Download Print this page

Black & Decker GL420 Owner's Manual page 56

Strimmer
Hide thumbs

Advertisement

∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 60335. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
∞ÔʇÁÂÙ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÁÂȈ̤Ó˜
x
‹ Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ
(.¯. ÌÂÙ·ÏÏÈο ÎÈÁÎÏȉÒÌ·Ù·, Ï¿Ì˜ Î.Ï.).
∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ‚ÂÏÙȈı› ·Ó
x
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û˘Û΢‹ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙÔ˜
Ú‡̷ÙÔ˜ (RCD) ˘„ËÏ‹˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜
(30 mA/30 mS).
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
Â¤ÎÙ·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ·˘ÙÔ‡
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ (‰Â›Ù ÙËÓ ÈӷΛ‰· ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ). ∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ.
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂÈıˆڋÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο
x
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· ÛËÌ¿‰È· ˙ËÌÈ¿˜, ÊıÔÚ¿˜ ηÈ
·Ï·›ˆÛ˘. ∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
Â¤ÎÙ·Û˘ ·Ó Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ‹
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi.
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
x
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
x
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Ó‹Ì· ÎÔ‹˜.
¶ÚÔÛ¤¯ÂÙ ¿ÓÙ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘.
¶EƒπEÃ√ªE¡∞ ™À™∫EÀ∞™π∞™
∏ Û˘Û΢·Û›· ÂÚȤ¯ÂÈ:
1 ªË¯·Ó‹ ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ¯fiÚÙÔ˘
1 ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ Ì ‚›‰· ÛÙ‹ÚÈ͢
1 √‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ·fi ÙË Û˘Û΢·Û›·
x
fiÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
°E¡π∫∏ ¶Eƒπ°ƒ∞º∏ (ÂÈÎ. A)
1. ¢È·ÎfiÙ˘ on/off
2. §·‚‹
3. ÀÔ‰Ô¯‹ ηψ‰›Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜
4. µÔËıËÙÈ΋ Ï·‚‹ (GL430/GL30)
5. ¶ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜
6. §Â›‰· ·ÔÎÔ‹˜ Ó‹Ì·ÙÔ˜
7. ¶ÂÚ›‚ÏËÌ· ÔÌ›Ó·˜
8. ¡‹Ì· ÎÔ‹˜
56
™À¡∞ƒª√§√°∏™∏
¶ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È Û‚ËÛÙfi Î·È fiÙÈ ÙÔ
ÊȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ú›˙·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (ÂÈÎ. B)
µÁ¿ÏÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·fi ÙËÓ Ú›˙·.
x
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ‚›‰· (9) ·fi ÙÔÓ
x
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (5).
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (5) ÛÙÔ
x
ÂÚÁ·Ï›Ô, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·.
¶È¤ÛÙ ηϿ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· ̤¯ÚÈ Ó·
x
ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
™ÙÂÚÂÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· Ì ÙË ‚›‰· (9).
x
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó Ô
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿
ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ Ó‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. A)
∫·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÙÔ Ó‹Ì· ÎÔ‹˜ ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È
Ì ÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÌ›Ó·˜.
∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ÎÔÏÏËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÎÚ·Ù¿
x
ÛÙ·ıÂÚfi ÙÔ Ó‹Ì· ÎÔ‹˜ (8) ÛÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·
Ù˘ ÔÌ›Ó·˜ (7).
™‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÛÙÔ Ú‡̷ (ÂÈÎ. A & C)
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ıËÏ˘Îfi ÊȘ ÂÓfi˜ ηٿÏÏËÏÔ˘
x
ηψ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ηψ‰›Ô˘
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ (3).
∆˘Ï›ÍÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÛÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi
x
Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘ (10),
fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ
·ÔÛ˘Ó‰Âı› ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘.
™˘Ó‰¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ Û ÌÈ· Ú›˙· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡.
x
∆Ô Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ.
Ã∏™∏
∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ
‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ú˘ıÌfi Î·È ÌËÓ ÙÔ
˘ÂÚÊÔÚÙÒÓÂÙÂ.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GL420

This manual is also suitable for:

Gl425Gl430Gl30