Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SED 3.7 G3 Operating Instructions Manual

Silvercrest SED 3.7 G3 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for SED 3.7 G3:

Advertisement

Quick Links

EPILATOR SED 3.7 G3
EPILATOR
Operating instructions
EPILIERER
Bedienungsanleitung
IAN 331147_1907
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ
Οδηүίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SED 3.7 G3

 • Page 1 EPILATOR SED 3.7 G3 EPILATOR ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ Operating instructions Οδηүίες χρήσης EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 331147_1907...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ..........21 GB │ IE │ NI │ CY │    1 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 5: Introduction

  Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorised modifications or the use of non-approved spare parts will not be acknowledged. The operator alone bears the risk. │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 2    SED 3.7 G3...
 • Page 6: Items Supplied

  ► If the delivery is incomplete, or has been damaged due to defective packaging or transportation, contact the Service Hotline (see section Service). GB │ IE │ NI │ CY │    3 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 7: Operating Elements

  Restraint fixtures for epilator head Travel lock Speed switch Control lamps red/green Socket for mains adapter LED light Massage roller attachment Figure B: Mains power adapter Storage pouch Cleaning brush │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 4    SED 3.7 G3...
 • Page 8: Technical Data

  ≥ 72.81% Low load efficiency (10%) ≥ 63.77% (reference data) No-load power consumption 0.1 W max. Protection class II / (double insulation) Polarity Switched-mode power supply GB │ IE │ NI │ CY │    5 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 9 1.0 A Rechargeable battery 3.7 V 700 mAh Li-ion battery TIPS The product is equipped with or supplied with a lithium-ion battery. UN 3481 1 Tel. ____________ │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 6    SED 3.7 G3...
 • Page 10: Safety Instructions

  To avoid risks, should the appliance ► be damaged discontinue the use of it immediately. Do not use the appliance outdoors. ► GB │ IE │ NI │ CY │    7 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 11 30 mA is recommended for the power circuit in the bathroom. Consult your electrician for advice. │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 8    SED 3.7 G3...
 • Page 12 GB │ IE │ NI │ CY │    9 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 13 ► Cleaning and user maintenance tasks must ► not be carried out by children unless they are supervised. WARNING! PROPERTY DAMAGE! Use the appliance only indoors. │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 10    SED 3.7 G3...
 • Page 14: Mains Power Operation

  ► First recharge the appliance when the control lamps indicate, by alternately flashing red and green, that the battery charge level is low. GB │ IE │ NI │ CY │    11 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 15: Tips And Tricks

  After epilation, nurture the skin with a moisturising lotion or cream. Ideally, the cream will contain aloe vera or camomile extracts to soothe and maintain the skin. │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 12    SED 3.7 G3...
 • Page 16: Epilation

  It may be that the hair grows back after a few days. The reason for this is that these hairs were too short to be removed during the last epilation session. GB │ IE │ NI │ CY │    13 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 17 ― Press the new epilator head onto the appliance. The epilator head must click into place. │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 14    SED 3.7 G3...
 • Page 18: Cleaning And Care

  Clean the appliance housing and the mains power adapter with a moist cloth. If required, use some mild detergent on the cloth. Ensure that the appliance is completely dry before the next use. GB │ IE │ NI │ CY │    15 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 19: Storage

  0.3 – 0.5 cm. Not all hairs are plucked. You are working Move the appliance more too fast. slowly over your skin. │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 16    SED 3.7 G3...
 • Page 20: Disposal

  The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings: 1–7: Plastics, 20–22: Paper and cardboard, 80–98: Composites. GB │ IE │ NI │ CY │    17 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 21: Ordering Spare Parts

  Ordering spare parts You can order the following replacement parts for product SED 3.7 G3: ► 1 massage roller attach- ► 1 epilator head ment Order the replacement parts via the Service Hotline (see section „Service“) or simply visit our website at www.kompernass.com.
 • Page 22: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  Scope of the warranty This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery. GB │ IE │ NI │ CY │    19 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 23 Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred. │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 20    SED 3.7 G3...
 • Page 24: Service

  Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com GB │ IE │ NI │ CY │    21 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 25 │ GB │ IE │ NI │ CY ■ 22    SED 3.7 G3...
 • Page 26 Εισαγωγέας ......... . 43 GR │ CY │    23 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 27: Εισαγωγή

  Απαιτήσεις κάθε είδους λόγω ζημιών από χρήση μη σύμφωνη με τους κανονισμούς, από ακατάλληλες επισκευές, από μη επιτρεπόμενες τροποποιήσεις ή χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων, αποκλείονται. Την ευθύνη για τους κινδύνους φέρει αποκλειστικά ο χρήστης. │ GR │ CY ■ 24    SED 3.7 G3...
 • Page 28: Σύνολο Παράδοσης

  την πλαστική υποδοχή, στην οποία βρίσκεται και η συσκευή. ► Σε ένα ελλιπές σύνολο αποστολής ή σε περίπτωση ζημιών λόγω ελλιπούς συσκευασίας ή μέσω της μεταφοράς, απευθυνθείτε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (βλέπε Κεφά- λαιο Σέρβις). GR │ CY │    25 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 29: Στοιχεία Χειρισμού

  Ασφαλίσεις για την κεφαλή αποτρίχωσης Ασφάλεια ταξιδιού Διακόπτης ταχύτητας Λυχνία ελέγχου κόκκινη/ πράσινη Υποδοχή για τον αντάπτορα δικτύου Λυχνία LED Προσάρτημα ρολών μασάζ Εικόνα Β: Αντάпτορας δικτύου Σάκος φύλαξης Πινέλο καθαρισμού │ GR │ CY ■ 26    SED 3.7 G3...
 • Page 30: Τεχνικές Πληροφορίες

  Μέση απόδοση κατά τη ≥ 72,81 % λειτουργία Απόδοση με ελάχιστο ≥ 63,77 % (δεδομένα αναφοράς) φορτίο (10%) Κατανάλωση ισχύος με 0,1 W max. μηδενικό φορτίο Κατηγορία προστασίας II / (διπλή μόνωση) Πολικότητα GR │ CY │    27 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 31 4,5 V Κατανάλωση ρεύματος 1,0 A Συσσωρευτής ιόντων λιθίου 3,7 V 700 mAh ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με συσσωρευτή λιθίου-ιόντων ή συνοδεύεται από αυτόν. UN 3481 1 Tel. ____________ │ GR │ CY ■ 28    SED 3.7 G3...
 • Page 32: Υποδείξεις Ασφαλείας

  να μην μπορεί κανείς να το πατήσει ή να σκοντάψει σε αυτό. Προσέξτε ώστε κατά τη λειτουργία το καλώ- ► διο δικτύου να μη βρέχεται ή υγραίνεται. Οδηγείστε το κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην πιάνεται ή φθείρεται. GR │ CY │    29 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 33 προτείνεται η εγκατάσταση μιας διάταξης προστασίας εσφαλμένου ρεύματος με ένα ρεύμα απεμπλοκής αξιολόγησης όχι μεγαλύτερο από 30 mA στο κύκλωμα ρεύματος του μπάνιου. Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σχετικά με αυτό το θέμα. │ GR │ CY ■ 30    SED 3.7 G3...
 • Page 34 κές ή νοητικές ικανότητες ή ελλείψεις από άπο- ψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους προ- κύπτοντες κινδύνους. GR │ CY │    31 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 35: Λειτουργία Δικτύου

  βρίσκεται στο „0“. 2) Εισάγετε τον αντάπτορα δικτύου σε μια πρίζα. Η λυχνία ελέγ- χου ανάβει κόκκινη και δείχνει έτσι τη διαδικασία φόρτισης. Η συσκευή είναι αμέσως έτοιμη για λειτουργία. │ GR │ CY ■ 32    SED 3.7 G3...
 • Page 36: Λειτουργία Συσσωρευτή

  ― Έχετε πληγές, ανοιχτές πληγές ή ανάγλυφες ουλές στις αντίστοιχες θέσεις του σώματος. ► Δοκιμάστε πρώτα τη συσκευή σε ένα μικρό, κρυφό σημείο, ώστε να ελέγξετε την ανοχή του δέρματος. GR │ CY │    33 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 37: Αποτρίχωση

  ανάπτυξης πάνω από τις τρίχες που θα αφαιρεθούν. Έτσι κατευ- θύνετε τις τρίχες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να πιαστούν καλύτερα από τις τσιμπίδες. 2) Απομακρύνετε το προστατευτικό καπάκι από την κεφαλή αποτρίχωσης │ GR │ CY ■ 34    SED 3.7 G3...
 • Page 38 στο „0“. 8) Καθαρίστε την κεφαλή αποτρίχωσης όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο „Καθαρισμός και φροντίδα“. 9) Εάν απαιτείται, αφαιρέστε το προσάρτημα ρολών μασάζ και τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στην κεφαλή αποτρίχωσης GR │ CY │    35 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 39: Καθαρισμός Και Φροντίδα

  ■ Για να καθαρίσετε την κεφαλή αποτρίχωσης λεπτομερώς, μπορείτε να την απομακρύνετε από τη συσκευή: ― Πιέστε τις δύο ασφαλίσεις μαζί και τραβήξτε ταυτόχρονα την κεφαλή αποτρίχωσης προς τα επάνω. │ GR │ CY ■ 36    SED 3.7 G3...
 • Page 40: Αποθήκευση

  πάντα με το απεσταλμένο προστατευτικό καπάκι ■ Φυλάτε τη συσκευή, το πινέλο καθαρισμού και τον αντάπτο- ρα δικτύου στη σακούλα φύλαξης ■ Φυλάτε τη συσκευή σε έναν στεγνό χώρο χωρίς σκόνη. GR │ CY │    37 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 41: Αντιμετώπιση Σφαλμάτων

  Οι τρίχες πρέπει να έχουν τρίχες να είναι ένα μήκος 0,3 – 0,5 εκ. Δεν μαγκώνονται πολύ κοντές. όλες οι τρίχες. Εργάζεστε πολύ Μετακινείτε τη συσκευή πιο γρήγορα. αργά πάνω στο δέρμα. │ GR │ CY ■ 38    SED 3.7 G3...
 • Page 42: Απόρριψη

  κά υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ξεχωρίζετέ τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομο- γραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία: 1–7: Πλαστικά, 20–22: Χαρτί και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά. GR │ CY │    39 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 43: Παραγγελία Ανταλλακτικών

  Παραγγελία ανταλλακτικών Μπορείτε να παραγγείλετε τα ακόλουθα ανταλλακτικά για το προϊόν SED 3.7 G3: ► 1 προσάρτημα ρολών ► 1 κεφαλή αποτρίχωσης μασάζ Παραγγείλτε τα ανταλλακτικά μέσω της ανοιχτής γραμμής σέρβις (βλ. Κεφάλαιο «Σέρβις») ή άνετα μέσω της ιστοσελίδας μας...
 • Page 44: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευ- ασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται. GR │ CY │    41 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 45 χρήσης (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος. ■ Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ’ αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις τηλεφωνικά ή με E-Mail. │ GR │ CY ■ 42    SED 3.7 G3...
 • Page 46: Σέρβις

  Tel.: 8009 4409 E-Mail: kompernass@lidl.com.cy IAN 331147_1907 Εισαγωγέας Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www.kompernass.com GR │ CY │    43 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 47 │ GR │ CY ■ 44    SED 3.7 G3...
 • Page 48 Importeur ..........65 DE │ AT │ CH │    45 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 49: Einführung

  Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemä- ßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenom- menen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. │ DE │ AT │ CH ■ 46    SED 3.7 G3...
 • Page 50: Lieferumfang

  Kunststoffschale, in der sich das Gerät befindet. ► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge man- gelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). DE │ AT │ CH │    47 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 51: Bedienelemente

  Bedienelemente Abbildung A: Schutzkappe Epilierkopf Verriegelungen für Epilierkopf Reisesicherung Geschwindigkeitsschalter Kontrollleuchte rot/grün Buchse für Netzadapter LED-Licht Massagerollenaufsatz Abbildung B: Netzadapter Aufbewahrungsbeutel Reinigungspinsel │ DE │ AT │ CH ■ 48    SED 3.7 G3...
 • Page 52: Technische Daten

  Durchschnittliche Effizienz ≥ 72,81 % im Betrieb Effizienz bei geringer ≥ 63,77 % (Referenzdatenwert) Last (10 %) Leistungsaufnahme bei 0,1 W max. Nulllast Schutzklasse II / (Doppelisolierung) Polarität DE │ AT │ CH │    49 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 53 1,0 A Akku 3,7 V 700 mAh Li-ion Akku HINWEIS Das Produkt ist mit einem Lithi- um-Ionen-Akku ausgerüstet bzw. liegt dem Produkt bei. UN 3481 1 Tel. ____________ │ DE │ AT │ CH ■ 50    SED 3.7 G3...
 • Page 54: Sicherheitshinweise

  Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann. Sollte das Gerät beschädigt sein, benutzen ► Sie es auf keinen Fall weiter, um Gefähr- dungen zu vermeiden. DE │ AT │ CH │    51 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 55 Schutz wird Ihnen die Installati- on einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstalla- teur um Rat. │ DE │ AT │ CH ■ 52    SED 3.7 G3...
 • Page 56 Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich- tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die da- raus resultierenden Gefahren verstehen. DE │ AT │ CH │    53 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 57: Netzbetrieb

  Netzsteckdose. Die Kont- rollleuchte leuchtet rot und zeigt damit den Aufladevorgang an. Sobald die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist das Gerät vollständig geladen und Sie können das Gerät vom Stromnetz trennen. │ DE │ AT │ CH ■ 54    SED 3.7 G3...
 • Page 58: Tipps Und Tricks

  ■ Die Haut muss frei von Fett- oder Cremerückständen sein. Ansonsten verkleben/verschmutzen die Pinzetten und die Leistung des Gerätes wird vermindert. ■ Die Haut muss vollständig trocken sein. DE │ AT │ CH │    55 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 59: Epilieren

  Geschwindigkeitsstufe: ― Stufe 1: für empfindliche Zonen (Achselbereich und Bikinizone) ― Stufe 2: für Beine Während des Betriebs beleuchtet das LED-Licht die zu epilie- rende Hautpartie. │ DE │ AT │ CH ■ 56    SED 3.7 G3...
 • Page 60 Drücken Sie die beiden Verriegelungen zusammen und ziehen Sie gleichzeitig den Epilierkopf nach oben ab. ― Stecken Sie den neuen Epilierkopf auf das Gerät. Der Epilierkopf muss hörbar einrasten. DE │ AT │ CH │    57 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 61: Reinigen Und Pflegen

  Tuch ab. Bei Bedarf geben Sie ein mildes Reinigungs- mittel auf das Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der nächsten Benutzung vollständig trocken ist. │ DE │ AT │ CH ■ 58    SED 3.7 G3...
 • Page 62: Lagerung

  Länge von 0,3 - 0,5 cm kurz. Es werden nicht haben. alle Haare er- Bewegen Sie das Ge- fasst. Sie arbeiten zu rät langsamer über schnell. die Haut. DE │ AT │ CH │    59 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 63: Entsorgung

  Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenen- falls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekenn- zeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. │ DE │ AT │ CH ■ 60    SED 3.7 G3...
 • Page 64: Ersatzteile Bestellen

  Ersatzteile bestellen Folgende Ersatzteile können Sie zum Produkt SED 3.7 G3 bestellen: ► 1 Epilierkopf ► 1 Massagerollenaufsatz Bestellen Sie die Ersatzteile über unsere Service-Hotline (siehe Kapitel „Service″) oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com: HINWEIS ► Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser Bedienungsanleitung finden, für Ihre Bestellung bereit.
 • Page 65: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfal- lende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 62    SED 3.7 G3...
 • Page 66 Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedie- nungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes. DE │ AT │ CH │    63 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 67: Service

  (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 331147_1907 │ DE │ AT │ CH ■ 64    SED 3.7 G3...
 • Page 68: Importeur

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │    65 ■ SED 3.7 G3...
 • Page 69 │ DE │ AT │ CH ■ 66    SED 3.7 G3...
 • Page 70 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 09 / 2019 · Ident.-No.: SED3.7G3-092019-1 IAN 331147_1907...

This manual is also suitable for:

331147 1907

Table of Contents