Download Print this page

Black & Decker GL420 Owner's Manual page 54

Strimmer
Hide thumbs

Advertisement

∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
∏ ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË
x
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜. ∆fiÛÔ Ë ¯Ú‹ÛË ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ
‹ ÚÔÛıËÎÒÓ fiÛÔ Î·È Ë
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ
Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·È ÛÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ·˘Ù¤˜
ÂÁ΢ÌÔÓ› ΛӉ˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡.
Ê˘Ï¿ÍÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ηϿ.
x
ÃÒÚÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜
ªËÓ ÂÎı¤ÙÂÙ ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Û ˘ÁÚ·Û›·.
x
ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌfiÓÔ ÛÙÔ Êˆ˜
x
Ù˘ Ë̤ڷ˜ ‹ Û ηÏfi Ù¯ÓËÙfi ʈ˜.
∞ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·
ºÔÚ¤ÛÙ ¯ÔÓÙÚ¿ ˘Ô‰‹Ì·Ù· ‹ ÌfiÙ˜, ÁÈ· Ó·
x
ÚÔÛٷ٤„ÂÙ ٷ fi‰È· Û·˜. ªË ¯ÂÈÚ›˙ÂÛÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÊÔÚÒÓÙ·˜ ·ÓÔȯ٤˜ ÌÚÔÛÙ¿
Û·ÁÈÔÓ¿Ú˜ ‹ ͢fiÏËÙÔÈ.
ºÔÚ¤ÛÙÂ Ì·ÎÚÈ¿ ·ÓÙÂÏfiÓÈ· ÁÈ· Ó·
x
ÚÔÛٷ٤„ÂÙ ٷ fi‰È· Û·˜.
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜
√Ù·Ó ‚¿˙ÂÙ ÙËÓ Ú›˙·, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô
x
‰È·ÎfiÙ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi˜.
¡· ›ÛÙ ¿ÓÙ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ
x
ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜. EÓÂÚÁ›Ù ÏÔÁÈο.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó Â›ÛÙÂ
x
ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.
E¿Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ó· ÎÚ·‰¿˙ÂÙ·È
x
·Ê‡ÛÈη, Û‚‹ÛÙ ÙÔ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·. ¶ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÌÂÚÒÓ Î·È
ÂÈıˆڋÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ ‹
¯·Ï·ÚˆÌ¤Ó· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·.
¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ·fi ÙËÓ
x
Ú›˙· ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰Èfi Ù˘. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ
ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË
ıÂÚÌfiÙËÙ·, Ù· Ï¿‰È· Î·È ·fi ·È¯ÌËÚ¤˜ ·Î̤˜.
E¿Ó ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿
x
ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘, Û‚‹ÛÙ ÙÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi ÙËÓ Ú›˙·
·Ì¤Ûˆ˜. ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ ÚÈÓ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ ÊȘ ·fi
ÙËÓ Ú›˙·.
54
∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÚ›ÙˆÓ
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ‹ Û ¿ÙÔÌ·
x
Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÈÎÂȈı› Ì ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô
Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó.
ªËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ Û ·È‰È¿, ÂÈÛΤÙ˜ ‹ ˙Ò· Ó·
x
ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ‹ Ó· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‹ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
¡· ¤¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·
x
‹ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·
ÙÚ›ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷÏÔÁÈÛÙ› ÛÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹.
ªÂÙ¿ ÙË ¯Ú‹ÛË
™‚‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ ÊȘ ·fi
x
ÙËÓ Ú›˙· Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ Ë
ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ÌÂÚÒÓ ÚÈÓ ·Ê‹ÛÂÙÂ
ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Î·È ÚÈÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ,
ηı·Ú›ÛÂÙ ‹ ÂÈıˆڋÛÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
√Ù·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ú¤ÂÈ
x
Ó· Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È Û ÍËÚfi ¯ÒÚÔ. ∆· ·È‰È¿ ‰ÂÓ
Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË Û ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó·
ÂÚÁ·Ï›·.
EÈıÂÒÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢¤˜
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË, ÂϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ
x
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ‹ ÂÏ·Ùو̷ÙÈο
̤ÚË. EϤÁÍÙ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Î·Î‹ ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË
Î·È ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÁÈ· ̤ÚË
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¿ÛÂÈ, ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙ËÌȤ˜ ÛÙÔ˘˜
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜,
Î·È ÁÂÓÈο οı ›‰Ô˘˜ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈ Ôԛ˜
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó οÔÈÔ
x
ÂÍ¿ÚÙËÌ¿ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂÏ¿Ùو̷.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Â¿Ó Ô
‰È·ÎfiÙ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ı¤ÛÂÈ ÂÓÙfi˜ ‹
ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.
¶ÔÙ¤ ÌË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô fiÙ·Ó
x
ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·˜ ‹ ÂÚ›‚ÏËÌ·
¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
x
ηÓÔÓÈο Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ·
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È.
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË
x
Ù˘¯fiÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ ÂÈÛ΢ÒÓ.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Black & Decker GL420

This manual is also suitable for:

Gl425Gl430Gl30