Beko WKD6246W User Manual page 11

Hide thumbs Also See for WKD6246W:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Tähtsad ohutus- ja keskkonnakaitse
1
juhised
tuleb takistada selle pigistamist,
väänamist või teravate servade
vastu hõõrdumist. Hoidke toitejuhe
eemal kuumadest pindadest ja
lahtistest leekidest.
Ärge kasutage antud seadmega
pikendusjuhtmeid.
Seadet ei tohi kasutada, kui
toitejuhe või seade on kahjustada
saanud.
Firma BEKO kodumasinad täidavad
kehtivaid ohutusnõudeid, seega kui
seade või toitejuhe on kahjustada
saanud, tuleb nad ohuriskide
vältimiseks parandada või välja
vahetada teeninduses. Vale või
ebaprofessionaalne parandus
võib tekitada seadme kasutajatele
ohuriske.
Mitte mingil juhul ei tohi seadet
lahti võtta. Seadmele antud
garantii ei hõlma valest kasutamist
põhjustatud kahjustusi.
Antud seadet ja selle juhet tuleb
hoida noorematele kui 8-aastastele
lastele kättesaamatuna.
Seda seadet võivad kasutada
8-aastased ja vanemad lapsed ja
piiratud füüsiliste, sensoorsete
või vaimsete võimetega isikud
Kettle / Kasutusjuhend
või vastavate kogemuste ja
teadmisteta isikud juhul, kui nad
tegutsevad järelvalve all või neid
on juhendatud seadme ohutu
kasutamise osas ja nad saavad aru
sellega kaasnevatest ohtudest.
Lapsed ei tohi selle seadmega
mängida. 8-aastased ja vanemad
lapsed ei tohi seadet puhastada ja
hooldada ilma vastava järelvalveta.
Lapsed ei tohi seadet puhastada ja
hooldada ilma vastava järelvalveta.
Ärge jätke seadet järelevalveta
selle kasutamise ajal. Olge väga
ettevaatlikud, kui antud seadme
läheduses viibivad, kui seda
kasutatakse, lapsed või füüsiliste,
sensoorsete või vaimsete puuetega
isikud.
E n n e
a nt u d
esmakasutamist tuleb puhastada
hoolikalt kõiki seadme osi, mis
puutuvad kokku veega. Üksikasjad
leiate punktist „Puhastamine ja
hooldus".
Puhastage seadet enne selle
ühendamist toitevõrku.
Ärge kasutage antud kannu
ega pange mistahes selle osa
kuumadele pindadele, nn gaasi-,
s e a d m e
11 / 22 EE

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents