Download Print this page

Rendszeres Karbantartás - Electrolux Chainsaw Operator's Manual

Hide thumbs Also See for Chainsaw:

Advertisement

• I csavar: mechanikusan szabályozza a fojtószelepet oly
módon, hogy enyhén nyitva tartja, így szabályozva az üre-
-1
sjáratot (2.800 min
).
FIGYELEM: üresjáratban a magas fordulatszám a lánc
mozgását idézheti eló´. A porlasztót gyártáskor normál haszná-
latra beállítják. Amennyiben jelentó´s változás észlelhetó´ a
beállított viszonyokban, kötelezó´ egy utólagos porlasztó-beál-
lítás. Ezért kérjük, forduljon a helyi kijelölt szakszervízhez, aki
Önnek megfeleló´ segítséget nyújt, és rendelkezik a helyes
szerszámokkal.
RENDSZERES
KARBANTARTÁS
Mieló´tt bármilyen karbantartási munkához kezd,
gyó´zó´djön meg róla, hogy a motor ki van kapcsolva.
LÁNC: rendszeresen ellenó´rizze a feszességet. Egy új lánc
naponta elveszítheti feszességét. Csavarja ki az anyákat.
Húzza meg a láncot (lásd Összeszerelés fejezet). Csavarja vis-
sza az anyákat.
1 VEZETÓ ´ LAP
– Gondosan tisztítsa meg a hornyokat (K) és a nyílásokat
(L) az olajszint miatt.
– Kenje meg a forgatócsillagokat csapágyzsírral, fordítsa
meg, és ismételje meg a mú´veletet. Rendszeresen for-
gassa a vezetó´lapot, hogy egyenletesen használódjon el.
2 LEVEGÓ ´ SZÚ ´ RÓ ´
– Egy eltömó´dött szú´ró´ megváltoztathatja a levegó´ és ben-
zin összeállítását, mely csökkenti a teljesítményt, és növe-
li az üzemanyag-fogyasztást.
– Elsó´ként távolítsa el a levegó´szú´ró´ fedelet.
– Mossa ki a szú´ró´t benzinnel (ne használjon ehhez kétü-
temú´ keveréket).
– Óvatosan levegó´nyomás segítségével is megtisztíthatja a
szú´ró´t.
– Cserélje ki a szú´ró´t, ha károsult, vagy ha a szú´ró´ pereme
nem tömít kifogástalanul a fedéllel.
3 GYÚJTÓGYERTYA
– 30 óránként távolítsa el a gyújtógyertyát, tisztítsa meg, és
ellenó´rizze a hézagot (0,5 0,6 mm).
– 100 munkaóránként, vagy ha eró´sen rásült, cserélje ki a
gyertyát.
– Ha szokatlanul eró´s rásülést lép fel, ellenó´rizze a porla-
sztó beállítását és az olaj-benzin keverék százalékos
arányát. Gyó´zó´djön meg arról is, hogy az olaj elsó´
osztályú minó´ség.
4 OLAJSZÚ ´ RÓ ´
Az olajszú´ró´ a porcsó´ végén, az olajtartályban található.
Tisztításkor vagy csere esetén a szú´ró´t az olajtartály
beöntó´nyílásán keresztül kell kihúzni. Használjon egy fém
kampót vagy egy hosszú nyelú´ fogót. Ha az olajtartályba
szennyezó´dés kerül, töltse fel petróleummal vagy benzin-
nel, és jól rázza fel. Utána öntse ki, és töltse fel friss lánco-
lajjal. Soha ne használjon fáradt olajat.
5 ÜZEMANYAGSZÚ ´ RÓ ´
A szú´ró´ kicserélésekor távolítsa el a tanksapkát, és vegye
ki egy fém kampó vagy egy hosszú nyelú´ fogó segítségé-
vel. A képen látható módon cserélje ki a szú´ró´t, és tegye
vissza. Ajánljuk, hogy legalább évente egyszer cserélje ki az
üzemanyagszú´ró´t.
LÁNCFÉK
FIGYELEM: ne szedje szét, illetve ne manipulálja a biztonsági
láncfék mechanizmusát. Hibás mú´ködés vagy bizonyos részek
kicserélése esetén forduljon kizárólag a kijelölt szakszervízhez.
Rendszeresen tisztítsa meg a láncfék mechanizmusát (anélkül,
hogy szétszedné), és optikailag ellenó´rizze a szalag elha-
sználódását.
• Annak érdekében, hogy a motor túlmelegedését elkerülje,
rendszeresen távolítsa el a fú´részró´l a port és a fadara-
H
bokat. Ez különösen érvényes a motorház hú´tó´bordázatára.
• Ha hosszabb ideig nem használta gépét, ürítse ki a tankból
az üzemanyagot, és indítsa be a motort, hogy a maradék
benzin elhasználódjon.
LÁNCFÉK ELLENÓ ´ RZÉSE
Az Ön láncfûrésze egy biztonsági láncfékkel van szerelve,
mely egy esetleges visszacsapáskor a láncot ezredmádo-
spercek alatt leállítja.
A láncfék nem nyújt teljes védelmet, ha a gép a szükséges
eló´vigyázatosság és karbantartás nélkül mú´ködteti.
A láncfék (A) visszacsapáskor automatikusan bekapcsol.
A láncfék kézzel is beállítható a fékkar eló´re húzásával.
A kézi fékezés viszont csak a legalacsonyabb motortelje-
sítménynél és csak rövid ideig ajánlatos.
Minden használat eló´tt próbálja ki a láncféket. Végezze ezt el
üres járatú motornál, és kapcsolja be a féket (lásd lent).
Minden indítás eló´tt oldja ki a féket. A visszacsapást (a fú´rész
felfelé történó´ impulzusa) a lánc és a veszélyes területen lévó´
fa vagy egyéb tárgy találkozása okozhatja (lásd kép).
Ez a visszacsapás egy hátrafelé irányuló reakciót vált ki, mely
a gép feletti kontroll elvesztéséhez vezethet.
Ezért soha ne kezdjen a lánccal ilyen szögben vágni. Mindig
két kézzel tartsa a fú´részt. A féket úgy kapcsolhatja be, hogy a
bal kezével mú´ködteti a kart.
LÁNCFÉK MÚ ´ KÖDÉSÉNEK ELLENÓ ´ RZÉSE:
1 A láncfék (A) akkor kapcsol be, ha a fékkart hátra húzza, és
az bekattan (a lánc mozog).
2 A láncfék (A) akkor kapcsol be, ha a fékkart eló´re tolja (a
lánc leáll). A fékkarnak minden esetben be kell kattannia.
Ha ehhez szokatlan eró´re van szükség, vagy a kar egyik
állásba se mozgatható, NE HASZNÁLJA A GÉPET. Azonnal
vigye a kijelölt szakszervízhez.
3 LÁNCFESZÍTÓ ´ CSAVAR
Az Ön gépe láncfeszító´ csavarral van szerelve. Ha a lánc
elmozdul vagy leugrik a vezetó´lapról, ez a csavar megállítja
a visszafelé irányuló mozgását. Semmilyen esetben ne
távolítsa el.
H
I
67

Advertisement

loading