Download  Print this page

Svenska - Black & Decker WV3615 Manual

Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA

Användningsområde
Handdammsugaren Black & Decker
®
Dustbuster
är avsedd för lätt våt och
torr dammsugning.
Produkten är endast avsedd för
hemmabruk.
Säkerhetsanvisningar
Varning! Vid användning av
x
batteridrivna apparater är det viktig
att man bl.a. följer nedanstående
grundläggande säkerhetsanvisningar
för att minska risken för brand,
batteriläckage, personskador och
materialskador.
Läs bruksanvisningen innan du
x
använder apparaten.
Apparaten är avsedd för den
x
användning som beskrivs i denna
bruksanvisning. Använd endast de
tillbehör och tillsatser som
rekommenderas i bruksanvisningen
och katalogerna. Användning av
annan tillsats eller annat tillbehör
kan innebära risk för personskada.
Spara bruksanvisningen för framtida
x
bruk.
Användning av apparaten
Sug inte upp vätskor eller
x
lättantändligt material med apparaten.
Sänk aldrig apparaten i vatten.
x
Dra aldrig i laddarsladden för att ta
x
ut den ur vägguttaget. Utsätt inte
laddarsladden för värme, olja eller
skarpa kanter.
Undvik att väta kommer in i motorn
x
genom att inte:
- vända apparaten upp och ned eller
på sidan
- rikta munstycket uppåt
- skaka apparaten kraftigt
Töm ut spillvätska genast.
x
Efter användning
Tag ur laddarkontakten före rengöring.
x
Töm och rengör alltid skålen när du
x
har sugit upp vätska. Låt inte
apparaten stå med vätska i skålen.
När apparaten inte används skall
x
den förvaras torrt. Se till att barn
inte kan få tag på apparaten.
38
Kontroll och reparation
Kontrollera om apparaten är skadad
x
eller defekt, innan den används.
Kontrollera att inga delar är trasiga,
att strömbrytaren inte är skadad eller
att något annat föreligger som kan
inverka på funktionen.
Använd inte apparaten om någon del
x
är skadad eller defekt.
Om fel uppstår ska delarna repareras
x
eller bytas ut av en auktoriserad
Black & Decker serviceverkstad.
Kontrollera regelbundet att
x
laddarsladden inte är skadad. Byt ut
laddaren om sladden är skadad eller
inte fungerar som den ska.
Försök aldrig att ta bort eller byta ut
x
andra delar än dem som nämns
i denna bruksanvisning.
Batteri och laddare
Försök aldrig öppna batteriet.
x
Utsätt inte batteriet för vatten.
x
Utsätt inte batteriet för eld.
x
Utsätt inte laddaren för vatten.
x
Öppna inte laddaren.
x
Elektrisk säkerhet
Din laddare är avsedd för en specifik
nätspänning. Kontrollera alltid att
nätspänningen överensstämmer med
typskylten. Försök aldrig att ersätta
laddningsenheten med en vanlig
nätkontakt.
Symboler på laddaren
Laddaren är dubbelisolerad;
jordledare är således överflödig.
Felsäker isolertransformator.
Nätströmmen är elektriskt
separerad från
transformatorutgången.
Laddaren stängs automatiskt av
om omgivningstemperaturen är
för hög. Så snart
omgivningstemperaturen har
sjunkit fungerar laddaren igen.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Wv4815Wv7215Wv6015Wv3650Wv3650nm