Download  Print this page

Bosch TR7000 Series Operating Instructions Manual page 12

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Gebruikshandleiding
2.1.1
Bedieningselementen en schermweergaves
1 Display
2 Draaiknop
2.2
Het apparaat gebruiken
2.2.1
Apparaat in- en uitschakelen
De geiser schakelt zichzelf in en verwarmt het water wanneer de warm-
waterkraan wordt geopend. Hij schakelt zichzelf weer uit wanneer
de kraan wordt gesloten.
2.2.2
Watertemperatuur instellen
• Aan de draaiknop draaien.
De gewenste temperatuur traploos instellen van 30 °C tot 60 °C in
stappen van 0,5 °C.
Het scherm toont de gekozen temperatuur.
Opmerking: De weergegeven temperatuur komt overeen met de water-
temperatuur in het apparaat. Door leidingverliezen kan de watertempe-
ratuur in de wateruitlaat variëren.
2.2.3
Foutmelding op het scherm
Verschijnt op het scherm een foutmelding „E .." of knippert een weerga-
ve, zie dan het hoofdstuk „Wat te doen bij een storing?".
2.2.4
Zonnemodus
Het apparaat kan worden gebruikt met voorverwarmd water (bijvoor-
beeld uit een zonne-energiesysteem).
VOORZICHTIG:
Let op!
Verbrandingsgevaar!
▶ Is de uitlaattemperatuur op de kraan boven de gewenste tempera-
tuur, dan is de inlaattemperatuur van het huissysteem te hoog, bijv.
door water uit een zonne-energiesysteem.
• De thermostaatvoormenger in de huisinstallatie dienovereenkomstig
op een lagere temperatuur instellen.
2.2.5
Ingebruikneming na stroomuitval
• De warmwaterkraan volledig openen en het water laten lopen totdat
het warm is.
12
2.2.6
Ingebruikneming na wateruitschakeling
• Maak het apparaat spanningsloos (schakel de zekeringen in de huis-
installatie uit).
• Open de warmwaterkraan tot de lucht uit de leiding is ontweken.
• Schakel de zekeringen weer in.
• De warmwaterkraan volledig openen en ten minste een minuut lang
water tappen.
Om veiligheidsredenen begint het apparaat pas daarna met verwarmen.
Het apparaat is klaar voor gebruik.
2.2.7
Energiebesparing
• De gewenste watertemperatuur direct op het apparaat instellen.
Opmerking: Het bijmengen van koud water bij warm water op de meng-
kraan verbruikt onnodig water en energie. Bovendien verkalkt het appa-
raat daardoor het meest. De gewenste temperatuur daarom ook altijd
rechtstreeks op de geiser instellen.
2.2.8
Winterbedrijf
Opmerking: in de winter kan het gebeuren dat de toevoertemperatuur
van het water daalt en daardoor de gewenste uitlooptemperatuur niet
wordt bereikt.
• De hoeveelheid water uit de kraan zover verminderen tot de gewens-
te warmwatertemperatuur is bereikt.
2.3
Reiniging
• Veeg het apparaat slechts met een vochtige doek af.
• Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
• Gebruik geen stoomreiniger.
2.4
Klantenservice
Wanneer u de hulp van de klantenservice inroept, dient u het BOSCH nr.
(SNR/TTNR) van uw apparaat op te geven. U vindt de nummers op het
typeplaatje aan de binnenzijde van de voorklep.
2.5
Op een milieuvriendelijke manier afvoeren
• Gooi de verpakking op een milieuvriendelijke manier weg.
Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de
Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical
and electronic equipment – WEEE).
De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige te-
rugneming en verwerking van oude apparaten.
Raadpleeg uw gespecialiseerde handelaar voor de gelden-
de voorschriften inzake afvalverwijdering.
Wijzigingen voorbehouden.
TR7000 – 6 720 876 024 (2018/04)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Bosch TR7000 Series

This manual is also suitable for:

Tr7000 15/18 desobTr7000 21/24 desobTr7000 24/27 desob