Download  Print this page

Rukovanje Uređajem - Bosch TR7000 Series Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Uputstvo za upotrebu
2.1.1
Rukovanje elementima i ekranima
1 Ekran
2 Rotacioni prekidač za izbor
2.2
Rukovanje uređajem
2.2.1
Uključivanje i isključivanje uređaja
Protočni bojler se uključuje i zagreva vodu kada je slavina za toplu vodu
odvrnuta, a isključuje se kada je slavina za toplu vodu zavrnuta.
2.2.2
Podešavanje temperature vode
• Okrenite
rotacioni
prekidač
Željena temperatura može biti podešena od 30°C do 60°C u
postavkama od po 0,5°C.
Na ekranu će biti prikazana izabrana temperatura.
Naponema: Prikazana temperatura odnosi se na temperaturu vode u
uređaju. Temperatura izlazne vode može se razlikovati od temperature u
uređaju usled gubitka toplote u cevovodu.
2.2.3
Obaveštenje o grešci na ekranu
Ukoliko se na ekranu pojavi poruka „E.." ili LED lampica počne da treperi,
pogledajte odeljak „Šta treba uraditi u slučaju smetnje?".
2.2.4
Solarno zagrevanje
Uređaj može koristiti prethodno zagrejanu vodu (na primer, iz jedinice
koja radi na solarnu energiju).
OPREZ:
Upozorenje!
Rizik od opekotina!
▶ Ako je izlazna temperatura vode viša od podešene temperature, to se
može dogoditi kada je temperatura dovodne vode previše visoka,
odnosno usled zagrevanja pomoću jedinice koja radi na solarnu
energiju.
• Termostatska baterija za prethodno mešanje mora biti podešena u
skladu sa nižim temperaturama.
2.2.5
Puštanje u rad nakon nestanka struje
• U potpunosti odvrnite slavinu za toplu vodu i pustite da voda isteče
dok ne izađe topla voda.
18
za
izbor.
2.2.6
Korišćenje uređaja nakon prekida dovoda vode
• Isključite uređaj (odvrnite osigurače u razvodnom ormariću).
• Odvrnite slavinu za toplu vodu dok sav vazduh iz cevi ne izađe.
• Zavrnite osigurače.
• U potpunosti odvrnite slavinu za toplu vodu i pustite da voda teče
barem jedan minut.
Uređaj će tek tada (iz bezbednosnih razloga) početi da se zagreva.
Uređaj je spreman za rad.
2.2.7
Ušteda energije
• Podesite željenu temperaturu vode direktno na uređaju.
Naponema: Mešanjem hladne vode na slavini/armaturi troši se
nepotrebna količina vode i električne energije.
To takođe ubrzava kalcifikaciju (stvaranje kamenca) u uređaju. Stoga
uvek podesite željenu temperaturu direktno na protočnom bojleru.
2.2.8
Zimski režim rada
Naponema: Zimi može doći do snižavanja dovodne temperature vode
što će uticati na to da neće moći da se dostigne željena temperatura
izlazne vode.
• Zavrnite slavinu dok se ne postigne željena temperatura vode.
2.3
Čišćenje
• Uređaj brišite samo vlažnom krpom.
• Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje.
• Nemojte čistiti uređaj paročistačem.
2.4
Servisna služba
Pre nego što pozovete inženjera iz Servisne službe, pogledajte BOSCH
(SNR/TTNR) serijski broj vašeg uređaja. Ove brojeve možete pronaći na
pločici sa oznakom nominalne snage na unutrašnjoj strani prednjeg
poklopca.
Informacije za kontakt za vašu zemlju možete pronaći na stranicama pred
kraj ovog uputstva.
2.5
Ekološki prihvatljivo odlaganje
• Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.
Ovaj uređaj je označen u skladu sa evropskom Direktivom
2012/19/EU o korišćenju električnih i elektronskih uređaja
(otpad električne i elektronske opreme – engl. WEEE).
Smernica određuje okvire za povraćaj i recikliranje
korišćenih uređaja koji se primenjuju širom Evropske unije.
Za aktuelna mesta za odlaganje otpada raspitajte se kod
lokalnih specijalizovanih trgovaca.
Podložno promenama bez prethodne najave.
TR7000 – 6 720 876 024 (2018/04)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch TR7000 Series

This manual is also suitable for:

Tr7000 15/18 desobTr7000 21/24 desobTr7000 24/27 desob