Download  Print this page

Bosch TR7000 Series Operating Instructions Manual page 25

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3
Ka ndodhur një avari, çfarë duhet të bëj?
KUJDES:
Kujdes!
▶ Riparimet duhet t'i kryejnë vetëm teknikët e autorizuar.
Riparimet e pasakta mund rrezikojnë plagosjen e rëndë të
përdoruesit .
3.1
Avaritë që klienti mund t'i zgjidhë vetë
Avaria
Shpejtësia e qarkullimit të ujit është shumë e
ulët.
Është vendosur temperaturë e lartë uji, por nuk
është arritur.
Ekrani është bosh.
Uji nuk është i ngrohtë.
Temperatura e ujit në dalje të rubinetit është më
e lartë se temperatura e vendosur.
"°C" pulson në ekran.
Nëse nuk eliminohet avaria, telefononi shërbimin e klientit.
3.2
Avaritë që duhet t'i zgjidhë specialisti i shërbimit të klientit
Avaria
Shpejtësia e qarkullimit të ujit është tepër e ulët
me gjithë pastrimin e filtrit me ujin e rubinetit ose
në kokën e dushit.
Ekrani është bosh pavarësisht funksionit pa
defekte të siguresave të furnizimit me energji
elektrike.
Në ekran shfaqet kodi i gabimit "E..".
3.3
Avaritë që zgjidhen automatikisht
Avaria
Ekrani shfaq "00,0°C".
4
Garancia
Kushtet e garancisë për këtë pajisje janë siç përcaktohet nga
përfaqësuesi ynë në vendin ku është shitur.
Detajet në lidhje me këto kushte mund të merren nga shitësi nga i cili
është blerë pajisja. Duhet të paraqitet fatura e shitjes ose kuponi
tatimor kur bëhen pretendime sipas kushteve të kësaj garancie.
TR7000 – 6 720 876 024 (2018/04)
Nëse pajisja juaj nuk funksionon sipas kërkesës, shpesh kjo ndodh për
shkak të një problemi shumë të vogël. Kontrolloni nëse mund ta zgjidhni
avarinë vetë duke ndjekur udhëzimet e mëposhtme. Do t'i kurseni vetes
koston e një vizite të panevojshme nga personeli i shërbimit të klientit.
Shkaku
Filtri në rubinetin e ujit ose në kokën e dushit
është bllokuar.
Bojleri me qarkullim të vazhdueshëm është lidhur
me një rubinet uji me kontroll termostatik.
Është stakuar/djegur siguresa te kutia e
siguresave.
Është ulur temperatura e furnizimit të ujit.
Temperatura e ujit që furnizon bojlerin me
qarkullim të vazhdueshëm është më e lartë se
temperatura e vendosur (p.sh. për shkak të ujit të
ngrohur paraprakisht të furnizuar nga një njësi
me ngrohje diellore).
Është arritur limiti i fuqisë.
Shkaku
Filtri në pajisje është i bllokuar.
Ka një avari në pajisje.
Ka një avari në pajisje.
Shkaku
Sensori i ajrit në pajisje dallon ajër në ujë dhe e fik
për një çast elementin e nxehjes.
Ka ndodhur një avari, çfarë duhet të bëj?
Zgjidhja
Hiqni filtrin dhe pastrojeni atë ose hiqini çmërsin.
Vendoseni temperaturën e bojlerit me qarkullim
të vazhdueshëm në "60 °C".
Kontrolloni siguresën në kutinë e siguresave.
Ulni qarkullimin e ujit në rubinetë derisa të arrihet
temperatura e dëshiruar e ujit.
Mishelatori termostatik në furnizimin e shtëpisë
duhet të vendoset përkatësisht në temperatura
më të ulëta.
Ulni qarkullimin e ujit në rubinetë ose ulni
cilësimin e temperaturës në pajisje.
Zgjidhja
Merrni një ekspert shërbimi për të pastruar
pajisjen.
Merrni një ekspert shërbimi për të kontrolluar
pajisjen.
Merrni një ekspert shërbimi për të kontrolluar
pajisjen.
Zgjidhja
Pas pak sekondash, bojleri me qarkullim të
vazhdueshëm kthehet automatikisht në punë.
25

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch TR7000 Series

This manual is also suitable for:

Tr7000 15/18 desobTr7000 21/24 desobTr7000 24/27 desob