Download  Print this page

Norsk - Black & Decker WV3615 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bruksområder
Black & Decker Dustbuster
for fuktig og tørr lett støvsuging.
Apparatet er kun ment for bruk i hjemmet.
Sikkerhetsinstruksjoner
Advarsel! Når du bruker oppladbare
x
redskaper, må du følge en del
grunnleggende sikkerhetsregler,
se nedenfor, for å redusere faren for
brann, batterilekkasje, personskade
og materiell skade.
Les nøye gjennom hele denne
x
håndboken før du begynner å bruke
apparatet.
Bruksanvisningen beskriver hvordan
x
apparatet skal brukes. Bruk bare
tilbehør og utstyr til dette apparatet
som anbefales i bruksanvisningen.
Bruk av annet tilbehør eller utstyr
kan medføre risiko for personskade.
Ta vare på denne bruksanvisningen
x
for fremtidig bruk.
Bruke apparatet
Apparatet må ikke brukes til å suge
x
opp væske eller materialer som kan
ta fyr.
Apparatet må ikke dyppes i vann.
x
Trekk aldri i laderledningen når du
x
skal kople laderen fra stikkontakten.
Utsett ikke laderledningen for varme,
olje eller skarpe kanter.
For å unngå at væske kommer inn
x
i motoren, må du ikke:
- snu apparatet opp ned eller legge
det på siden
- rette munnstykket oppover
- riste apparatet kraftig
Væske må tømmes ut med én gang.
x
Etter bruk
Trekk ut kontakten før du rengjør
x
laderen.
Du må alltid tømme og rengjøre
x
oppsamleren etter oppsuging av
væske. Apparatet må ikke oppbevares
med væske i oppsamleren.
Når apparatet ikke er i bruk, må det
x
oppbevares på et tørt sted.
®
er konstruert
Apparatet skal oppbevares
utilgjengelig for barn.
Kontroll og reparasjon
Før bruk må du kontrollere apparatet
x
for skader eller defekte deler.
Kontroller også at det ikke finnes
deler med brist, at bryterne ikke er
skadet og eventuelle andre forhold
som kan påvirke driften av apparatet.
Bruk aldri apparatet hvis noen av
x
delene er skadet eller defekte.
Ved skade eller feil må delene
x
repareres eller byttes ut av et
autorisert serviceverksted.
Sjekk jevnlig om laderledningen kan
x
være skadet. Bytt laderen hvis
ledningen er skadet eller ikke
fungerer som den skal.
Prøv aldri å fjerne eller bytte andre
x
deler enn de som er angitt i denne
bruksanvisningen.
Batteri og lader
Batteriet må aldri åpnes.
x
Batteriet må ikke komme i kontakt
x
med vann.
Batteriet må ikke brennes.
x
Laderen må ikke komme i kontakt
x
med vann.
Laderen må ikke åpnes.
x
Elektrisk sikkerhet
Laderen er utformet for en bestemt
nettspenning. Kontroller at nettspenningen
er i overensstemmelse med spenningen
på typeskiltet. Du må aldri forsøke
å bytte laderen ut med et vanlig støpsel.
Symboler på laderen
Laderen er dobbeltisolert.
Derfor er ikke jording nødvendig.
Feilsikker skilletransformator.
Nettstrømforsyningen er
elektrisk adskilt fra
transformatorens utgang.
Laderen slås automatisk av hvis
omgivelsestemperaturen blir
for høy.

NORSK

43

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Wv4815Wv7215Wv6015Wv3650Wv3650nm