Silvercrest SED 3.7 C2 Operating Instructions Manual

Silvercrest SED 3.7 C2 Operating Instructions Manual

Table of Contents
 • Suomi

  • Johdanto
  • Määräystenmukainen Käyttö
  • Tekijänoikeus
  • Pakkauksen Hävittäminen
  • Toimituslaajuus
  • Osat
  • Tekniset Tiedot
  • Turvaohjeet
  • Akkukäyttö
  • Verkkokäyttö
  • Vinkkejä Ja Ohjeita
  • Epilointi
  • Puhdistus Ja Hoito
  • Säilytys
  • Vianetsintä
  • Laitteen Hävittäminen
  • Takuu Ja Huolto
  • Maahantuoja
 • Svenska

  • Föreskriven Användning
  • Introduktion
  • Upphovsrätt
  • Kassera Förpackningen
  • Leveransens Innehåll
  • Komponenter
  • Tekniska Data
  • Säkerhetsanvisningar
  • Batteridrift
  • Nätdrift
  • Tips Och Knep
  • Epilering
  • Rengöring Och Skötsel
  • Förvaring
  • Åtgärda Fel
  • Kassera Produkten
  • Garanti Och Service
  • Importör
 • Dansk

  • Anvendelsesområde
  • Introduktion
  • Ophavsret
  • Bortskaff else Af Emballagen
  • Leverance
  • Betjeningselementer
  • Tekniske Data
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Batterifunktion
  • Netfunktion
  • Tips Og Tricks
  • Epilering
  • Rengøring Og Vedligeholdelse
  • Afhjælpning Af Fejl
  • Opbevaring
  • Bortskaff else Af Maskinen
  • Garanti Og Service
  • Importør
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Einführung
  • Urheberrecht
  • Entsorgung der Verpackung
  • Lieferumfang
  • At Ch
  • Bedienelemente
  • Technische Daten
  • Sicherheitshinweise
  • Akkubetrieb
  • Netzbetrieb
  • Tipps und Tricks
  • Epilieren
  • Reinigen und Pfl Egen
  • Fehlerbehebung
  • Lagerung
  • Entsorgung des Gerätes
  • Garantie und Service
  • Importeur

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Quick Links

EPILATOR SED 3.7 C2
EPILATOR
Operating instructions
EPILATOR
Bruksanvisning
EPILIERER
Bedienungsanleitung
IAN 106438
EPILAATTORI
Käyttöohje
EPILATOR
Betjeningsvejledning

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SED 3.7 C2

 • Page 1 EPILATOR SED 3.7 C2 EPILATOR EPILAATTORI Operating instructions Käyttöohje EPILATOR EPILATOR Betjeningsvejledning Bruksanvisning EPILIERER Bedienungsanleitung IAN 106438...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer ........16 SED 3.7 C2...
 • Page 5: Introduction

  Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, incompetent repairs, unauthorised modifi cations or the use of non- approved spare parts will not be acknowledged. The operator alone bears the risk. SED 3.7 C2...
 • Page 6: Items Supplied

  The recirculation of packaging into the material circuit saves on raw material and reduces generated waste. Dispose of packaging material that is no longer needed as per the regionally established regulations . SED 3.7 C2...
 • Page 7: Operating Elements

  9 Storage pouch 0 Cleaning brush Technical data Mains adapter Type ZDJ045100EU Input voltage 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Power consumption 0.2 A Max. Output voltage 4.5 V Output current 1000 mA Protection class Polarity SED 3.7 C2...
 • Page 8: Safety Instructions

  Do not kink or crimp the power cable and ► place it in such a way as to prevent anyone from stepping on or tripping over it. SED 3.7 C2...
 • Page 9 As additional protection, the installation of a faulty-current protection unit with an activation power rating of not more than 30 mA is recommended for the power circuit in the bathroom. Consult your electrician for advice. SED 3.7 C2...
 • Page 10 Children must not play with the appliance. ► Cleaning and user maintenance tasks must ► not be carried out by children unless they are supervised. SED 3.7 C2...
 • Page 11: Mains Power Operation

  For the initial charging, the appliance requires about 80 minutes to fully charge. First recharge the appliance when the control lamps 6 indi- ► cate, by alternately fl ashing red and green, that the battery charge level is low.. SED 3.7 C2...
 • Page 12: Tips And Tricks

  The best time for epilation is in the evening after a shower. Then the skin is somewhat softened, so that the hairs can be plucked out easily. In addition, the skin can recover overnight, and any skin reddening will recede. SED 3.7 C2...
 • Page 13: Epilation

  Thereby, the side with the speed switch 5 must face towards you. Do not make back and forth or circular movements. Always start anew and pass over the body part to be epilated several times, so that all of the hair is removed. SED 3.7 C2...
 • Page 14 2 upwards. Press the new epilator head 2 onto the appliance. ― Ensure that the gears on the epilator head 2 and on the appliance mesh with each other. The epilator head 2 must audibly engage. SED 3.7 C2...
 • Page 15: Cleaning And Care

  The epilator head 2 must audibly engage. Clean the appliance housing and the mains power adapter 8 ■ with a moist cloth. If required, use some mild detergent on the cloth. Ensure that the appliance is completely dry before the next use. SED 3.7 C2...
 • Page 16: Storage

  The hairs should It is possible that the have a length of hairs are too short. 0.3 - 0.5 cm. Not all hairs are plucked. Move the appliance You are working more slowly over your too fast. skin. SED 3.7 C2...
 • Page 17: Disposal Of The Appliance

  4) Snip the red and black cable that connects the circuit board with the blue-jacketed battery. You can now remove the battery from the appliance. 5) Dispose of the battery environmentally friendly. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre. SED 3.7 C2...
 • Page 18: Warranty And Service

  Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty. The warranty period is not extended by repairs made under the warranty. This applies also to replaced and repaired parts. SED 3.7 C2...
 • Page 19: Importer

  IAN 106438 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 106438 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 C2...
 • Page 20 Takuu ja huolto ......31 Maahantuoja ....... . 32 SED 3.7 C2...
 • Page 21: Johdanto

  Älä käytä sitä ammattitarkoituksiin! Muuta tai tämän ylittävää käyttöä pidetään määräystenvastaisena. Emme vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat muusta kuin mää- räystenmukaisesta käytöstä, virheellisistä korjauksista, luvattomasti suoritetuista muutoksista tai muiden kuin hyväksyttyjen varaosien käytöstä. Vastuu on yksin käyttäjän. SED 3.7 C2...
 • Page 22: Toimituslaajuus

  (katso luku Takuu ja huolto). Pakkauksen hävittäminen Pakkaus suojaa laitetta kuljetusvaurioilta. Pakkausmateriaalit on valittu ympäristöystävällisyys ja jätehuoltotekniset näkökohdat huomioiden ja siksi ne voidaan kierrättää. Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää raaka-aineita ja vähentää jätteiden syntymistä. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. SED 3.7 C2...
 • Page 23: Osat

  7 Verkkomuuntajan liitäntä Kuva B: 8 Verkkomuuntaja 9 Säilytyspussi 0 Puhdistusharja Tekniset tiedot Verkkomuuntaja Tyyppi ZDJ045100EU Tulojännite 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Virranotto 0,2 A maks. Lähtöjännite 4,5 V Lähtövirta 1000 mA Suojaluokka II / Napaisuus SED 3.7 C2...
 • Page 24: Turvaohjeet

  Irrota virtajohto verkkopistorasiasta aina verk- ► komuuntajasta, älä koskaan vedä itse johdosta. Älä taita tai purista virtajohtoa ja vedä virtajohto ► niin, ettei kukaan voi astua sen päälle tai kompas- tua siihen. SED 3.7 C2...
 • Page 25 Veden läheisyys aiheuttaa aina vaaran, vaikka laite ei olisikaan päällä. Irrota siksi verkkomuuntaja pistorasiasta aina jokaisen käytön jälkeen. Lisäsuojaksi suosittelemme, että kylpyhuoneen sähköpiiriin asennetaan vikavirtasuojalaite, jonka mittaus- laukaisuvirta ei ole enempää kuin 30 mA. Kysy neuvoa sähköasentajaltasi. SED 3.7 C2...
 • Page 26 Lapset eivät saa leikkiä laitteella. ► Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttä- ► jähuoltoa ilman valvontaa. SED 3.7 C2...
 • Page 27: Verkkokäyttö

  Heti, kun merkkivalo 6 palaa vihreänä, laite on ladattu täyteen ja voit irrottaa sen sähköverkosta. OHJE ► Ensimmäisellä latauskerralla laite tarvitsee n. 80 minuuttia latautuakseen täyteen. Lataa laite uudelleen vasta, kun merkkivalo 6 näyttää akun ► alhaisen latauksen vuorottelevalla puna-vihreällä vilkunnalla. SED 3.7 C2...
 • Page 28: Vinkkejä Ja Ohjeita

  ■ Ihon on oltava täysin kuiva. ■ Suorita epilointi parhaiten illalla suihkussa käynnin jälkeen. Silloin iho on hieman pehmeämpi ja karvat voidaan nyppiä helpommin. Lisäksi iho voi toipua yön yli ja mahdolliset ihon punehtumat katoavat. SED 3.7 C2...
 • Page 29: Epilointi

  5) Aseta epilaattori pystysuoraan iholle ja liikuta sitä painamatta karvojen kasvusuuntaa vastaan. Nopeussäätimen 5 puolen tulee tällöin osoittaa itseäsi päin. Älä suorita edestakaisia tai pyöriviä liikkeitä. Aseta laite yhä uudelleen iholle ja kuljeta sitä useita kertoja epiloitavien kohtien yli niin, että kaikki karvat poistetaan. SED 3.7 C2...
 • Page 30 – Paina epilointipään lukitukset 3 yhteen ja irrota epilointi- pää 2 vetämällä sitä samanaikaisesti ylöspäin. – Aseta uusi epilointipää 2 paikoilleen. Varmista, että epilointipään 2 ja laitteen hammaspyörät ottavat kiinni toisiinsa. Epilointipään 2 on loksahdettava kuuluvasti paikoilleen. SED 3.7 C2...
 • Page 31: Puhdistus Ja Hoito

  ― epilointipään 2 ja laitteen hammaspyörät osuvat toisiinsa. Epilointipään 2 on lukituttava kuuluvasti paikoilleen. Pyyhi laite ja verkkomuuntaja 8 kostealla liinalla. Lisää tarvitta- ■ essa liinaan mietoa puhdistusainetta. Varmista, että laite on täysin kuiva ennen seuraavaa käyttökertaa. SED 3.7 C2...
 • Page 32: Säilytys

  Huomioi olla liian pitkiä. kivuliasta. myös luku "Vinkkejä ja ohjeita". Karvojen tulisi olla Karvat saattavat pituudeltaan olla liian lyhyitä. Kaikkia karvoja 0,3 - 0,5 cm. ei nypitä. Työskentelet liian Liikuta laitetta iholla nopeasti. hitaammin. SED 3.7 C2...
 • Page 33: Laitteen Hävittäminen

  Ota epäselvissä tilanteissa yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen. Älä hävitä laitetta tavallisen talousjätteen mukana. Tämä laite on eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU alainen. Hävitä laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnalli- sen jätehuoltolaitoksen kautta. Noudata ajankohtaisia voimassa olevia määräyksiä. Ota epäselvissä tilanteis- sa yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen. SED 3.7 C2...
 • Page 34: Takuu Ja Huolto

  Mahdollisesti jo ostohetkellä olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Takuuajan umpeutumisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 106438 Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET) SED 3.7 C2...
 • Page 35: Maahantuoja

  Maahantuoja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 C2 SED 3.7 C2...
 • Page 36 Importör ........48 SED 3.7 C2...
 • Page 37: Introduktion

  är ett resultat av att produkten använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna, felaktigt utförda reparationer, otillåtna ändringar på produkten eller för att reservdelar som inte är godkända använts. Allt ansvar vilar på användaren. SED 3.7 C2...
 • Page 38: Leveransens Innehåll

  återvinnas. Genom att återföra förpackningsmaterialet till kretsloppet kan vi spara på råvaror och minska sopberget. Kassera förpackningar som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser. SED 3.7 C2...
 • Page 39: Komponenter

  7 Uttag för strömadapter Bild B: 8 Strömadapter 9 Förvaringspåse 0 Rengöringspensel Tekniska data Strömadapter ZDJ045100EU Inspänning 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Strömupptagning 0,2 A max. Utspänning 4,5 V Utgångsström 1000 mA Skyddsklass II / Polaritet SED 3.7 C2...
 • Page 40: Säkerhetsanvisningar

  Fatta alltid tag om strömadaptern när du ska ► dra ut den ur uttaget, dra inte i själva kabeln. Bocka och kläm inte kabeln och lägg den så att ► ingen kan trampa på eller snubbla över den. SED 3.7 C2...
 • Page 41 även när produkten är avstängd. Dra där- för alltid ut strömadaptern ur uttaget när du är färdig. Som extra säkerhetsåtgärd rekommenderar vi att en jordfelsbrytare med en utlösningsström på högst 30 mA installeras i badrummets strömkrets. Fråga din elinstallatör om råd. SED 3.7 C2...
 • Page 42 Barn får inte leka med produkten. ► Rengöring och allmän service får bara göras ► av barn om någon vuxen håller uppsikt. SED 3.7 C2...
 • Page 43: Nätdrift

  OBSERVERA ► Det tar ca 80 minuter att ladda upp produkten den första gången. Ladda inte upp produkten igen förrän kontrollampan 6 börjar ► blinka omväxlande rött och grönt för att visa att batteriet är urladdat. SED 3.7 C2...
 • Page 44: Tips Och Knep

  Då blir det lättare för produkten att greppa tag i hårstråna. ■ Smörj in huden med fuktighetslotion eller creme efter epileringen. Använd helst en creme med aloe vera eller kamomillextrakt som lugnar och vårdar huden. SED 3.7 C2...
 • Page 45: Epilering

  är borta. OBSERVERA ► Det kan hända att håret växer ut efter bara några dagar. Det beror på att hårstråna var för korta vid den senaste epileringen och därför inte togs bort. SED 3.7 C2...
 • Page 46 Tryck ihop de båda låsanordningarna 3 och dra ― samtidigt epilatorhuvudet 2 uppåt. Sätt det nya epilatorhuvudet 2 på produkten. Kontrol- ― lera att kugghjulen på epilatorhuvudet 2 och på produkten griper tag i varandra. Det ska höras att epilatorhuvudet 2 snäpper fast. SED 3.7 C2...
 • Page 47: Rengöring Och Skötsel

  Det ska höras att epilatorhuvudet 2 snäpper fast. Torka av produkten och strömadaptern 8 med en något fuktig ■ trasa. Använd ett milt rengöringsmedel på trasan om det behövs. Försäkra dig om att produkten är helt torr innan du använder den igen. SED 3.7 C2...
 • Page 48: Förvaring

  Läs även kapitel Tips och knep. Det kan hända att Hårstråna måste vara Produkten griper håret är för kort. 0,3 - 0,5 cm långa. inte tag om alla För produkten lång- hårstrån. Du arbetar för fort. samt över huden. SED 3.7 C2...
 • Page 49: Kassera Produkten

  Produkten får absolut inte kastas bland hushållssoporna. Den här produkten faller under det europeiska direktivet 2012/19/EU. Lämna in den till ett godkänt återvinningsföretag eller till din kommunala avfallsanläggning för kassering. Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsanläggning om du har några frågor. SED 3.7 C2...
 • Page 50: Garanti Och Service

  När garantitiden är slut måste man betala för eventuella reparationer. Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 106438 Tillgänglighet Hotline: Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET) SED 3.7 C2...
 • Page 51: Importör

  Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 C2...
 • Page 52 Importør ........64 SED 3.7 C2...
 • Page 53: Introduktion

  Al anden anvendelse betragtes som værende uden for anvendelses- området. Krav af en hvilken som helst art på grund af skader, som er opstået ved anvendelse uden for anvendelsesområdet, forkert udførte reparationer, ikke-tilladte ændringer eller anvendelse af ikke-tilladte reservedele er udelukkede. Brugeren bærer alene risikoen. SED 3.7 C2...
 • Page 54: Leverance

  Afl evering af emballagen til genbrug sparer råstoff er og redu- cerer aff aldsmængden. Bortskaf emballeringsmaterialer, du ikke skal bruge mere, efter de lokalt gældende forskrifter. SED 3.7 C2...
 • Page 55: Betjeningselementer

  7 Stik til netadapter Figur B: 8 Netadapter 9 Opbevaringspose 0 Rengøringspensel Tekniske data Netadapter Type ZDJ045100EU Indgangsspænding 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Strømforbrug 0,2 A maks. Udgangsspænding 4,5 V Udgangsstrøm 1000 mA Beskyttelsesklasse II / Polaritet SED 3.7 C2...
 • Page 56: Sikkerhedsanvisninger

  Træk altid ledningen ud af stikkontakten ► ved at trække i netadapteren og ikke i selve ledningen. Ledningen må aldrig knækkes eller mases og ► heller ikke lægges, så man kan træde på den eller snuble over den. SED 3.7 C2...
 • Page 57 Træk derfor altid netadap- teren ud efter brug. Som ekstra beskyttelse anbefaler vi, at du installerer et fejlstrøms- relæ med en udløsningsstrøm på højst 30 mA i badeværelsets strømkreds. Spørg din elinstallatør til råds. SED 3.7 C2...
 • Page 58 Børn må ikke lege med produktet. ► Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke ► udføres af børn uden opsyn. SED 3.7 C2...
 • Page 59: Netfunktion

  BEMÆRK ► Ved første opladning varer det ca. 80 minutter, før maskinen er ladet helt op. Oplad først maskinen igen, når kontrollampen 6 viser, at ► batteriet er svagt med et skiftevist rødt og grønt blink. SED 3.7 C2...
 • Page 60: Tips Og Tricks

  Huden skal være helt tør. ■ Epilér helst om aftenen efter brusebadet. Så er huden lidt blødere, og hårene kan lettere trækkes ud. Endvidere kan huden komme sig natten over, og eventuelt røde steder kan nå at forsvinde. SED 3.7 C2...
 • Page 61: Epilering

  5 skal pege hen imod dig. Bevæg ikke maskinen frem og tilbage eller i cirkel. Sæt den hele tiden på igen, og kør fl ere gangen hen over stederne, der skal epileres, til alle hårene er fjernet. SED 3.7 C2...
 • Page 62 Tryk de to låse 3 sammen, og tag samtidig epilerings- ― hovedet 2 af oppefra. Sæt det nye epileringshoved 2 på maskinen. Sørg for, ― at tandhjulene på epileringshovedet 2 og maskinen griber ind i hinanden. Epileringshovedet 2 skal gå i hak, så det kan høres. SED 3.7 C2...
 • Page 63: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Epileringshovedet 2 skal gå i hak, så det kan høres. Tør maskinen og netadapteren 8 af med en fugtig klud. Tilsæt et ■ mildt rengøringsmiddel til kluden ved behov. Sørg for, at maskinen er helt tør, før den bruges næste gang. SED 3.7 C2...
 • Page 64: Opbevaring

  "Tips og tricks". Hårene skal have Det er muligt, at en længde på hårene er for korte. 0,3 - 0,5 cm. Alle hår fjernes ikke. Bevæg maskinen Du går for langsommere hen hurtigt frem. over huden. SED 3.7 C2...
 • Page 65: Bortskaff Else Af Maskinen

  4) Skær den røde og sorte ledning, som forbinder platinerne med det genopladelige batteri med blå afdækning, igennem. Nu kan du tage batteriet ud af maskinen. 5) Bortskaf batteriet miljørigtigt. Følg de aktuelt gældende regler. Henvend dig i tvivlstilfælde til det lokale bortskaff elsessted. SED 3.7 C2...
 • Page 66: Garanti Og Service

  Skader og mangler, som eventuelt forefi ndes allerede ved køb, skal straks anmeldes efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. SED 3.7 C2...
 • Page 67: Importør

  Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 106438 Åbningstid for hotline: Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET) Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 C2...
 • Page 68 Importeur ........80 SED 3.7 C2...
 • Page 69: Einführung

  Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SED 3.7 C2...
 • Page 70: Lieferumfang

  Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar. Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoff e und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. SED 3.7 C2...
 • Page 71: Bedienelemente

  7 Buchse für Netzadapter Abbildung B: 8 Netzadapter 9 Aufbewahrungsbeutel 0 Reinigungspinsel Technische Daten Netzadapter ZDJ045100EU Eingangsspannung 100 - 240 V ~ , 50/60 Hz Stromaufnahme 0,2 A Max. Ausgangsspannung 4,5 V Ausgangsstrom 1000 mA Schutzklasse II / Polarität SED 3.7 C2...
 • Page 72: Sicherheitshinweise

  Ziehen Sie das Netzkabel stets am Netzadap- ► ter aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel selbst. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht ► und verlegen Sie das Netzkabel so, dass nie- mand darauf treten oder darüber stolpern kann. SED 3.7 C2...
 • Page 73 Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie daher nach jedem Gebrauch den Netzadapter. Als zusätzlicher Schutz wird Ihnen die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat. SED 3.7 C2...
 • Page 74 Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht ► von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. SED 3.7 C2...
 • Page 75: Netzbetrieb

  Sie können das Gerät vom Stromnetz trennen. HINWEIS ► Beim ersten Aufl aden benötigt das Gerät ca. 80 Minuten, um vollständig aufzuladen. ► Laden Sie das Gerät erst wieder auf, wenn die Kontrollleuch- te 6 durch abwechselndes rot-grünes Blinken eine niedrige Akkuladung anzeigt. SED 3.7 C2...
 • Page 76: Tipps Und Tricks

  Epilieren Sie am Besten am Abend nach dem Duschen. Dann ist die Haut etwas aufgeweicht, so dass die Haare leichter herausge- zupft werden können. Außerdem kann sich die Haut in der Nacht erholen und eventuelle Hautrötungen gehen zurück. SED 3.7 C2...
 • Page 77: Epilieren

  Die Seite mit dem Geschwindigkeitsschalter 5 muss dabei zu Ihnen weisen. Führen Sie keine Hin- und Herbewegungen oder Kreisbewegungen aus. Setzen Sie immer wieder neu an und fahren Sie mehrmals über die zu epilierenden Stellen, so dass alle Haare entfernt werden. SED 3.7 C2...
 • Page 78 Sie gleichzeitig den Epilierkopf 2 nach oben ab. Stecken Sie den neuen Epilierkopf 2 auf das Gerät. ― Achten Sie darauf, dass die Zahnräder am Epilierkopf 2 und am Gerät ineinander greifen. Der Epilierkopf 2 muss hörbar einrasten. SED 3.7 C2...
 • Page 79: Reinigen Und Pfl Egen

  Wischen Sie das Gerät und den Netzadapter 8 mit einem ■ feuchten Tuch ab. Bei Bedarf geben Sie ein mildes Reinigungs- mittel auf das Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der nächsten Benutzung vollständig trocken ist. SED 3.7 C2...
 • Page 80: Lagerung

  Es ist möglich, dass Die Haare sollten eine die Haare zu kurz Länge von Es werden nicht sind. 0,3 - 0,5 cm haben. alle Haare Bewegen Sie das erfasst. Sie arbeiten zu Gerät langsamer über schnell. die Haut. SED 3.7 C2...
 • Page 81: Entsorgung Des Gerätes

  Akku verbindet, durch. Sie können nun den Akku aus dem Gerät entfernen. 5) Entsorgen Sie den Akku umweltgerecht. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. SED 3.7 C2...
 • Page 82: Garantie Und Service

  Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriff en, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht ein- geschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. SED 3.7 C2...
 • Page 83: Importeur

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 106438 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SED 3.7 C2...
 • Page 84 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 08 / 2014 · Ident.-No.: SED3.7C2-082014-1 IAN 106438...

This manual is also suitable for:

106438

Table of Contents