Download  Print this page

Bosch TR7000 Series Operating Instructions Manual page 22

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Проблем, што да направите?
3
Проблем, што да направите?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Внимание!
▶ Поправките смее да ги врши само овластен техничар.
Непрописните поправки може да го изложат корисникот на
ризик од сериозни повреди.
3.1
Проблеми што може да ги реши самиот купувач
Проблем
Брзината на протокот на водата е премногу
мала.
Нагодена е висока температура на водата, но
таа не е постигната.
Дисплејот е празен.
Водата не е топла.
Температурата на водата што излегува од
славината
е
повисока
од
температура.
На дисплејот трепка "°C".
Ако проблемот не може да се реши, јавете се во сервисната служба.
3.2
Проблеми што треба да ги реши сервисер
Проблем
Брзината на протокот на вода е премногу мала
и покрај чистењето на филтерот со користење
на славината за вода или на главата на тушот.
Дисплејот е празен и покрај правилната
работа на осигурувачите во електричната
мрежа за напојување.
На екранот е прикажана шифра за грешка
„Е..".
3.3
Проблеми што се решаваат автоматски
Проблем
На дисплејот е прикажано „00,0оС".
4
Гаранција
Условите во гаранцијата за овој уред се дефинирани од нашиот
претставник во државата во која е продаден апаратот.
Детали за овие услови може да се добијат од продавачот од кој е
купен апаратот. Според условите во оваа гаранција, при евентуална
рекламација треба да се достави фискална сметка.
22
Причина
Филтерот во славината за вода или во главата
на тушот е затнат.
Проточниот бојлер е поврзан со термостатски
контролирана славина за вода.
Прегорен
осигурувач
осигурувачи.
Температурата на доводната вода е намалена Намалете го протокот на водата во славините
Температурата на водата што влегува во
нагодената
проточниот бојлер е повисока од нагодената
температура (на пример, поради однапред
загреаната вода што се снабдува од соларниот
грејач на водата).
Граничната вредност е постигната.
Причина
Филтерот во уредот е затнат.
Постои дефект на апаратот.
Постои дефект на апаратот.
Причина
Сензорот за воздух во апаратот открива
воздух во водата и во тој момент го исклучува
грејниот елемент.
Ако вашиот апарат не функционира како што треба, тоа често се
должи на многу мал проблем. Проверете дали може сами да ја
поправите грешката со помош на следниве насоки. На тој начин ќе ги
избегнете трошоците од непотребно доаѓање на персоналот на
сервисната служба.
Решение
Извадете го филтерот и исчистете го или
отстранете го бигорот.
Нагодете ја температурата на проточниот
бојлер на „60°С".
во
кутијата
со
Проверете го осигурувачот во кутијата со
осигурувачи
додека не се постигне саканата температура
на водата.
Термостатскиот претмиксер во домашното
снабдување мора да се нагоди соодветно на
пониски температури.
Намалете го протокот на водата во славината
или намалете ја нагодената вредност на
температурата на апаратот.
Решение
Викнете сервисер за да го исчисти апаратот.
Викнете сервисер за да го провери апаратот.
Викнете сервисер за да го провери апаратот.
Решение
По неколку секунди проточниот бојлер
автоматски почнува да работи.
TR7000 – 6 720 876 024 (2018/04)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch TR7000 Series

This manual is also suitable for:

Tr7000 15/18 desobTr7000 21/24 desobTr7000 24/27 desob