Download Print this page

Black & Decker GL420 Owner's Manual page 59

Strimmer
Hide thumbs

Advertisement

∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ÔÌ›Ó· Î·È ÍÂÙ˘Ï›ÍÙ ÙÔ Ó‹Ì·
x
ÎÔ‹˜, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘Ï›ÍÙ ÙÔ
ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ¿ÏÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ
·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÁÚ·Ê‹. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ
ÔÌ›Ó· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜.
¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À ¶Eƒπµ∞§§√¡∆√™
∏ Black & Decker ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Ô˘
¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˙ˆ‹˜
ÙÔ˘˜. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.
∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÓ
ÏfiÁˆ ˘ËÚÂÛ›·, ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
Û·˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ
ΤÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ, fiÔ˘ ı· ÙÔ
·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Û·˜.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ ÌÂ
Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Black & Decker ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó·
ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ٷ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ·
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ Black & Decker Î·È ÙȘ ÏÂÙÔ-
̤ÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘
·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ
ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: www.2helpU.com
E°°À∏™∏
∏ Black & Decker Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ·
ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋
ÂÁÁ‡ËÛË. ∏ ·ÚÔ‡Û· ÁÚ·Ù‹ ÂÁÁ‡ËÛË ·ÔÙÂÏ›
ÚfiÛıÂÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Û·˜ Î·È ‰ÂÓ ˙ËÌÈÒÓÂÈ Ù·
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο Û·˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ÈÛ¯‡ÂÈ
ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ ÙˆÓ ∫Ú·ÙÒÓ ªÂÏÒÓ Ù˘
E˘Úˆ·˚΋˜ EÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ∑ÒÓ˘
EÏ¢ı¤ÚˆÓ ™˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ.
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ οÔÈÔ ÚÔ˚fiÓ Ù˘
Black & Decker ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹
¤ÏÏÂȄ˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÂÓÙfi˜
24 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜, Ë
Black & Decker ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ
ÂÏ·ÙÙˆ-Ì·ÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÂÈÛ΢‹
ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ‡ÏÔÁË ÊıÔÚ¿
ÏfiÁˆ ¯Ú‹Û˘ ‹ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË
ÂÓfi¯ÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó:
∆Ô ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi,
x
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ·Ó ¤¯ÂÈ
ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ›
E¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‹
x
·Ó ¤¯ÂÈ ·Ú·ÌÂÏËı›
∆Ô ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë ·fi ¿ÏÏ·
x
·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·fi Ô˘Û›Â˜ ‹ ÏfiÁˆ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜
E¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÈÛ΢‹˜ ·fi ÌË
x
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ· ÂÈÛ΢ÒÓ ‹ ·fi
ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi
Ù˘ Black & Decker
°È· Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë ÂÁÁ‡ËÛË, Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÙÂ
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ‹ ÙÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ.
EÓËÌÂÚˆı›Ù ÁÈ· ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ Î¤ÓÙÚÔ
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ ÌÂ
Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Black & Decker ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. E›Û˘, ÁÈ· Ó·
ÏËÚÔÊÔÚËı›Ù ٷ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ΤÓÙÚ·
ÂÈÛ΢ÒÓ Ù˘ Black & Decker Î·È ÙȘ
ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÒÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ
·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË:
www.2helpU.com
∞§§∞ Eƒ°∞§Eπ∞ ∫∏¶√À
∏ Black & Decker ‰È·ı¤ÙÂÈ Ì›· Ï‹ÚË ÛÂÈÚ¿
ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ΋Ô˘, Ù· ÔÔ›· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ
ÂÚÁ·Û›· Û·˜ ÛÙÔÓ Î‹Ô. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ
∫¤ÓÙÚÔ E͢ËÚ¤ÙËÛ˘ Î·È ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ (ÛÙË
‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·˘ÙÒÓ
ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ¯Ú‹Û˘) ‹ Ì ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ Black & Decker.
ªË¯·Ó¤˜ ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¯fiÚÙÔ˘
∞Ï˘ÛÔÚ›ÔÓ·
ºÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ· „·Ï›‰È·
ÃÏÔÔÎÔÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜
∞ÔÚÚÔÊËÙ‹Ú·˜/º˘ÛËÙ‹Ú·˜ ʇÏψÓ
™·ÛÙ‹Ú·˜ ʇÏψÓ/ÎÏ·‰ÈÒÓ
¢ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· Û fiϘ ÙȘ
¯ÒÚ˜.
∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
59

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GL420

  Related Manuals for Black & Decker GL420

This manual is also suitable for:

Gl425Gl430Gl30