Download  Print this page

Użycie Zgodne Z Przeznaczeniem; Instrukcja Obsługi - Bosch TR7000 Series Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Spis treści
Spis treści
1
Użycie zgodne z przeznaczeniem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.1
Ważne zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2
Instrukcja obsługi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1
Zapoznawanie się z urządzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1.1 Elementy obsługi i wskazania na wyświetlaczu . . . . . . 15
2.2
Obsługiwanie urządzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.2 Ustawianie temperatury wody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.3 Komunikat o błędzie na wyświetlaczu. . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.4 Praca z kolektorem słonecznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.5 Uruchamianie po awarii zasilania . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.6 Uruchamianie po wyłączeniu wody. . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.7 Oszczędność energii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2.8 Praca w zimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.3
Czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.4
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.5
Utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska . . . . 15
3
Co zrobić w przypadku zakłócenia?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1
Klient usuwa zakłócenie we własnym zakresie. . . . . . . 16
3.2
Specjalista serwisowy usuwa zakłócenie . . . . . . . . . . . 16
3.3
Zakłócenie zostaje usunięte automatycznie . . . . . . . . . 16
4
Gwarancja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
14
1
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie
domowym i podobnych otoczeniach.
1.1
Ważne zasady bezpieczeństwa
Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i stosować się do niej!
Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania. W razie
przekazania urządzenia innym użytkownikom należy przekazać też
niniejszą instrukcję.
OSTROŻNOŚĆ:
Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
▶ W razie awarii natychmiast wyłączyć zasilanie sieciowe.
▶ W przypadku wystąpienia nieszczelności urządzenia
natychmiast zamknąć dopływ zimnej wody.
• Instalacja i pierwsze uruchomienie muszą zostać przeprowadzone
przez specjalistę zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Należy
przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, podanych w instrukcji
montażu. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody,
powstałe w wyniku nieprzestrzegania tej instrukcji oraz instrukcji
montażu.
• Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od lat 8 oraz osoby
z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
psychicznymi oraz bez doświadczenia lub wiedzy, jeśli będą
nadzorowane lub zostaną zapoznane ze sposobem bezpiecznego
użytkowania urządzenia oraz poinformowane o zagrożeniach
związanych z urządzeniem. Dzieci nie mogą wykorzystywać
urządzenia do zabawy. Nie wolno powierzać dzieciom bez nadzoru
prac związanych z czyszczeniem i konserwacją urządzenia.
• Nie dopuszczać dzieci do urządzenia.
• Nadzorować dzieci, aby zapobiec bawieniu się urządzeniem.
• Bateria i rura ciepłej wody mogą się bardzo nagrzewać. Pouczyć
o tym dzieci.
• Nie używać środków do szorowania lub rozpuszczalników.
• Nie używać myjek parowych.
• Usuwanie osadu kamienia z urządzenia może być dokonywane
wyłącznie przez specjalistów.
Serdecznie gratulujemy nabycia urządzenia produkcji firmy BOSCH.
Nabyli Państwo wysokiej jakości urządzenie, które na pewno przyniesie
Państwu wiele pożytku.
2
Instrukcja obsługi
2.1
Zapoznawanie się z urządzeniem
To urządzenie jest elektronicznie regulowanym podgrzewaczem
przepływowym do realizacji decentralnego ogrzewania wody,
odpornym na ciśnienie.
Elektroniczny podgrzewacz przepływowy nagrzewa wodę, przepływającą
przez urządzenie. Pozwala to na zasilanie jednego lub kilku miejsc poboru
w ciepłą wodę.
TR7000 – 6 720 876 024 (2018/04)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch TR7000 Series

This manual is also suitable for:

Tr7000 15/18 desobTr7000 21/24 desobTr7000 24/27 desob