Download Print this page

Black & Decker GL420 Owner's Manual page 35

Strimmer
Hide thumbs

Advertisement

Aanvullende veiligheidsinstructies voor strimmers
De machine is voorzien van de volgende
pictogrammen:
Draag een veiligheidsbril als u deze
machine bedient.
Het snijdraad draait nog een aantal
seconden rond nadat de machine is
uitgeschakeld. Probeer nooit om het
draad zelf tot stilstand te brengen.
360˚
Houd mensen en dieren tenminste 6 m uit
de buurt van de snijdraad.
Stel de machine niet bloot aan regen.
Schakel de machine uit, neem de stekker
uit het stopcontact en vergewis u ervan
dat de bewegende delen tot stilstand zijn
gekomen alvorens u de machine zonder
toezicht achterlaat of enig onderdeel van
de machine verwisselt, reinigt of
controleert.
Controleer voordat u de machine in gebruik
x
neemt of er geen stokjes, steentjes, draad en
andere objecten op het te bewerken oppervlak
liggen.
Gebruik de machine alleen in de juiste positie,
x
met het snijdraad in de buurt van de grond
(zie afbeeldingen). Schakel de machine nooit in
een andere positie in.
Schakel de machine nooit in als uw handen of
x
voeten zich in de buurt van de snijdraad
bevinden.
Raak nooit de snijdraad aan terwijl de machine
x
is ingeschakeld.
Ga niet te werk op steile taluds. Zorg altijd
x
voor een juiste, stabiele houding. Houd er
rekening mee dat pas gemaaid gras vochtig en
glad is.
Ga voorzichtig te werk bij graskanten en
x
grindpaden en -wegen, omdat stenen en
grond door de snijdraad kunnen worden
weggeslingerd.
N E D E R L A N D S
Zet de machine niet neer voordat de snijdraad
x
volledig tot stilstand is gekomen.
Gebruik uitsluitend het geschikte type
x
Black & Decker-snijdraad. Gebruik nooit
snijdraad van metaal of vislijn.
Voorkom verwonding door het snijmes. Raak het
x
mes niet aan. Breng na het verlengen van de
snijdraad de machine altijd weer in de normale
stand terug alvorens hem in te schakelen.
Zorg dat het netsnoer uit de buurt van het
x
snijdraad wordt gehouden. Zorg dat u altijd op
de hoogte bent van de plaats waar het snoer
zich bevindt.
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
De machine is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Deze machine is uitsluitend bedoeld voor
wisselspanningsvoeding (lichtnet).
Probeer nooit om de machine op enige
andere stroomvoorziening aan te sluiten.
Deze machine is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 60335. Een aarddraad
is daarom niet vereist.
Vermijd aanraking van geaarde oppervlakken
x
(bijv. metalen relingen, lantaarnpalen, enz.).
Elektrische veiligheid kan verder worden
x
verbeterd met behulp van een hooggevoelige
(30 mA/30 mS) reststroomschakelaar (RCD).
Verlengsnoeren
Gebruik uitsluitend goedgekeurde
verlengsnoeren, die geschikt zijn voor het
vermogen van de machine (zie typeplaatje).
Het verlengsnoer dient geschikt te zijn voor
gebruik buitenshuis.
Controleer het verlengsnoer voor gebruik op
x
beschadiging, veroudering en slijtage.
Vervang een beschadigd of defect verlengsnoer.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit,
x
rol het snoer dan helemaal af.
35

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GL420

This manual is also suitable for:

Gl425Gl430Gl30