Download Print this page

Electrolux Chainsaw Operator's Manual page 9

Hide thumbs Also See for Chainsaw:

Advertisement

3 Soha ne szállítsa a láncfú´részt járó motorral. Még rövid
ideig tartó szállításkor is tegye fel a láncvédó´t a láncra, és
úgy szállítsa a gépet, hogy a vezetó´lap hátrafelé mutasson.
Ha a láncfú´részt jármú´vel szállítja, helyezze stabil állásba,
hogy elkerülje az üzemanyag kifolyását.
4 Soha ne kezdjen a vezetó´lap végével vágni, hogy elkerülje
a veszélyes felcsapásokat. Mieló´tt a lánccal megérinti a fát,
várja meg, míg a motor eléri a maximum fordulatszámot.
Ellenó´rizze, hogy a vezetó´lap vége és a lánc nem érintkezik
esetlegesen más ággal, törmelékkel vagy kemény
tárgyakkal. Gyó´zó´djön meg róla, hogy a lánc elég éles és
feszes. A teljes biztonság és hosszú élettartam biztosítása
érdekében csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat
használjon. Ajánljuk, hogy a kijelölt szakszervízzel rendsze-
resen ellenó´riztesse, illetve szükség esetén javíttassa a
láncfú´részt. Vágás közben tartsa a gépet vállmagasságban.
5 Ne dolgozzon a láncfú´résszel nyílt láng vagy benzin közelé-
ben. Csak nyitott, jól szelló´zó´ környezetben használja a
gépet. Az üzemanyag beöntése után mindig szárítsa fel a
kiömlött üzemanyag-keveréket. Soha ne indítsa el a gépet
azon a helyen, ahol az üzemanyagot beöntötte.
6 Az embereket és állatokat tartsa távol a munkavégzés
helyétó´l, legalább 10 méterre, vagy a vágandó fa hosszú-
ságának kétszeresére. Szükség esetén használjon
jelzó´fényt, hogy az esetleg jelenlévó´ személyeket biztonsá-
gos távolságban tartsa. A munkavégzés helyén ellenó´rizze
az esetleges veszélyeket, mint például : utakat,
ösvényeket, elektromos vezetékeket, veszélyes állapotú
fákat, stb. Ne használja a láncfú´részt, ha a láncfék hibás.
Ne érintse meg a láncot, még akkor se, ha áll, amikor a gép
mú´ködik. Gyó´zó´djön meg róla, hogy van valaki, aki egy
esetleges baleset során Önt meghallja. Ajánljuk tehát, hogy
távolra esó´ helyen történó´ munkavégzéskor mindig legyen
Önnél egy segélyhívó, és gyó´zó´djön meg róla, hogy valaki
ismeri a pozícióját. Ne hagyja soha ó´rizetlenül bekapcsolt
gépét.
AJÁNLJUK, HOGY MINDIG EREDETI TARTOZÉKOKAT
ÉS ALKATRÉSZEKET HASZNÁLJON.
LÁNC ÉS VEZETÓ ´ LAP
ÖSSZESZERELÉS - INTENZ
Mieló´tt bármilyen munkát végezne a láncon vagy
vezetó´lapon, gyó´zó´djön meg róla, hogy a motor ki
van kapcsolva. A lánc felszerelésekor vagy beállításakor
viseljen védó´kesztyût.
1 Gyó´zó´djön meg róla, hogy a láncfékkar A állásban áll.
Távolítsa el az oldalsó részt a B anyák segítségével.
2 Forgassa a D beállítócsavart az óramutató járásával
ellenkezó´ irányba, és húzza teljesen hátra.
3 Helyezze a láncot a vezetó´lap köré, ügyelve a lánc
megfeleló´ irányára (P).
4 Helyezze a láncot a fogakra. Állítsa be a úgy a vezetó´lapot,
hogy az alsó lyuk (F) a beállítócsavar (G) fölött helyezkedjen
el (lásd kép).
5 Tegye vissza az oldalsó fedelet. Ügyeljen a távolságtartó
korrekt illesztésére.
6 Tegye vissza az oldalsó részt. Húzza meg kézzel az
anyákat (B). Állítsa be a D csavar segítségével úgy a
feszességet, hogy a lánc felemelésekor egy láncszemet
könnyen ki lehessen emelni. A feszesség akkor megfeleló´,
ha a lánc szabadon fut a vezetó´lapon. Emelje fel a
vezetó´lapot, és húzza meg a mellékelt kulccsal az anyákat.
INTENZ
Forgassa a (I) beállítócsavart az óramutató járásával ellenkezó´
irányba, és húzza teljesen hátra.
Helyezze a láncot a vezetó´lap köré, ügyelve a lánc megfeleló´
irányára (P).
Tegye vissza az oldalsó részt. Húzza meg kézzel az anyákat
(B). Állítsa be a (I) csavar segítségével úgy a feszességet, hogy
a lánc felemelésekor egy láncszemet könnyen ki lehessen
emelni. A feszesség akkor megfeleló´, ha a lánc szabadon fut a
vezetó´lapon. Emelje fel a vezetó´lapot, és húzza meg a mel-
lékelt kulccsal az anyákat.
ÜZEMANYAG KEVERÉK
FIGYELEM! A készülék kétütem ˝ u motorral van felszerelve,
amely benzin és kétütem ˝ u motorok számára el ˝ oállított olaj
keverékével m ˝ u ködik. Fontos, hogy az olaj részarányát
megmérjük, hogy biztosak lehessünk abban, hogy helyes lesz
a keverék. Kis mennyiség ˝ u üzemanyag keverésénél már kis
eltérések is drasztikus módon befolyásolják a keverék
összetételét.
Használjon jó min ˝ oség ˝ u ólommentes benzint.
A legalacsonyabb ajánlott oktánszám: 95.
Kétütem ˝ u motorolaj
A legjobb eredmény érdekében használjon HUSQVARNA,
vagy PARTNER kétütem ˝ u motorolajat, amelyet speciálisan
erre a célra fejlesztettek ki. A keverék aránya 1:50 (2%).
McCulloch kétütem ˝ u motorolaj esetén a keverési arány 1:40
(2,5%).
Ha nem jut hozzá az el ˝ obb említett olajokhoz, akkor vala-
milyen más, jó min ˝ oség ˝ u, kétütemm ˝ u légh ˝ utéses motorok
C
számára gyártott olajat használjon /AGIP 2T, SHELL 2T, CAR-
RIER SPRINT 2T, ARAL 2T/. A keverési arány ebben az eset-
ben 1:25 (4%).
Soha ne használjon kétütemı, vízhıtéses motorokhoz gyártott
ún. csónakmotorolajat!
Soha ne használjon négyütemı motorokhoz használatos
olajat!
Benzin
literben
5
10
15
20
Olaj
Olaj
literben
literben
2% (1:50)
4% (1:25)
0,10
0,20
0,20
0,40
0,30
0,60
0,40
0,80
H
D
65

Advertisement

loading