Download Print this page

Black & Decker GL420 Owner's Manual page 57

Strimmer
Hide thumbs

Advertisement

£¤ÛË ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (ÂÈÎ. A)
°È· Ó· ı¤ÛÂÙ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô,
x
·Ù‹ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË on/off (1).
°È· Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·Ê‹ÛÙ ÙÔ
x
‰È·ÎfiÙË on/off.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ӷ ·ÛÊ·Ï›ÛÂÙÂ
¤Ó· ‰È·ÎfiÙË Û ı¤ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (on).
∞˘ÙfiÌ·ÙË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ó‹Ì·ÙÔ˜
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· Reflex ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ·˘ÙfiÌ·Ù· Ì Ӌ̷
ÎÔ‹˜, fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ¿ÚÈÛÙË ¯Ú‹ÛË
∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È
x
ÛÙËÓ ÂÈÎ. F.
EÚÁ·ÛÙ›Ù ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙË Ì˯·Ó‹ ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜
x
¯fiÚÙÔ˘ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÛÙËÓ ¿ÏÏË,
fiˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎ. F.
∫·Ù¿ ÙËÓ ÎÔ‹ ¯fiÚÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‡„Ô˘˜,
x
ÂÚÁ·ÛÙ›Ù Û ÔÏÏ¿ ‰È·‰Ô¯Èο ÂÚ¿ÛÌ·Ù·
ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿
x
·fi ÛÎÏËÚ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Î·È ·fi ¢·›ÛıËÙ·
Ê˘Ù¿.
∞Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ˙ÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ó·
x
ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÌÈÎÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·, ÂÏ·ÙÙÒÛÙ ÙÔ
ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘.
°È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi
x
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÔ‹˜, Îfi‚ÂÙ ÙÔ ¯fiÚÙÔ ÌfiÓÔ
fiÙ·Ó Â›Ó·È ÛÙÂÁÓfi.
™À¡∆∏ƒ∏™∏
∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ù˘ Black & Decker ¤¯ÂÈ
ۯ‰ȷÛÙ› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹
ÊÚÔÓÙ›‰·. ∏ ·‰È¿ÏÂÈÙË Î·È Î·ÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ηÈ
ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘.
¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ı· Ú¤ÂÈ Ó·
ÙÔ Û‚‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ÙÔ ‚Á¿ÏÂÙ ·fi ÙËÓ
Ú›˙·.
∫·ı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙȘ Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ
x
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ Ì ÌÈ· ‚Ô‡ÚÙÛ· Ì ̷ϷΤ˜
ÙÚ›¯Â˜ ‹ Ì ¤Ó· ÛÙÂÁÓfi ·Ó›.
∫·ı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ Ó‹Ì· ÎÔ‹˜ Î·È ÙËÓ
x
ÔÌ›Ó·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ̷Ϸ΋ ‚Ô‡ÚÙÛ· ‹
ÛÙÂÁÓfi ·Ó›.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ٷÎÙÈο ÌÈ· ͇ÛÙÚ·,
x
fi¯È ÎÔÊÙÂÚ‹, ÁÈ· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ¯fiÚÙÔ Î·È
ÙȘ ·Î·ı·Úۛ˜ ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠Á˘·ÏÈÛÙÈο ‹
ηı·ÚÈÛÙÈο Ì ‚¿ÛË ‰È·Ï‡Ù˜.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÔÌ›Ó·˜ Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. D)
√ ·ÓÙÈÚfiÛˆfi˜ Û·˜ Ù˘ Black & Decker
‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÔÌ›Ó˜ Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔ‹˜
(Έ‰ÈÎfi˜ A6481).
µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
x
∫Ú·Ù‹ÛÙ ٷ ·˘Ù¿ÎÈ· (11) ·ÙË̤ӷ ηÈ
x
·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘ ÔÌ›Ó·˜ (12) ·fi
ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· (7).
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÔÌ›Ó· (13) ·fi ÙÔ
x
ÂÚ›‚ÏËÌ·.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ·fi ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ù˘¯fiÓ
x
˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ·Î·ı·ÚÛÈÒÓ Î·È ¯fiÚÙÔ˘.
¶¿ÚÙ ÙË Ó¤· ÔÌ›Ó· Î·È ÍÂÙ˘Ï›ÍÙ ÂÚ›Ô˘
x
9 cm Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔ‹˜.
¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ Ó‹Ì· ÎÔ‹˜ ·fi ÙËÓ Ô‹ (14).
x
™ÚÒÍÙÂ ÙËÓ ÔÌ›Ó· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·
x
ΛÓËÛ˘ (15) Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙËÓ ÂÏ·ÊÚ¿
̤¯ÚÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÔ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
·ÁÈ‰Â˘Ù› οو ·fi ÙËÓ ÔÌ›Ó· Î·È fiÙÈ
ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 9 cm Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔ‹˜
·fi ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·.
E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ٷ ·˘Ù¿ÎÈ· ÛÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· Ù˘
x
ÔÌ›Ó·˜ Ì ÙȘ Ô¤˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ
ÂÚ›‚ÏËÌ·.
™ÚÒÍÙ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·
x
̤¯ÚÈ Ó· ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
∞Ó ÙÔ Ó‹Ì· ÎÔ‹˜ Âͤ¯ÂÈ ¤Ú· ·fi ÙË
ÏÂ›‰· ·ÔÎÔ‹˜ Ó‹Ì·ÙÔ˜ (6), Îfi„Ù ÙÔ
¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÌfiÏȘ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ÏÂ›‰·.
∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
57

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GL420

This manual is also suitable for:

Gl425Gl430Gl30