Download  Print this page

Dansk - Black & Decker WV3615 Manual

Hide thumbs

Advertisement

DANSK

Anvendelsesområde
Din Black & Decker Dustbuster
støvsuger er designet til let våd og tør
støvsugning.
Produktet er kun beregnet til
husholdningsbrug.
Sikkerhedsinstruktioner
Advarsel! Ved brug af batteridrevne
x
apparater skal de grundlæggende
sikkerhedsforanstaltninger, herunder
nedenstående, altid følges, således
at risikoen for brand, lækkende
batterier og person- og
materialeskader begrænses.
Læs denne brugsanvisning
x
omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug.
Apparatet skal bruges som beskrevet
x
i denne brugsanvisning. Anvendelsen
af andet tilbehør eller en anden
anordning til dette apparat eller
udførelse af andre opgaver end de
her anbefalede kan medføre risiko
for personskader.
Opbevar denne brugsanvisning til
x
fremtidig brug.
Brug af apparatet
Brug ikke apparatet til at optage
x
væsker eller letantændelige
materialer med.
Dyp ikke apparatet ned i vand.
x
Træk aldrig i opladerens ledning for
x
at tage stikket ud af kontakten.
Ledningen skal holdes væk fra
varme, olie og skarpe kanter.
Undgå at der kommer våde splinter
x
ind i motoren, og:
- drej apparatet med bunden eller
siden i vejret
- vend mundstykket opad
- ryst apparatet godt
Tøm straks våde splinter ud.
x
Efter brug
Tag opladeren ud af stikkontakten
x
før rengøring.
Tøm og rens altid skålen, efter at den
x
har samlet væske op. Opbevar ikke
apparatet med væske i beholderen.
48
x
®
håndholdte
Undersøgelse og reparation
x
x
x
x
x
Batteri og lader
x
x
x
x
x
El-sikkerhed
Din oplader er beregnet til en specifik
netspænding. Før brug skal det
kontrolleres, at netspændingen svarer til
den, der er angivet på typeskiltet.
Forsøg aldrig at udskifte opladerenheden
med et almindeligt netstik.
Symboler på opladeren.
Når apparatet ikke er i brug, skal det
opbevares et tørt sted. Børn må ikke
have adgang til opbevarede apparater.
Før brug skal apparatet kontrolleres
for skader eller defekte dele.
Kontroller for brud på delene,
for skader på knapper og andet, der
kan have indflydelse på apparatets
funktion.
Apparatet må ikke benyttes,
hvis nogen af delene er beskadigede
eller defekte.
Skadede eller defekte dele skal
repareres eller udskiftes af en
autoriseret tekniker.
Kontrollér jævnligt opladerens ledning
for skader. Udskift opladeren, hvis
ledningen er beskadiget eller defekt.
Forsøg aldrig at fjerne eller udskifte
andre dele end dem, der er
specificeret i denne brugsanvisning.
Man må aldrig forsøge at åbne
batteriet.
Udsæt ikke batteriet for vand.
Brænd ikke batteriet.
Udsæt ikke opladeren for vand.
Opladeren må ikke åbnes.
Din oplader er dobbelt isoleret.
Derfor er jordledning ikke
nødvendig.
Fejlsikker isolerende transformer.
Strømforsyningen er elektrisk
adskilt fra transformerens
udgang.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Wv4815Wv7215Wv6015Wv3650Wv3650nm