Download  Print this page

Nederlands - Black & Decker WV3615 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Gebruik volgens bestemming
Uw Black & Decker Dustbuster
bedoeld voor lichte natte en droge
stofzuigklusjes.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor
huishoudelijk gebruik.
Veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Bij het gebruik
x
van accugevoede apparaten dienen
ter bescherming tegen brandgevaar,
vrijkomen van accuvloeistof, letsel
en materiële schade altijd gepaste
veiligheidsmaatregelen in acht te
worden genomen, waaronder de
volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gehele gebruiksaanwijzing
x
aandachtig door voordat u het
apparaat gaat gebruiken.
Het bedoelde gebruik wordt in deze
x
handleiding beschreven. Gebruik ter
voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires en hulpstukken. Gebruik
het apparaat uitsluitend waarvoor
het bedoeld is.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
x
Gebruik van het apparaat
Gebruik het apparaat niet om
x
vloeistoffen of brandbare materialen
op te zuigen.
Dompel het apparaat niet in water
x
onder.
Trek niet aan het snoer van de oplader
x
om de stekker uit het stopcontact te
halen. Houd het snoer van de oplader
uit de buurt van warmtebronnen, olie
en scherpe randen.
Voorkomen het binnendringen van
x
gemorst vocht in het motorhuis door:
- het apparaat ondersteboven of
zijwaarts te draaien
- het mondstuk naar boven te richten;
- het apparaat overmatig te draaien
Ledig gemorst vocht onmiddellijk.
x
Na gebruik
Koppel voor het reinigen van de
x
oplader de netstekker los van het
lichtnet.
x
®
is
x
Inspectie en reparatie
x
x
x
x
x
Accu en oplader
x
x
x
x
x
Elektrische veiligheid
Uw oplader is ontwikkeld voor een
bepaalde spanning. Controleer altijd of
de netspanning overeenkomt met het
voltage op het typeplaatje. Vervang de
oplader nooit door een netstekker.
Pictogrammen op de oplader

NEDERLANDS

Ledig en reinig de neus altijd na het
opzuigen van vloeistoffen. Berg het
apparaat niet op met vloeistoffen in
de neus.
Indien niet in gebruik moet de machine
op een droge plaats worden
opgeborgen. Kinderen mogen geen
toegang hebben tot opgeborgen
machines.
Controleer de machine voor gebruik
op beschadigde of defecte onderdelen.
Controleer op kapotte onderdelen,
beschadigingen aan schakelaars en
enige andere zaken die de werking
nadelig kunnen beïnvloeden.
Gebruik de machine niet als enig
onderdeel beschadigd of defect is.
Defecte onderdelen dienen door een
erkend servicecentrum te worden
gerepareerd of vervangen.
Controleer regelmatig het snoer van
de oplader op beschadigingen.
Vervang de oplader als het snoer
beschadigd of defect is.
Probeer nooit om enig onderdeel
anders dan in deze handleiding
beschreven te verwijderen of te
vervangen.
Probeer nooit om de accu te openen.
Stel de accu niet aan water bloot.
Verbrand de accu nooit.
Stel de oplader niet aan water bloot.
Open de oplader niet.
Uw oplader is dubbel
geïsoleerd; een aardaansluiting
is daarom niet noodzakelijk.
23

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Wv4815Wv7215Wv6015Wv3650Wv3650nm