Beko WKD6246W User Manual page 20

Hide thumbs Also See for WKD6246W:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

3
Naudojimas
3.1 Paruošimas
Prieš pirmą panaudojimą reikia tiksliai išvalyti
virdulį, du kartus užvirti vandenį ir jį išpilti.
3.2 Naudojimas
1.
Paspausti mygtuką atidarantį dangtelį (4) kad jį
atidaryti
(3).
2. Pripildyti talpyklą vandeniu (7).
C
Vandens įpylimui (7) nuimti virdulį
(8) nuo pagrindo
C
Negalima įpilti vandens į indą (7)
virš maksimalaus lygio rodiklio, nei
žemiau minimalaus lygio rodiklio
3. Uždaryti dangtelį, (3) kol atsiras savo vietoje.
4. Padėti talpyklą su vandeniu (7) ant pagrindo (8).
Reikia įsitikinti, ar stovi stabiliai ir lygiai.
5. Įdėti maitinimo kištuką i lizdą sienoje.
6. Pasirinkti norimą temperatūrą, paspaudžiant
pasirinkimo mygtuką (11).
temperatūros
nustatymo
paspaudimai keičiasi periodiškai nuo 100 iki 80,
60, 40 ir grįžta į 100.
- Temperatūros rodiklio diodas (12) pradės
mirksėti.
7. Esant reikalui galima įdiegti mygtuko funkciją (9).
- Užsidegs rodiklio diodas (9).
Kai mygtukai šilumos palaikymo
funkcijos bus paspaudžiami (9)
C
budėjimo režime be nustatytos
temperatūros pasirinkimo, mygtuko
rodiklio diodas (9) užges praėjus 10
sekundžių
8.
Įjun./Išjun jungiklį (10)
– Užsižiebs įjun./Išjun. (10) mygtuko rodiklio
diodas ir prasidės vandens virimas.
– Kuomet
virdulys
temperatūros rodiklio lemputės pradės
20 / 22 LT
Sekantys
mygtuko
(11)
veiks,
nustatytos
mirksėti. Tuo metu atitinkamo temperatūros
rodiklio diodas rodys esamą temperatūrą, tol
kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
C
Virimo metu dangtelis turėtų būti
uždarytas, priešingu atveju virdulys
neišsijungs automatiškai.
Nustatytą
C
keisti ir nustatyti virimo metu,
paspaudžiant
nustatymo mygtuką (11).
9. Pasiekus nustatytą temperatūra, Įjun./Išjun
.mygtuko rodiklio diodas (10) užgesta ir virdulys
išsijungia.
- Po 60 sekundžių temperatūros rodiklio
lemputė (12) gęsta ir virdulys grįžta į
budėjimo režimą
C
Jeigu norite rankiniu būdu sulaikyti
virimą, reikia paspausti mygtuką
Įjun./ Išjun. (10).
Jeigu yra įjungta šilumos palaikymo
funkciją, virdulys vėl pradės virti, kai
C
temperatūra nukris žemiau
nustatyto lygio, Po 30 minučių
šilumos palaikymo funkcija išsijungs
automatiškai
10. Išimkite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
11. Paimkite virdulį nuo pagrindo (8) Laikyti jį tik
už rankenos (5).
ĮSPĖJIMAS:
A
dangtelio (3) nes iš virdulio gali
ištrykšti karštas vanduo. Atsargiai,
kas vanduo nenutekėtų ant pagrindo
12. Vandenį pilkite per snapelį (1) į pasirinktą
puodelį arba stiklinę.
C
Prieš sekantį virimą leiskite virduliui
atvesti
Kettle / Naudojimo instrukcija
temperatūrą
galima
temperatūros
Neatidarykite

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents