Download Table of Contents Print this page
Silvercrest STVM 30 B1 Operation And Safety Notes

Silvercrest STVM 30 B1 Operation And Safety Notes

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6

Quick Links

DESK FAN STVM 30 B1
DESK FAN
Operation and safety notes
BORDVENTILATOR
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
VENTILATEUR DE TABLE
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
IAN 353120_2007
TAFELVENTILATOR
Bedienings- en veiligheidsinstructies
TISCHVENTILATOR
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest STVM 30 B1

 • Page 1 DESK FAN STVM 30 B1 DESK FAN TAFELVENTILATOR Operation and safety notes Bedienings- en veiligheidsinstructies BORDVENTILATOR TISCHVENTILATOR Brugs- og sikkerhedsanvisninger Bedienungs- und Sicherheitshinweise VENTILATEUR DE TABLE Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité IAN 353120_2007...
 • Page 2 GB/IE/NI Operation and safety notes Page Brugs- og sikkerhedsanvisninger Side FR/BE Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Page NL/BE Bedienings- en veiligheidsinstructies Pagina DE/AT/CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 3 10 ] 11 ] 12 ] 19 ] 18 ] 17 ] 16 ] 15 ] 13 ] 14 ] (x 4) 15 ] 14 ] 17 ] 14 ] 13 ]...
 • Page 4 15 ] 15 ]...
 • Page 5 19 ] 18 ] 17 ] 16 ] 16 ]...
 • Page 6: Table Of Contents

  Warnings and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Page 7: Warnings And Symbols Used

  Warnings and symbols used The following warnings are used in this user manual and on the packaging: DANGER! This symbol in combination NOTE: This symbol in combination with the signal word “Danger” marks with “Note” provides additional useful a high-risk hazard that if not prevented information .
 • Page 8: Scope Of Delivery

  ˜ Scope of delivery *Knurled screw 14 ] Unpack the product . Remove the transport locks . *Lock screws (M5 x 8 mm) (x 4) (rear grille)   15 ] Accessory needed: Pair of scissors (Fig . B) Grille clips (x 4) 16 ] After unpacking the product, check if all parts  ...
 • Page 9: Safety Instructions

  Children and persons with Safety instructions disabilities mDANGER! Risk of BEFORE USING THE PRODUCT, suffocation! Never leave PLEASE FAMILIARISE children unsupervised with YOURSELF WITH ALL OF THE the packaging material . The SAFETY INFORMATION AND packaging material represents a INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN danger of suffocation .
 • Page 10: Before Use

  Electrical safety Protect the product, its power   cord and power plug against mWARNING! Risk of injury! dust, direct sunlight, dripping and Switch the product off and splashing water . disconnect it from the power mCAUTION! Risk of injury! supply before cleaning work and when not in use .
 • Page 11: Fan Speed

  ˜ Assembly Fig. Step Accessory needed: Cross head screwdriver 1 . Remove the lock screw and the lock   Number of persons needed for assembly: 1 adult from the front grille   17 ] 18 ] 2 . Loosen the grille clips from the front 16 ] Fig.
 • Page 12: Oscillation

  ˜ Oscillation ˜ Storage Adjust the oscillation control knob When not in use, store the product in its original     packaging . Knob position Oscillation* Store the product in a dry, secure location away   Pulled out from children . Pushed in ˜...
 • Page 13: Warranty

  ˜ Warranty Warranty claim procedure The product has been manufactured to strict quality To ensure quick processing of your case, please guidelines and meticulously examined before observe the following instructions: delivery . In the event of product defects you have Please have the till receipt and the item number legal rights against the retailer of this product .
 • Page 14 Anvendte advarselssætninger og symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side Indledning .
 • Page 15: Forskriftsmæssig Anvendelse

  Anvendte advarselssætninger og symboler I denne betjeningsvejledning og på emballagen anvendes følgende advarselssymboler: FARE! Dette symbol, sammen med BEMÆRK: Dette symbol, sammen med signalordet ”Fare”, betegner en faresituation med høj risikofaktor, som, signalordet ”Bemærk”, angiver flere hvis den ikke afværges, kan medføre nyttige informationer .
 • Page 16: Leveringsomfang

  ˜ Leveringsomfang *Riflet skrue 14 ] Pak produktet ud . Fjern transportsikringerne . *Låseskruer (M5 x 8 mm) (x 4) (bageste gitter)   15 ] Nødvendigt tilbehør: Saks (fig . B) Gitterklips (x 4) 16 ] Når du har pakket produktet ud, skal du tjekke,  ...
 • Page 17: Sikkerhedsanvisninger

  Børn og personer med Sikkerhedsanvisninger handicap mFARE! Risiko for kvælning! FØR PRODUKTET TAGES I BRUG, Børn må ikke efterlades SKAL DU VÆRE FORTROLIG med emballagen uden MED ALLE SIKKERHEDS- OG opsyn . Emballagen udgør BETJENINGSANVISNINGER! en kvælningsrisiko . Børn HVIS PRODUKTET OVERLADES undervurderer ofte de dermed TIL TREDJEMAND, SKAL ALLE forbundne farer .
 • Page 18 Elektrisk sikkerhed Beskyt produktet,   tilslutningsledningen og netstikket mADVARSEL! Fare for mod støv, direkte sol, vanddråber kvæstelser! Sluk for produktet og -stænk . og afbryd det fra netspændingen mFORSIGTIG! Fare for før produktet rengøres og når kvæstelser! Afbryd altid produktet ikke anvendes . produktet fra netspændingen før mADVARSEL! Risiko for der skiftes lamper .
 • Page 19: Ventilatorhastighed

  ˜ Montering Fig. Trin Nødvendigt tilbehør: Krydskærvskruetrækker   1 . Fjern låseskruen og låsemøtrikken 17 ] Antal personer der er nødvendige til   frontgitteret 18 ] monteringen: 1 Voksen 2 . Løsn gitterklemmerne fra frontgitteret 16 ] 18 ] Fig. Trin 3 .
 • Page 20: Oscillation

  ˜ Oscillation ˜ Opbevaring Indstil oscillationsregulatoren Opbevar produktet i originalemballagen, når det     ikke anvendes . Regulatorposition Svingning* Opbevar produktet på et tørt sted uden for børns   Udtrukket rækkevidde . Indtrykket ˜ Bortskaffelse * under drift Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder .
 • Page 21: Garanti

  ˜ Garanti Afvikling af garantisager Produktet blev produceret omhyggeligt efter de For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling strengeste kvalitetskrav og kontrolleret grundigt af deres forespørgsel, bedes De følge følgende inden levering . Hvis der forekommer mangler ved anvisninger: dette produkt, så har de juridiske rettigheder over for Opbevar kassebon og artikelnummer sælgeren af dette produkt .
 • Page 22 Avertissements et symboles utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Page 23: Avertissements Et Symboles Utilisés

  Avertissements et symboles utilisés Les avertissements suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi et sur l’emballage : DANGER ! Ce symbole avec ce REMARQUE : Ce symbole avec signal important de « Danger » indique un danger avec un risque élevé de ce signal important de « Remarque » blessures graves ou de mort si la situation propose plus d'informations utiles .
 • Page 24: Contenu De L'emballage

  ˜ Contenu de l'emballage *Vis à tête moletée 14 ] Déballez le produit . Éliminez les blocages *Vis de blocage (M5 x 8 mm) (4 pièces) (grille   15 ] installés pour le transport . arrière) Accessoires nécessaires : Paire de ciseaux (ill . B) Clip de la grille (4 fois) 16 ] Après avoir déballé...
 • Page 25 Enfants et personnes atteintes Consignes de sécurité d'un handicap mDANGER ! Risque de AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, suffocation ! Ne laissez jamais FAMILIARISEZ-VOUS AVEC des enfants sans surveillance TOUTES LES CONSIGNES DE avec des matériaux d'emballage . SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS Les matériaux d'emballage CONCERNANT SON représentent un risque d'asphyxie .
 • Page 26: Avant L'utilisation

  Sécurité électrique Protégez le produit, le cordon   d'alimentation et la fiche de mAVERTISSEMENT ! Risque de secteur de la poussière, de la blessures ! Éteignez le produit lumière directe du soleil, des et débranchez-le du réseau projections et des égouttements électrique, lorsqu'il ne fonctionne d'eau .
 • Page 27: Vitesse Du Ventilateur

  ˜ Montage Ill. Étape Accessoires nécessaires : Tournevis cruciforme 1 . Enlevez les vis de blocage et contre-   Nombre nécessaire de personnes durant écrou  de la grille avant    17 ] 18 ] l'assemblage : 1 adulte 2 . Desserrez le clip de la grille de la 16 ] grille avant ...
 • Page 28 ˜ Oscillation ˜ Rangement Réglez le bouton de l'oscillation   : Rangez le produit dans son emballage d’origine     lorsque vous ne l’utilisez pas . Position du bouton Oscillation* Conservez le produit dans un endroit sec hors de   Tiré...
 • Page 29 ˜ Garantie Faire valoir sa garantie Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité Pour garantir la rapidité d’exécution de la procédure stricts et contrôlé consciencieusement avant sa de garantie, veuillez respecter les indications livraison . En cas de défaillance, vous êtes en droit de suivantes : retourner ce produit au vendeur .
 • Page 30 Gebruikte waarschuwingen en symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pagina Inleiding .
 • Page 31: Gebruikte Waarschuwingen En Symbolen

  Gebruikte waarschuwingen en symbolen In deze gebruiksaanwijzing en op de verpakking worden de volgende waarschuwingen gebruikt: GEVAAR! Dit symbool met de aanduiding “Gevaar” duidt op een TIP: Dit symbool met de aanduiding groot risico op gevaar dat, indien niet “Tip” duidt op verdere nuttige informatie . vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben .
 • Page 32: Onderdelenbeschrijving

  ˜ Leveringsomvang *Kartelschroef 14 ] Pak het product uit . Verwijder de *Borgschroeven (M5 x 8 mm) (x 4) (achterste   15 ] transportbeveiligingen . rooster) Benodigde accessoires: Schaar (afb . B) Roosterklemmen (x4) 16 ] Controleer het product na het uitpakken om  ...
 • Page 33: Veiligheidstips

  Kinderen en personen met Veiligheidstips beperkingen mGEVAAR! MAAK U VOOR HET GEBRUIK Verstikkingsgevaar! VAN HET PRODUCT VERTROUWD Laat kinderen nooit zonder MET ALLE VEILIGHEIDSTIPS EN toezicht achter met het GEBRUIKSAANWIJZINGEN! ALS verpakkingsmateriaal . Het U DIT PRODUCT AAN IEMAND verpakkingsmateriaal vormt een ANDERS DOORGEEFT, GEEF verstikkingsgevaar .
 • Page 34: Bediening

  Elektrische veiligheid Bescherm het product, het   aansluitsnoer en de netstekker mWAARSCHUWING! tegen stof, direct zonlicht, Verwondingsgevaar! Zet waterdruppels en opspattend het product uit en koppel het los water . van het elektriciteitsnet voordat u het product schoonmaakt en zorg mVOORZICHTIG! Verwondingsgevaar! ervoor dat het op dat moment niet...
 • Page 35 ˜ Montage Afb. Stap Benodigde accessoires:   1 . Verwijder de borgschroef en -moer 17 ] Kruiskopschroevendraaier het voorste rooster 18 ] Aantal voor de montage benodigde personen: 1   2 . Open de roosterklemmen van het 16 ] Volwassene voorste rooster 18 ] 3 .
 • Page 36 ˜ Zwenken ˜ Opbergen Stel de zwenkregelaar Bewaar het product in de oorspronkelijke     verpakking wanneer het niet gebruikt wordt . Stand regelknop Zwenken* Bewaar het product op een droge plaats buiten   Uitgetrokken het bereik van kinderen . Ingedrukt ˜...
 • Page 37 ˜ Garantie Afwikkeling in geval van garantie Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig waarborgen dient u de volgende instructies in acht getest . In geval van schade aan het product kunt te nemen: u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het...
 • Page 38 Verwendete Warnhinweise und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite Einleitung .
 • Page 39 Verwendete Warnhinweise und Symbole In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet: GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Gefährdung mit einem hohen Risikograd, Signalwort „Hinweis“ bietet weitere die, wenn sie nicht vermieden wird, eine nützliche Informationen .
 • Page 40 ˜ Lieferumfang *Rändelschraube 14 ] Packen Sie das Produkt aus . Entfernen Sie die *Feststellschrauben (M5 x 8 mm) (x 4)   15 ] Transportsicherungen . (hinteres Gitter) Benötigtes Zubehör: Schere (Abb . B) Gitterklemmen (x 4) 16 ] Überprüfen Sie nach dem Auspacken des  ...
 • Page 41 Kinder und Personen mit Sicherheitshinweise Einschränkungen mGEFAHR! Erstickungsrisiko! MACHEN SIE SICH VOR Lassen Sie Kinder nicht DER VERWENDUNG DES mit dem Verpackungs- PRODUKTS MIT ALLEN material unbeaufsichtigt . Das SICHERHEITSHINWEISEN UND Verpackungsmaterial stellt GEBRAUCHSANWEISUNGEN eine Erstickungsgefahr dar . VERTRAUT! WENN SIE DIESES Kinder unterschätzen die damit PRODUKT AN ANDERE verbundenen Gefahren häufig .
 • Page 42 Elektrische Sicherheit Schützen Sie Produkt,   Anschluss leitung und Netz- mWARNUNG! stecker vor Staub, direkter Verletzungsrisiko! Schalten Sonnen einstrahlung, Tropf- und Sie das Produkt aus und trennen Spritzwasser . Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Reinigungsarbeiten durchführen mVORSICHT! Verletzungsrisiko! Trennen und wenn das Produkt nicht in Verwendung ist .
 • Page 43 ˜ Montage Abb. Schritt Benötigtes Zubehör: Kreuzschlitzschraubendreher 1 . Entnehmen Sie die Feststellschraube und   Anzahl der zur Montage benötigten Personen: Feststellmutter vom vorderen Gitter   17 ] 18 ] 1 Erwachsener 2 . Lösen Sie die Gitterklemmen 16 ] vorderen Gitter 18 ] Abb.
 • Page 44 ˜ Oszillation ˜ Lagerung Stellen Sie den Oszillationsregler ein: Lagern Sie das Produkt in der Original-     verpackung, wenn es nicht in Verwendung ist . Reglerposition Oszillation* Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen   Herausgezogen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf . Hineingedrückt ˜...
 • Page 45 ˜ Garantie Abwicklung im Garantiefall Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens sorgfältig produziert und vor Anlieferung zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden gewissenhaft geprüft . Im Falle von Mängeln dieses Hinweisen: Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und Produkts gesetzliche Rechte zu .
 • Page 46 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model No.: HG07467A / HG07467B / HG07467C Version: 02/2021 IAN 353120_2007...

This manual is also suitable for:

353120 2007

Table of Contents