Download  Print this page

Reiniging En Onderhoud - Black & Decker WV3615 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Om het apparaat uit te schakelen
x
schuift u de aan/uit-schakelaar naar
achteren.
Vochtopname (fig. A)
Gebruik het vochtopname-accessoire (7)
op niet-absorberende ondergronden.
Houd het apparaat voor de beste resultaten
met dit accessoire vast in een hoek van
45° en trek het langzaam naar u toe.
Op een absorberende ondergrond, zoals
tapijt, zal het apparaat vocht beter
opnemen zonder het accessoire.
Ledigen van de neus (fig. F & G)
Druk op de ontgrendelknop (2) en
x
verwijder de neus (3).
Verwijder de filters (8 & 9).
x
Maak de neus leeg.
x
Plaats de filters terug.
x
Plaats de neus weer op het apparaat
x
terug. Zorg dat de neus op de plaats
klikt.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing! Reinig de filters
regelmatig.
Reinigen van de neus en filters
(fig. F & G)
De filters zijn geschikt voor hergebruik en
moeten regelmatig worden gereinigd.
Ledig de neus zoals hierboven
x
beschreven,
Borstel het losse stof van de filters.
x
Spoel de filters uit in warm sop.
x
De neus kan ook worden afgewassen,
indien noodzakelijk. Dompel het
apparaat niet in water onder.
Zorg dat de neus en de filters goed
x
droog zijn.
Plaats de filters terug.
x
Plaats de neus op het apparaat.
x
Zorg dat de neus op de plaats klikt.
Waarschuwing! Gebruik het apparaat
nooit zonder de filters. Alleen met schone
filters en een lege neus kan stof optimaal
worden opgezogen.
NEDERLANDS
Vervangen van de filters
De filters moeten iedere zes tot negen
maanden worden vervangen, alsook
wanneer ze versleten of beschadigd zijn.
Vervangende filters zijn verkrijgbaar bij
uw Black & Deckerdealer (cat. no. WVF30).
Verwijder de oude filters zoals
x
hierboven beschreven.
Monteer de nieuwe filters zoals
x
hierboven beschreven.
Milieu
Gescheiden inzameling.
Dit product mag niet met het
gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude Black & Deckerproduct
aan vervanging toe is of het u niet langer
van dienst kan zijn, gooi het dan niet bij
het huishoudelijk afval. Zorg ervoor dat
het product gescheiden kan worden
ingezameld.
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt.
Hergebruik van gerecyclelde
materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert
de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling
van electrische huishoudproducten bij
gemeentelijke vuilnisbergen of bij de
verkoper waar u een nieuw product koopt,
kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot
inzamelen en recyclen van afgedankte
Black & Decker producten. Om gebruik
van deze service te maken, dient u het
product aan een van onze servicecentra
te sturen, die voor ons de inzameling
verzorgen.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen
op de achterzijde van deze handleiding.
25

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Wv4815Wv7215Wv6015Wv3650Wv3650nm