Üldised Ohutusjuhised - Beko WKD6246W User Manual

Hide thumbs Also See for WKD6246W:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Tähtsad ohutus- ja keskkonnakaitse
1
juhised
Enne antud toote kasutamist
palume
see
tähelepanelikult läbi lugeda. Järgige
kõiki ohutusjuhiseid, et vältida toote
valest kasutamisest põhjustatud
kahjusid.
Kasutusjuhend tuleb alles hoida
hilisema kasutamise eesmärgil. Selle
seade edastamisel teisele kasutajale
tuleb üle anda ka kasutusjuhend.
1.1 Üldised
ohutusjuhised
Seade on mõeldud üksnes isiklikuks
kasutamiseks. See ei ole mõeldud
äriotstarbeliseks:
-kauplusepersonali köökides,
kontorites
töökohtades;
-põllumajandusettevõtetes;
-hotellide, motellide või muude
majutuskohtade klientide poolt;
-„Bed and Breakfast" tüüpi
majutuskohtades kasutamiseks.
Seda ei tohi kasutada äriotstarbel.
Ärge
kasutage
mitteotstarbekohaselt. Keedukann
on mõeldud vee keetmiseks. Ärge
kasutage seadet muude vedelike,
purkides, konservides või pudelites
10 / 22 EE
kasutusjuhend
või
muudes
seadet
tarnitavate toiduainete keetmiseks
või kuumutamiseks.
Ärge kasutage seadet kergesti
süttivate või põlevate esemete või
materjalide läheduses.
Ärge
kasutage
välitingimustes või vannitoas.
Kontrollige, kas andmesildile
märgitud pinge vastab Teie koduse
võrgu pingele. Selle seade ainsaks
toitevõrgust väljavõtmise viisiks on
selle eemaldamine seinakontaktist.
Täiendava kaitse tagab antud
seadme ühendamine koduse
rikkevoolukaitselülitiga, mille vool ei
ületa 30 mA. Kasutage elektriku abi.
Seadet ega selle alust, toitejuhet
või pistikut ei tohi panna vette
või muude vedelikku, seda ega
selle elemente ei tohi pesta
nõudepesumasinas.
Pärast seadme kasutamist, enne
selle puhastamist, toast lahkumist
või avarii korral eemaldage toitejuhe
seinakontaktist.
Ärge eemaldage pistikut kontaktist
toitejuhtmest tõmmates.
Ärge keerake toitejuhet seadme
ümber.
Toitejuhtme vigastuste vältimiseks
seadet
Kettle / Kasutusjuhend

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents