Beko WKD6246W User Manual page 14

Hide thumbs Also See for WKD6246W:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

3
Kasutaminene
3.1 Ettevalmistamine
Enne esmakasutamist tuleb kannu hoolikalt
puhastada, keeta selles kaks korda vett ja see välja
valada.
3.2 Kasutamine
1. Vajutage kaant avavale nupule
avada (3).
2. Täitke veemahuti (7) veega.
C
Vee valamiseks kannu (7) võtke
kann (8) aluselt.
C
Ärge lisage vett mahutisse (7) üle
näidatud maksimaalse ega alla
minimaalse taseme.
3. Sulgege kaas (3), kuni kuulete klõpsatust.
4. Pange veekann (7) alusele (8). Veenduge, kas
see seisab püstiasendis ja stabiilselt.
5. Pange toitejuhtme pistik seinakontakti.
6. Valige soovitud temperatuur, vajutades valiku
nupule (11). Järgnevad nupu (11) vajutused
muudavad temperatuuri seadistusi tsükliliselt
alates 100 kuni 80, 60, 40 ja tagasi kuni 100.
– Temperatuuri märgutuli (12) hakkab vilkuma.
7. Vajadusel võib aktiveerida funktsiooni nuppu (9).
– Süttib näidiku lamp (9).
Kui vajutate soojuse säilitamise
C
funktsioonile (9) ooterežiimis ilma
temperatuuri valikuta, kustub nupu
(9) näidiku tuli pärast 10 sekundi
möödumist.
8. Toitelüliti (10)
– Süttib toitenupu indikaatortuli (10) ja vee
kuumutamine algab.
14 / 22 EE
– Kannu töötamise ajal vilgub seadistatud
temperatuuri märgutuli. Samal ajal näitab
vastava temperatuuri näidiku tuli jooksvat
temperatuuri kuni seadistatud temperatuuri
saavutamiseni.
C
(4), et kann
C
9. Pärast soovitud temperatuuri saavutamist
toitelüliti märgutuli (10) kustub ja kann lülitub
välja.
– Pärast 60 sekundit temperatuuri märgutuli
(12) kustub ja teekann läheb tagasi
ooterežiimile.
C
C
10. Võtke toitepistik seinakontaktist.
11. Võtke keedukann aluselt.(8) Hoidke seda
ainult sangast (5).
A
12. Valage vesi tila kaudu (1) tassi või klaasi.
Keetmise ajal peaks kaas olema
suletud, vastasel korral lülitub kann
automaatselt välja.
Soovitud temperatuuri võib muuta
või
seadistada
keetmise
vajutades temperatuuri seadistuste
nupule (11).
Kui tahate kuumutamise lõpetada
käsitsi, vajutage toite Sisse/Välja lül.
nupule (10).
Kui
aktiveeritud
on
säilitamise funktsioon, alustab kann
uuesti keetmist, kui temperatuur
langeb alla seadistatud taseme.
30
minuti
möödudes
soojuse
säilitamise
automaatselt.
HOIATUS: Ärge avage kaant (3),
kuna kannust võib välja pritsida
kuum vesi. Vaadake ette, et vesi ei
tilguks alusele (8).
Kettle / Kasutusjuhend
ajal,
soojuse
kustub
funktsioon

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents