Download Print this page

Husqvarna AUTOMOWER 105 Quick Manual page 5

Hide thumbs Also See for AUTOMOWER 105:

Advertisement

За повече информация и инструкции прочетете пълните инструкции за експлоатация на уебсайта
на Husqvarna (www.husqvarna.com)
1. РАЗПОЛАГАНЕ И СВЪРЗВАНЕ НА ЗАРЕ Ж Д АЩ АТА СТАНЦИЯ
1. Поставете зареждащата станция на централна позиция в работния участък върху относително хоризонтална
повърхност, като пред нея има достатъчно отворено пространство.
2. Свържете захранващия кабел за ниско напрежение към зареждащата станция и електрозахранването.
3. Свържете електрозахранването към стенен контакт с напрежение 100 – 240 V.
4. Поставете косачката робот в зареждащата станция, за да заредите батерията, докато граничния
електрически проводник е положен. Поставете главния прекъсвач в положение 1.
2 . РАЗПОЛАГАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ Е ЛЕК ТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИК И
ВОДЕЩИЯ ПРОВОДНИК
1. Положете граничния електрически проводник така, че да оформи контур около работния участък.
2. Направете ухо в точката, където по-късно ще бъде свързан водещият проводник.
3. Прокарайте водещия проводник до точката на граничния контур, в която ще бъде направена връзката. Не
поставяйте проводника под остри ъгли.
3. СВЪРЗВАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ Е ЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИК И
ВОДЕЩИЯ ПРОВОДНИК
1. Тесните проходи в двора могат да затруднят косачката-робот при намирането на зареждащата станция.
Косачката-робот може да бъде отведена до отдалечени участъци с помощта на водещия проводник. Освен
това водещият проводник помага на косачката-робот бързо да намери зареждащата станция.
2. Положете водещия проводник под зареждащата станция и най-малко на 2 m/6,5 ft право напред от предния й
ръб.
3. Отворете конекторите и сложете краищата на проводниците в жлебовете на всеки конектор.
4. Притиснете конекторите с клещи.
5. Изрежете излишния граничен електрически проводник. Отрежете 1 – 2 cm/ 0,4 – 0,8" над конекторите.
6. Натиснете конекторите на граничния проводник върху контактните изводи, обозначени с AL (ляв) и AR
(десен), на зареждащата станция. Важно е десният проводник да е свързан към десния контактен извод, а
левият – към левия контактен извод.
7. Закрепете конектора на водещия проводник към контактния извод, маркиран с GUIDE, на зарядната станция.
4 . СВЪРЗВАНЕ НА ВОДЕЩИЯ ПРОВОДНИК КЪМ ГРАНИЧНИЯ
Е ЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОВОДНИК
1. Срежете граничния електрически проводник с клещи за проводници в центъра на ухото, направено в стъпка
2.2.
2. Свържете водещия проводник към граничния електрически проводник с придружаващите куплунги.
Притиснете напълно куплунгите с раздвижни клещи.
СТАРТИРАНЕ И ИЗК ЛЮЧВАНЕ
СТАРТИРАНЕ
1. Отворете капака, като натиснете бутона STOP (СТОП).
2. Поставете главния прекъсвач в положение 1. Когато правите това за първи път, започва цикъл от действия за
стартиране, при който избирате четирицифрен личен идентификационен номер наред с други неща.
3. Натиснете бутона START (СТАРТ) и затворете капака.
СПИРАНE
Натиснете бутона СТОП.
РЕГ УЛИРАНЕ НА КОСАЧК АТА- РОБОТ СПОРЕД РАЗМЕРА НА ВАШАТА
МОРАВА
Резултатите от косенето зависят от времето за косене. Регулирайте времето за косене така, че да съответства на
Вашия двор, като използвате функцията Таймер. Вие избирате по кое време на деня да работи косачката-робот.
Косачката-робот коси около 43 m²/463 ft² на час и ден. Например ако дворът Ви се състои от трева с площ 300
m²/3230 ft², косачката-робот трябва да работи средно 7 часа на ден.
ТЕ ХНИЧЕСКО ОБСЛУ ЖВАНЕ
1. Главният прекъсвач трябва да е в позиция 0 през цялото време на работа върху шасито на косачката робот,
като например почистване или смяна на ножове. Сменяйте ножовете редовно, за да получите най-добри
резултати от косенето.
2. За почистване на косачката-робот не използвайте водоструйка или дори течаща вода. При почистването
никога не използвайте разтворители.
3. Ако има опасност от мълнии, всички връзки към зареждащата станция (захранване, кабел за оформяне на
граница и водещ кабел) трябва да бъдат откачени.
4. В края на сезона преди зимното съхранение заредете напълно батерията.
QG_P1_105_1158450_runningchange.indd 5
BG
2019-10-08 15:35:38

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

105