Download Print this page

Nederlands - Black & Decker GL420 Owner's Manual

Strimmer
Hide thumbs

Advertisement

GRASSTRIMMER GL420/GL425/GL430/GL30
GEFELICITEERD!
U heeft gekozen voor een machine van
Black & Decker. Ons doel is om kwaliteitsproducten
te leveren tegen een betaalbare prijs. Wij hopen
dat u aan het gebruik van deze machine jarenlang
plezier zult beleven.
EG-VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING
GL420/GL425/GL430/GL30
Black & Decker verklaart dat deze
elektrische machines in overeenstemming
zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 60335, EN 55014, EN 61000,
2000/14/EEG, grastrimmer, L ≤ 50 cm
Annex VIII, No. 0086
B.S.I., HP2 4SQ, United Kingdom
Niveau van de geluidsdruk, gemeten volgens
2000/14/EC:
L
(geluidsdruk)
dB(A)
pA
L
(geluidsvermogen)
dB(A)
WA
L
(gegarandeerd)
dB(A)
WA
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk
het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van
de versnelling overeenkomstig 98/37/EEG:
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Verenigd Koninkrijk
1-2-2004
Uw Black & Decker strimmer GL420/GL425/
GL430/GL30 is ontworpen voor het strimmen van
graskanten alsmede voor het strimmen van gras in
besloten ruimtes. Deze machine is uitsluitend
bedoeld voor consumentengebruik.
Pictogrammen
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
81
94
Ken uw machine
96
2
< 2,5 m/s
N E D E R L A N D S
GEBRUIK VOLGENS BESTEMMING
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging van
de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Lees de handleiding voordat u met de
machine gaat werken.
Waarschuwing! Bij het gebruik van
x
elektrische machines dienen ter
bescherming tegen brandgevaar,
elektrische schok en letsel altijd
gepaste veiligheidsmaatregelen in acht
te worden genomen, waaronder de
volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig
x
door voordat u met de machine gaat
werken.
Zorg ervoor dat u voor gebruik weet
x
hoe u de machine in geval van nood
uitschakelt.
Het gebruik volgens bestemming is
x
beschreven in deze handleiding. Gebruik
ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing
aanbevolen accessoires en hulpstukken.
33

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GL420

This manual is also suitable for:

Gl425Gl430Gl30