Download  Print this page

Gebruik Volgens Bestemming; Belangrijke Veiligheidsinstructies; Apparaat Leren Kennen - Bosch TR7000 Series Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Inhoudsopgave
1

Gebruik volgens bestemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1.1
Ważne zasady bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2
Gebruikshandleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2.1

Apparaat leren kennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

2.1.1 Bedieningselementen en schermweergaves. . . . . . . . .12
2.2
Het apparaat gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2.2.1 Apparaat in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2.2.2 Watertemperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2.2.3 Foutmelding op het scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2.2.4 Zonnemodus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2.2.5 Ingebruikneming na stroomuitval . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2.2.6 Ingebruikneming na wateruitschakeling . . . . . . . . . . . .12
2.2.7 Energiebesparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2.2.8 Winterbedrijf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2.3
Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2.4
Klantenservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
2.5
Op een milieuvriendelijke manier afvoeren. . . . . . . . . .12
3
Wat te doen bij een storing? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3.1
De klant verhelpt de storing zelf . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
3.2
Specjalista serwisowy usuwa zakłócenie . . . . . . . . . . .13
3.3
De storing wordt automatisch verholpen . . . . . . . . . . .13
4
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
TR7000 – 6 720 876 024 (2018/04)
1
Gebruik volgens bestemming
Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselij-
ke omgeving.
1.1

Belangrijke veiligheidsinstructies

Deze handleiding grondig doorlezen, ernaar handelen en goed be-
waren. Bij het doorgeven van het apparaat deze handleiding ook
meegeven.
VOORZICHTIG:
Gevaar voor een elektrische schok!
▶ Schakel in het geval van een storing de netspanning onmiddellijk uit.
▶ Bij een lekkage aan het apparaat onmiddellijk de koudwatertoe-
voer afsluiten.
• De installatie en inbedrijfstelling moeten plaatsvinden door een vak-
man volgens de meegeleverde montagehandleiding. De veiligheids-
instructies in de montagehandleiding moeten in acht worden
genomen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor scha-
de veroorzaakt door het niet naleven van deze handleiding en
de montagehandleiding.
• Dit apparaat mag door kinderen van 8 en ouder en personen met be-
perkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan
ervaring en kennis worden gebruikt, mits ze onder toezicht staan of
zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het apparaat en de daaruit
voortvloeiende risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het ap-
paraat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zon-
der toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
• Houd kinderen bij het apparaat weg.
• Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat
spelen.
• De mengkraan en de warmwatertoevoer kunnen heet worden. Atten-
deer kinderen daarop.
• Gebruik geen schuurmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen stoomreiniger.
• Het ontkalken van het apparaat moet worden uitgevoerd door een
vakman.
Van harte gefeliciteerd met de aankoop van dit apparaat van ons bedrijf
BOSCH. U hebt een product van hoge kwaliteit aangeschaft, waaraan
u veel plezier zult beleven.
2
Gebruikshandleiding
2.1
Apparaat leren kennen
Dit apparaat is een elektronisch geregelde, drukvaste geiser voor een
decentrale warmwaterbereiding.
De elektronische geiser verwarmt het water terwijl het door het apparaat
stroomt. Er kunnen één of meer kranen van warm water worden voorzien.
Inhoudsopgave
11

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch TR7000 Series

This manual is also suitable for:

Tr7000 15/18 desobTr7000 21/24 desobTr7000 24/27 desob