Download Print this page

Electrolux Chainsaw Operator's Manual page 10

Hide thumbs Also See for Chainsaw:

Advertisement

H
A keverék
A tiszta benzint és az olajat mindig tiszta, benzin számára
jóváhagyott tartályban keverje. Kezdje mindig a szükséges
benzinmennyiség felével. Töltse ehhez hozzá a teljes olaj-
mennyiséget. Keverje (rázza) össze az üzemanyagkeveréket.
Töltse hozzá a benzin hátralev˝ o részét.
Alaposan rázza össze az üzemanyagkeveréket!
Ne tárolja egy hónapnál tovább az üzemanyagot!
Ha a f ˝ urészt hosszabb ideig nem használja, akkor ki kell üríte-
ni és kitisztítani az üzemanyagtartályt.
A MOTOR INDÍTÁSA
ÉS LEÁLLÍTÁSA
FONTOS
Soha ne indítsa el a fú´részt anélkül, hogy a vezetó´lapot és a
láncot megfeleló´en felszerelte. Tartsa távol a fú´részt az üze-
manyagtöltó´ helytó´l. A gépet eló´re mutató vezetó´lappal egy
sima, stabil alapzatra fektesse.
INDÍTÁS HIDEG MOTOR ESETÉN
1 Gyó´zó´djön meg róla, hogy a láncfék ki van kapcsolva oly
módon, hogy az L kart az elülsó´ fogantyú irányába húzza.
Állítsa a STOP gombot START állásba.
2 Állítsa a levegó´kart zárt állásba. A (D) gomb megnyomásá-
val kapcsolja be a nyomáscsökkentó´t, ha van ilyen a
gépen.
3 Nyomja meg a gázkarrögzító´t (S). Nyomja meg a gázkart
(G), majd az eló´gázt (P).
4 Tartsa a képen látható módon a fú´részt, és húzza a
berántózsinórt mindaddig, míg a motor kis idó´re beindul.
Ügyeljen a láncmozgásra !
5 Állítsa a levegó´kart nyitott állásba. A (D) gomb megnyomá-
sával kapcsolja be a nyomáscsökkentó´t, ha van ilyen a
gépen. Húzza a berántózsinórt mindaddig, míg a motor be
nem ugrik. Járassa a motort legalább 10 másodpercig,
hogy jobb vágási teljesítményt érjen el. Kapcsolja ki a biz-
tonsági kapcsolót, miközben meghúzza a gázkart. Ha a
motor nem ugrik be, kezdje eló´röl az utasításokat. A gép
kikapcsolásakor állítsa a STOP gombot STOP állásba.
6 Hosszabb, nagy teljesítményú´ használat után ajánljuk, hogy
a motort kikapcsolás eló´tt járassa még néhány másodper-
cig alacsony fordulatszámon.
Tartsa feszesen a gépet, nyomja be (D) gombot, és húzza meg
a berántó zsinórt.
INDÍTÁS MELEG MOTOR ESETEN TANKOLÁS UTÁN
Ha teljesen üres az üzemanyagtank, töltse fel, és úgy indítsa el
a gépet, ahogy azt a hideg motor esetében leírtuk.
FÛRÉSZELÉS
FONTOS
Fú´részelés eló´tt gondosan olvassa el a biztonsági eló´írásokat.
FADÖNTÉS
- Gyó´zó´djön meg róla, hogy a munkaterületen illetéktelen
személyek vagy állatok nem tartózkodnak.
66
- Határozza meg eló´re a fa dó´lési irányát, és tervezze meg az
esetleges meneküló´ útvonalat a fatörzs dó´lésirányával
ellenkezó´ irányba.
- Eró´s szélben ne döntsön ki fát.
1 Távolítsa el a fatörzs mellett és alatt található ágakat,
köveket és egyéb tárgyakat, melyek a láncot károsíthatják.
Ha a fatörzs aljánál nagy gyökerek találhatóak, eló´ször
ezeket fú´részelje le, mieló´tt elkezdi a fa kidöntését (lásd
kép).
2 A) Vágjon ki egy 45 fokos éket (A) a rönk oldalából, a
rönkátméró´ (D) 1/3 részét, amerre a fának dó´lnie kell.
Utána vágjon 5 cm -t az ék felett a másik oldalról (B).
Ügyeljen arra, hogy ne fú´részelje a rönköt keresztül,
hanem maradjon egy rész, mely mint egy csukló tartja a
E
fát dó´léskor (C).
B) Vágjon éket annak érdekében, hogy a dó´lés idejét és
irányát meg tudja határozni és ellenó´rizni.
3 Amint a fa dó´lni kezd, hagyja el a helyszínt a megtervezett
útvonalon.
KIDÓ ´ LT FATÖRZS DARABOLÁSA
4 A) Vastagabb ágak levágása: az ágak levágása és össze-
darabolása közben állítsa a fatörzset a legeró´sebb ágára,
hogy jól meg legyen támasztva.
B) Egyik végén alátámasztott fatörzs darabolása:
eló´ször vágja a vezetó´lap felsó´ részével (A) alulról a
fatörzset az egyik oldalán a vastagság 1/3-ig. Vágja a
másik oldalról keresztül a fát úgy, hogy a két vágás
találkozzon (B). Így elkerülheti a fa elhasadását vagy
törését.
C) Mindkét oldalon alátámasztott fatörzs vágása:
eló´ször vágja a fatörzset az egyik oldalán az átméró´ 1/3-
ig (A). Vágja a másik oldalról keresztül a fát úgy, hogy a
két vágás találkozzon (B). Így elkerülheti, hogy vágáskor
a törzs blokkolja a láncot.
D) Ha a fa teljes hosszában alá van támasztva, vágja
felülró´l, ügyelve arra, hogy a lánc ne érjen a talajhoz.
PORLASZT ´ O BEÁLLÍTÁS
FONTOS
Ajánljuk, hogy a beállítást a kijelölt szakszervízzel végeztesse el.
A mú´veletet három csavarral kell elvégezni :
• L csavar : üresjáratban és gyorsulásnál szabályozza az üze-
manyagot.
Beállítása: óvatosan csavarja az óramutató járásával
megegyezó´ irányba ütközésig, majd ellenkezó´ irányba 1-1
1/4 fordulatot. Ha a motor nem gyorsul, csavarja ki a csa-
vart, és húzza meg további 1/8 fordulattal, hogy az üze-
manyagszint megnövekedjen.
• H csavar: a legmagasabb fordulatszámnál szabályozza az
F
üzemanyagot.
Beállítása: óvatosan csavarja az óramutató járásával
megegyezó´ irányba ütközésig, majd ellenkezó´ irányba 3/4-
1 fordulatot.
Ha a motor a megfeleló´nél nagyobb fordulatszámon fut,
húzza meg a csavart további 1/8 fordulattal, hogy az üze-
manyagszint megnövekedjen. A helyes beállítás egy-másfél
fordulat között található.
G

Advertisement

loading