Download Print this page

Black & Decker GL420 Owner's Manual page 34

Strimmer
Hide thumbs

Advertisement

N E D E R L A N D S
Gebruik de machine uitsluitend volgens
bestemming.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
x
Werkomgeving
Stel de machine niet bloot aan regen.
x
Gebruik de machine niet in een vochtige of
natte omgeving.
Gebruik de machine alleen bij daglicht of
x
goede kunstmatige verlichting.
Persoonlijke bescherming
Draag stevige schoenen of laarzen om uw
x
voeten te beschermen. Gebruik de machine
niet met open sandalen of blootsvoets.
Draag een lange broek om uw benen te
x
beschermen.
Gebruik van de machine
Wees ervan verzekerd dat de machine is
x
uitgeschakeld voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
Blijf voortdurend opletten. Houd uw aandacht
x
bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet
x
geconcentreerd bent.
Als de machine heftig begint te vibreren,
x
schakel hem dan uit en neem de stekker uit het
stopcontact. Laat roterende onderdelen tot
stilstand komen alvorens de machine op
beschadigingen en losgeraakte onderdelen te
controleren.
Trek niet aan de kabel om de stekker uit het
x
stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit
de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe
randen.
Als het netsnoer tijdens gebruik beschadigd
x
raakt, schakel de machine dan direct uit en
neem de stekker uit het stopcontact. Raak het
netsnoer niet aan voordat u de stekker uit
het stopcontact heeft genomen.
Veiligheid van anderen
Verbied kinderen en personen die niet van de
x
inhoud van deze handleiding op de hoogte
zijn het gebruik van de machine.
34
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten
x
het werkgebied en laat ze de machine of de
elektriciteitskabel niet aanraken.
Onthoud dat de gebruiker verantwoordelijk
x
kan worden gesteld voor ongelukken of
gevaren aan andere mensen of hun
eigendommen.
Na gebruik
Schakel de machine uit, neem de stekker uit
x
het stopcontact en vergewis u ervan dat de
bewegende delen tot stilstand zijn gekomen
alvorens u de machine zonder toezicht
achterlaat of enig onderdeel van de machine
verwisselt, reinigt of controleert.
Indien niet in gebruik, dient de machine te
x
worden opgeborgen op een droge plaats.
Kinderen mogen geen toegang hebben tot
opgeborgen machines.
Inspectie en reparatie
Controleer de machine voor gebruik op
x
beschadigde of defecte onderdelen.
Controleer of alle bewegende delen correct
gemonteerd zijn, of er geen onderdelen
gebroken zijn, of er geen beschermkappen en
schakelaars beschadigd zijn en of er andere
gebreken zijn die invloed op de werking van
de machine zouden kunnen hebben.
Gebruik de machine niet als enig onderdeel
x
defect is. Gebruik de machine niet als de
aan/uit-schakelaar niet werkt.
Gebruik de machine nooit als een beveiliging
x
of afdekking beschadigd is of ontbreekt.
Vergewis u er van dat de machine correct werkt.
x
Defecte onderdelen dienen door een erkend
x
servicecentrum te worden gerepareerd of
vervangen.
Controleer voor gebruik het netsnoer op
x
beschadiging, veroudering en slijtage.
Gebruik de machine niet als het netsnoer
x
beschadigd of defect is.
Indien het netsnoer beschadigd is, dient het
x
ter voorkoming van gevaren te worden
vervangen door een erkend servicecentrum.
Probeer nooit om enig onderdeel te
x
verwijderen of vervangen, anders dan in deze
handleiding beschreven.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GL420

This manual is also suitable for:

Gl425Gl430Gl30