Download  Print this page

Bosch TR1000 4 T Installation And Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Montage- und Gebrauchsanleitung
Installation and operating instructions
Instrukcja montażu i użytkowania
Návod pro montáž a návod k použití
TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B
Instrucciones de instalación y de uso
คำอธิ บ าย ชี ้ แ จง ในการ ประกอบ ติ ด ตั ้ ง และ คำชี ้ แ จง วิ ธ ี ใช้
Инструкция за монтаж и употреба

Advertisement

loading

  Also See for Bosch TR1000 4 T

  Summary of Contents for Bosch TR1000 4 T

 • Page 1 คำอธิ บ าย ชี ้ แ จง ในการ ประกอบ ติ ด ตั ้ ง และ คำชี ้ แ จง วิ ธ ี ใช้ Installation and operating instructions Instrukcja montażu i użytkowania Инструкция за монтаж и употреба Návod pro montáž a návod k použití TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B...
 • Page 2 Trennvorrichtung vorhanden sein. Die Kontaktöffnung muss mindestens 3 mm betragen. • Den Durchlauferhitzer nur an eine Kaltwasserleitung an- schließen. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 3: Montage

  Die Montage- und Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig Sieb und Hülse (im Zulauf eingelegt) durchlesen, danach handeln und aufbewahren! Strahlregler und Dichtung Nur für Geräte mit Festanschluss: Gummitülle TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 4 Anschluss) sind im Fachhandel erhältlich. Beim drucklosen Anschluss muss eine drucklose Armatur, z. B. die als Sonderzubehör erhältliche Armatur BZ13051, verwen- det werden. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 5: Technische Daten

  37 °C Energieeffizienzklasse Lastprofil Jahresenergieverbrauch [kWh] Täglicher Stromverbrauch [kWh] 2,21 2,215 2,22 2,22 Schallleistungspegel [dB] Warmwasserbereitungs-Energie- 38,4 38,4 38,3 38,3 effizienz TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 6: Wartung

  Um diese Temperaturabsenkung auszugleichen, bitte die Was- sermenge am Wasserhahn so weit reduzieren, bis die ge- wünschte Warmwassertemperatur erreicht wird. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 7: Safety Information

  The conductor cross-section must comply with the installed appliance power. CAUTION: Earthed water pipes may give the appearance of a connected protective earth. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 8: Product Description

  Store for future Jet regulator and seal reference. Only for appliances with a permanent electrical connection: Rubber grommet TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 9 For a depressurised connection, a depressurised fitting must be used, e.g. fitting BZ13051 which can be obtained as a special accessory. IV. Electrical connection C Flow switch TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 10: Specifications

  [kWh] Daily energy consumption [kWh] 2.21 2.215 2.22 2.22 Sound power level [dB] Hot water heating energy 38.4 38.4 38.3 38.3 efficiency TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 11: Maintenance

  Subject to change without notice. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 12: Zasady Bezpieczeństwa

  Urządzenie musi być trwale podłączone do ułożonych na stałe rurociągów. Przekrój przewodów musi odpowiadać zainstalowanej mocy. OSTROŻNOŚĆ: Uwaga: uziemione przewody wodne mogą symulować istnienie przewodu ochronnego. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 13: Opis Produktu

  Regulator natężenia przepływu i uszczelka obsługi i stosować się do niej! Instrukcję należy zachować Dotyczy wyłącznie urządzeń ze stałym przyłyączem: do późniejszego wykorzystania! Tuleja gumowa TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 14 Trójnik i elastyczny przewód przyłączeniowy (do wykonania przyłącza ciśnieniowego) można nabyć w sklepach wyspecjalizowanych. Do przyłącza bezciśnieniowego trzeba zastosować bezciśnieniową armaturę, np. armaturę BZ13051 dostępną jako wyposażenie specjalne. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 15: Dane Techniczne

  [kWh] Codzienne zużycie prądu [kWh] 2,21 2,215 2,22 2,22 Poziom mocy akustycznej [dB] Wydajność energetyczna 38,4 38,4 38,3 38,3 przygotowywania ciepłej wody TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 16: Instrukcja Użytkowania

  środowiska naturalnego konsekwencji, wody. wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 17 Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.30.05.1995 r. „W sprawie szczególnych warunków zawierania i wykonywania umów rzeczy ruchomych z udziałem konsumentów“. Zmiany zastrzeżone. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 18 Přístroj musí být trvale napojen na pevná vedení. Průřez vodičů musí odpovídat instalovanému příkonu. UPOZORNĚNĺ: Pozor! Uzemněná vodovodní potrubí mohou vytvářet dojem, že je připojen ochranný vodič. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 19: Popis Výrobku

  Regulátor proudu a těsnění a skladování! Pouze pro přístoje s pevným připojením: Gumová koncovka TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 20 Při beztlakovém připojení se musí použít beztlaková armatura, např. armatura BZ13051, která je k dostání jako zvláštní příslušenství. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 21: Technické Údaje

  [kWh] Denní spotřeba el. proudu [kWh] 2,21 2,215 2,22 2,22 Hladina akustického výkonu [dB] Energetická účinnost ohřevu 38,4 38,4 38,3 38,3 vody TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 22 • Pro vyrovnání tohoto teplotního poklesu prosím snižujte průtok vody kohoutkem, až dosáhnete požadované teploty Změny vyhrazeny. teplé vody. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 23: Indicaciones De Seguridad

  Conducciones de agua con puesta a tierra pueden dar la falsa impresión de que se dispone de un conductor de puesta a tierra. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 24: Descripción Del Producto

  Sólo para aparatos con conexión permanente: Arandela ción y de uso, se atenga a ellas y las guarde debidamente! aislante de goma TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 25 En la conexión sin presión deberá utilizarse una armadura, p.ej. la armadura BZ13051 disponible como accesorio opcional. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 26: Datos Técnicos

  2,215 2,22 2,22 Nivel de potencia sonora [dB] Eficiencia de energía de la pro- 38,4 38,4 38,3 38,3 ducción de agua caliente TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 27: Mantenimiento

  Nos reservamos el derecho de introducir • Limpiar el aparato sólo pasando un paño húmedo. No uti- modificaciones técnicas. lice productos de limpieza fuertes o abrasivos. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 28 ท่ อ น้ ำ ที ่ ม ี ก ารต่ อ สายดิ น อาจทำให้ เข้ า ใจผิ ด ได้ ว ่ า มี ก ารต่ อ สายกราวด์ ป ้ อ งกั น แล้ ว TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 29 โปรดอ่ า นคำแนะนำในการประกอบและการใช้ ง านอย่ า งละเอี ยด ก่ อ นการดำเนิ น การและเก็ บ รั ก ษาเครื ่ อ งทำน้ ำ ร้ อ นนี ้ ! TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 30 ในการเชื ่ อ มต่ อ แบบไร้ แ รงดั น ต้ อ งใช้ ก ๊ อ กน้ ำ แบบไร้ แ รงดั น เช่ น ก๊ อ กน้ ำ ที ่ จ ำหน่ า ยเป็ น อุ ป กรณ์ เ สริ ม พิ เ ศษ BZ13051 TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 31 ระดั บ กำลั ง ที ่ ก ำหนด เดซิ เ บล ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ พ ลั ง งานการเตรี 38.4 38.4 38.3 38.3 ยมน้ ำ อุ ่ น TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 32 มสะอาด ที ่ ม ี ฤ ทธิ ์ แ รง หรื อ ผงขั ด ถู ท ำความสะอาด ทำความสะอาดกรวยในตั ว ควบคุ ม การไหลไม่ ใ ห้ ส กปรกหรื อ มี • คราบหิ น ปู น TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 33: Инструкции За Безопасност

  монтирани тръби. Напречното сечение на проводника трябва да е съобразено с инсталираната мощност на уреда. ВНИМАНИЕ: Заземените тръби трябва да гледат безопасно земята. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 34: Описание На Уреда

  монтаж и я запазете за бъдеща нужда. Регулатор на струята и уплътнение Само за уреди с постоянна връзка към ел. захранването: Гуменно уплътнение TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 35 За свързване не под налягане трябва да се използва декомпресиращ фитинг, например фитинг BZ13051 който може да се закупи като специален аксесоар. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 36: Технически Данни

  38.3 38.3 енергия за БГВ Табл. 1 След монтажа, дайте на собственика инструкциите за монтаж и употреба и обяснете как работи уреда. TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 37: Гаранционни Условия

  всеки един случай трябва да представите и документ за Почистване покупка. Не използвайте абразивни или силни почистващи препарати! Запазва се правото на промени TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 38 Гаранционни условия TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 39 Гаранционни условия TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 40 Гаранционни условия TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 41 Гаранционни условия TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 42 Гаранционни условия TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 43 Гаранционни условия TR1000 4 T, TR1000 5 T, TR1000 6 T, TR1000 6 B – 6 720 876 020 (2018/04)
 • Page 44 Bosch Thermotechnik GmbH Junkersstrasse 20-24 D-73249 Wernau www.bosch-thermotechnology.com...

This manual is also suitable for:

Tr1000 5 tTr1000 6 tTr1000 6 b