɪàcG óæY IôØ°ûdG ¢Uôn b ¤E G ÅWÉN
ájôFGódG á«°Vô©dG ™WÉ≤ŸG äGP iôNC ' G OGƒŸGh ∂«à°SÓÑdG Ö«HÉfC G ™£b
πãe É¡©£b »¨Ñæjh .QÉ°ûæŸG ΩGóîà°SÉH ádƒ¡°ùH ∂à°SÓÑdG Ö«HÉfC G ™£b øµÁ
É¡aÉØàdG Ωó©d Iô£°ùŸG √ÉŒ ΩɵME É H É¡cÉ°ùeE G hC G É¡à«ÑãJh k É eÉ" Ö°ûÿG
ófC G ∑ÓH äÉ≤ë∏e º«ª°üJ "h .áeóîà°ùŸG äÉ≤ë∏ŸG ≈∏Y ∑RÉ¡L AGOC G óªà©j
∂∏J ΩGóîà°SÉHh .∑RÉ¡L AGOC G Ú°ù– ¢Vô¨H á«dÉY IOƒéH ÉfGÒHh ôµjO
.RÉ¡é∏d πãeC ' G AGOC ' G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øe øµªàà°S ,äÉ≤ë∏ŸG
.ábÉ£dG øY Ú°ù∏àdG QÉ°ûæe π°üa AÉæKC G áfÉ«°üdG ∫ɪYC G áaÉc ò«ØæàH ºb
'h IÉ«◊G ióŸ É¡ª«ë°ûJ " óbh .IOhó°ùe äÉjôµdG πeÉfi áaÉc .1
IóYÉ≤dG πØ°SC G h ∫ƒM øe Ö°ûÿG IQÉ°ûfh áHôJC ' G áaÉc ∞«¶æàH ºb .2
øe äÉØ∏îŸG ôjôªàd äÉëàa OƒLh øe ºZôdÉHh .IQGhódG ádhÉ£dGh
Öéj ¿Éc GPE G h .äGƒæ°S Ió©d É¡eGóîà°SÉH íª°ùj Éà ¢TôØdG º«ª°üJ " .3
RÉ¡÷G IOÉYE G hC G π«dódG Gòg ' äɪ«∏©àdG ´ÉÑJG ∂«∏Y Öé«a ,É¡dGóÑà°SG
28
.IôØ°ûdÉH IQÉ°ûædG ¥É°üàdG ΩóY ≈∏Y
á°Sƒ≤ŸG OGƒŸG
.á q j hGR ´ƒ£b πªY óæY k É °Uƒ°üNh
äÉ≤ë∏ŸG
áfÉ«°üdG
.áfÉ«°üdG øe ójõe ¤E G êÉà–
.ºcGÎJ áHôJC ' G ¢†©H ¿C G 'E G ,É¡æ«H
.É¡MÓ°UE ' áeóN õcôe ÜôbC G ¤E G
Iô£°ùe ÚH ájhGõH áYƒ°VƒŸG ¢û«fGôµdG Ö°U ÖdGƒb ™£≤d äɪ«∏©J
¿ƒµ«°S ...òdG Aõ÷G) ÖdÉ≤dG øe »∏Ø°ùdG Aõ÷G ¿ƒµj å«ëH ÖdÉ≤dG ¬Lh •
Aõ÷G ¿ƒµjh Iô£°ùŸG á¡LGƒe ' (Ö«cÎdG óæY §FÉë∏d k É ¡LGƒe
.QÉ°ûæŸG ádhÉW ≈∏Y k G ô≤à°ùe ÖdÉ≤dG øe ...ƒ∏©dG
™Hôe πµ°ûH Iô≤à°ùe ÉjGhõdG äGP "ájƒà°ùŸG AGõLC ' G" ¿ƒµJ ¿C G Öéj •
øÁC ' G ÖfÉ÷
á«MÉf π«e •
45º ájhGõH QÉ°ù«dG
öùjC ' G ÖfÉ÷G ™£≤J ' •
øÁC ' G ÖfÉ÷G
Úª«dG á«MÉf π«e •
45º ájhGõH
øÁC ' G ÖfÉ÷G ™£≤J ' •
ábOh ¢Uƒ∏ÿG áaÉ°ùe øe ≥≤ëà∏d á≤Ñ°ùe ÜQÉŒ πªY ≈∏Y k É ehO ¢UôMG
.Iô£°ùŸG √ÉŒh ádhÉ£dG ≈∏Y áàÑãe IOÉŸG øµJ ⁄ GPE G ™£b ...C É H º≤J '
áYÉæ°U ' áeóîà°ùŸG ∂∏àc ,܃ë°ùŸG Ωƒ«æeƒdC ' G ™WÉ≤e ™£b øµÁ •
QÉ°ûæŸÉH ádƒ¡°ùH ,á«LQÉÿG òaGƒædGh ᫵∏°ùdG Ωƒ«æŸC ' G òaGƒf
.ájójó◊G ÒZ ¿OÉ©ŸG ™£≤d ᪪°üŸG áÑ°SÉæŸG IôØ°ûdG ΩGóîà°SÉH
≈∏Y ,ácɪ°S πbC ' G »°Vô©dG ™£≤ŸG ™£b ' C G óÑJ å«ëH IOÉŸG ™°V
:™£≤dG ∫ɵ°TC G áaɵd QÉ°ûæŸG ádhÉWh
.QÉ°ûæŸG ádhÉWh Iô£°ùe ≈∏Y
:á«∏NGódG ájhGõdG
öùjC ' G ÖfÉ÷G
45º ájhGõH Úª«dG á«MÉf π«e •
øÁC ' G ÖfÉ÷G ™£≤J ' •
:á«LQÉÿG ájhGõdG
öùjC ' G ÖfÉ÷G
45º ájhGõH QÉ°ù«dG á«MÉf π«e •
øÁC ' G ÖfÉ÷G ™£≤J ' •
.™£≤dG
á°UÉN ™£b äÉ«∏ªY
Ωƒ«æeƒdC ' G ™£b
(§≤a ó«HôµdG øe ¢SC G ôH IôØ°T)
.(•) πµ°ûdG ' ¢Vhô©ŸG ƒëædG

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Black & Decker BPSM1510