Download  Print this page

MAGIMIX NESPRESSO M300 Manual page 13

Hide thumbs

Advertisement

Vermelding van het aantal koppen
Druk op knop
/P tot KOPJES op het
schermpje verschijnt. Laat de knop weer los en
het aantal koppen verschijnt knipperend op het
schermpje.
Vermelding Ontkalkt
Druk op knop
/P tot ONTKALKT op het
schermpje verschijnt. Laat de knop weer los en
het aantal uitgevoerde ontkalkingen verschijnt
knipperend op het schermpje.
Instellen van de taal
Druk op knop
/P tot TAAL op het schermpje
verschijnt. Druk op knop
/«+» of op
knop
/«-» om toegang tot dit programmering-
spunt te krijgen. Druk op knop
/P tot de
gewenste taal op het schermpje verschijnt.
Bevestig deze instelling door op knop
/P
te drukken. U kunt kiezen tussen
D/F/I/E/NL/Sp/Port.
Berichten op het schermpje
WACHTEN
Het apparaat heeft nog niet de vereiste werking-
stemperatuur bereikt.
GEREED
Het apparaat heeft de vereiste werkingstempera-
tuur bereikt. U kunt met de gewenste bereiding
beginnen.
WATER VULLEN
Waterreservoir is leeg. Gelieve water bij te
vullen.
GROOT
Verschijnt als een grote kop wordt afgenomen.
KLEIN
Verschijnt als een kleine kop wordt afgenomen.
WACHTEN STOOM
U heeft op de stoomknop gedrukt. Het apparaat
is aan het opwarmen.
STOOM GEREED
Het apparaat heeft de vereiste werkingstempera-
tuur bereikt. U kunt stoom afnemen.
STOOM
Verschijnt tijdens het opstomen
TE HEET
Dit bericht verschijnt wanneer u onmiddellijk na
het opstomen koffie wil maken, zonder dat de
temperatuur heeft kunnen zakken. Voor het
afkoelen van het apparaat de handelingen
uitvoeren die beschreven zijn in punt
«Bereiding stoom».
KNOP SLUITEN
Wanneer u heet water afneemt om de tempera-
tuur van de stoom te laten zakken verschijnt dit
bericht, waarna het apparaat automatisch de
waterafname stopzet.
GENOEG KOFFIE?
Bericht tijdens het programmeren van de
hoeveelheid waarmee de koppen gevuld
moeten worden.
CHECK-UP
Onderhoudsbericht.
- controleren of er voldoende water in het
reservoir zit.
- reinigen van de capsulehouder zoals
beschreven onder punt «Reinigen».
- op knop
of
drukken met opgedraaide
capsulehouder, maar zonder capsule en koffie.
Wanneer GEREED op het schermpje verschijnt
kunt u uw koffie normaal bereiden. Wanneer het
bericht niet uitdooft:
- de capsule reinigen zoals beschreven onder
punt «Reinigen».
Bereiding van espresso
(10-12)
Vul het reservoir met vers water; laat, om de
capsulehouder voor te verwarmen, deze in
de capsulehouderholte zitten (maar leeg,
zonder capsule). (1-3).
Zet het apparaat onder spanning door op
knop
te drukken. WACHTEN verschijnt op
het schermpje. Zodra GEREED op het
schermpje verschijnt heeft het apparaat de
vereiste werkingstemperatuur bereikt.
Verwijder de capsulehouder.
Zet de capsule met de kop naar beneden in
de capsulehouder; in de capsule past de
noodzakelijke hoeveelheid koffie voor een
espressokopje (10).
Zet de capsulehouder weer terug in de
capsulehouderholte en klem de houder vast
tot het handvat naar u of licht naar rechts
gericht is.
Zet de voorverwarmde kop (zie voorverwar-
men van koppen) onder de «koffie»tuit.
Druk, afhankelijk van de kop (groot of klein)
op knop
of
(11). GROOT of KLEIN
verschijnt nu op het schermpje en tegelijkertijd
begint de bereiding van de espressokoffie.
Fabrieksmatig is het apparaat als volgt
ingesteld.
= 0,5 dl koffie
= 1,0 dl koffie
Het apparaat stopt automatisch zodra het
vullen voltooid is. Op het schermpje
verschijnt GEREED.
Neem de volle kop weg en verwijder de
capsulehouder en de gebruikte capsule (12).
Zet de lege capsulehouder weer op de capsule-
houderholte om de warmte vast te houden zodat
u de volgende espresso bij een optimale
temperatuur kunt bereiden.
Instellen van de vulhoevee-
lheid van de koppen
U kunt gemakkelijk de fabrieksmatig ingestelde
vulhoeveelheid van de koppen wijzigen en
opnieuw instellen.
Ga te werk als omschreven in punt «Bereiden
Espresso» tot punt «Zet de capsulehouder
weer terug op de capsulehouderholte».
Zet nu de kop, waarvoor u de automatische
vulhoeveelheid wenst in te stellen, onder de
capsulehouder.
Kies of u deze kop wilt instellen voor
knop
of voor knop
.
Druk op de juiste knop tot GENOEG
KOFFIE? op het schermpje verschijnt.
Laat de knop weer los. Druk, zodra de kop
vol genoeg is, opnieuw op de knop en
GEREED verschijnt op het schermpje.
Ga precies hetzelfde te werk bij het instellen
van de automatische vulhoeveelheid voor
of voor
.
U kunt zowel de fabrieksmatig ingestelde
als de door u zelf geprogrammeerde
vulhoeveelheden verkleinen door, voordat
het apparaat automatisch uitschakelt,
kort op een van beide kopknoppen
of
te drukken. De geprogrammeerde
instelling wordt dan niet afgemaakt.
Opgelet: Bij een eventuele stroomstoring blijven
zowel de door u zelf als de fabrieksmatig
geprogrammeerde waarden behouden.
Bereiding warm
water (13)
Met dit apparaat kunt u heet water bereiden
voor thee, bouillon, enz..
Vul het waterreservoir en schakel het
apparaat in. Zet, wanneer GEREED op het
schermpje verschijnt, een beker onder de
warmwaterpijp.
Draai de draaiknop rechts op het omhulsel
van het apparaat in uw richting in stand
. WATER verschijnt op het schermpje.

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for MAGIMIX NESPRESSO M300