Download  Print this page

Türkçe - Black & Decker WV3615 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Öngörülen kullanimi
Sahip olduğunuz Black & Decker
Dustbuster® el süpürgesi hafif slak ve
kuru temizlik işlerinde kullan lmak üzere
tasarlanm şt r.
Bu ürün sadece ev işlerinde kullan m
içindir.
Güvenlik talimatlar
Uyar ! Pille çal şan cihazlar
x
kullan rken, yang n, pilin akmas ,
yaralanma ve eşyaya gelebilecek
hasar risklerini azaltmak için
aşağ dakileri de içeren temel güvenlik
önlemlerine daima uyulmal d r.
Cihaz kullanmadan önce tüm
x
kullan m k lavuzunu dikkatlice
okuyunuz.
Bu ürünün kullan m amac bu
x
kullan m k lavuzunda anlat lm şt r.
Bu kullan m k lavuzunda belirtilen
aksesuarlar n ya da yard mc aletlerin
kullan lmamas veya aletle tavsiye
edilenin d ş ndaki işlemlerin
yap lmas yaralanma riskinin
doğmas na yol açabilir.
Bu kullan m k lavuzunu gelecekteki
x
kullan mlar için saklay n z.
Cihaz n z n kullan m
Cihaz s v lar ve alev alabilecek
x
malzemeleri toplamak için
kullanmay n.
Cihaz suya sokmay n.
x
Şarj prizden ç karmak için hiçbir
x
zaman şarj telinden çekmeyin.
Şarj telini s caktan, yağdan ve keskin
kenarl cisimlerden uzak tutun.
Islak birikimlerin motora girmesini
x
engellemek için:
- cihaz ters veya yanlara çevirmeyin
- uç k sm yukar doğru getirmeyin
- cihaz fazla sarsmay n
Islak birikimleri derhal temizleyin.
x
Kullan mdan sonra
Temizlemeden önce şarj prizden
x
ç kart n.
Bölmeyi, s v ald ğ zaman her zaman
x
boşalt n ve temizleyin.
Bölmenin içinde s v olduğu zaman
cihaz muhafaza etmeyin.
TÜRKÇE
Kullan lmad ğ zaman, cihaz mutlaka
x
kuru bir yerde saklanmal d r.
Saklanan cihazlara çocuklar
erişmemelidir.
Cihaz n kontrolü ve tamiri
Kullan mdan önce cihaz n veya
x
herhangi bir parças n n ar zal olup
olmad ğ n kontrol edin. Parçalar n
çatlak olup olmad ğ n n,
düğmelerinin ar zal olup
olmad ğ n n ve düzgün işlemeyi
etkileyecek diğer şartlar n
kontrolünü yap n.
Cihaz , herhangi bir parças n n
x
hasarl veya kusurlu olmas
durumunda kullanmay n.
Hasarl veya kusurlu parçalar n
x
yetkili tamir servisleri taraf ndan
tamir edilmesini veya
değiştirilmesini sağlay n.
Şarj kablosunu hasara karş düzenli
x
olarak kontrol edin. Kablo hasarl
veya kusurluysa şarj değiştirin.
Bu kullan m k lavuzunda belirtilen
x
parçalar n d ş ndaki hiç bir parçay
değiştirmeye veya sökmeye
çal şmay n.
Pil ve şarj
Hiçbir nedenle pili açmaya çal şmay n.
x
Pili suyla temas ettirmeyin.
x
Pili ateşe atmay n.
x
Şarj suyla temas ettirmeyin.
x
Şarj açmay n.
x
Elektrik güvenliği
Sahip olduğunuz şarj cihaz sadece belli
bir şebeke voltaj için tasarlanm şt r.
Daima şebeke voltaj n n, adaptörünüzün
üstünde yaz l olan voltajla ayni olmas na
dikkat edin. Şarj cihaz n z normal bir
şebeke prizine yerleştirmeyi hiçbir zaman
denemeyin.
Şarj üzerindeki semboller
Şarj cihaz n z çift izolelidir;
bu nedenle toprak kablosuna
ihtiyaç yoktur.
63

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Wv4815Wv7215Wv6015Wv3650Wv3650nm