Download Print this page

Pokretanje I Z Austavljanje - Husqvarna AUTOMOWER 105 Quick Manual

Hide thumbs Also See for AUTOMOWER 105:

Advertisement

Da biste dobili više informacija i uputstava, pročitajte kompletan priručnik za rukovaoca na veb-sajtu
kompanije Husqvarna (www.husqvarna.com)
1. POSTAVLJANJE I POVEZIVANJE STANICE Z A PUNJENJE
1. Postavite stanicu za punjenje u središnji položaj u radnoj oblasti tako da ima puno otvorenog prostora ispred stanice
za punjenje i da bude na relativno horizontalnoj površini.
2. Povežite niskonaponski kabl napajanja sa stanicom za punjenje i napajanjem.
3. Povežite napajanje sa zidnom utičnicom na 100–240 V.
4. Stavite robotsku kosačicu u stanicu za punjenje da biste napunili bateriju dok se postavlja granična žica. Postavite
glavni prekidač u položaj 1 .
2 . POSTAVLJANJE GR ANIČNE ŽICE I ŽICE Z A VO ĐENJE
1. Postavite graničnu žicu tako da pravi petlju oko radne oblasti.
2. Napravite otvor na mestu gde će se kasnije povezati žica za vođenje.
3. Postavite žicu za vođenje do mesta na graničnoj petlji gde će se napraviti spoj. Izbegavajte da postavljate žicu pod
malim uglovima.
3. POVEZIVANJE GR ANIČNE ŽICE I ŽICE Z A VO ĐENJE
1. Uski prolazi u dvorištu otežavaju robotskoj kosačici da pronađe stanicu za punjenje. Robotska kosačica može da se
odvede do udaljenih oblasti pomoću žice za vođenje. Žica za vođenje takođe pomaže robotskoj kosačici da brzo
pronađe stanicu za punjenje.
2. Postavite žicu za vođenje ispod stanice za punjenje i bar 2 m / 6,5 ft izvan prednje ivice stanice za punjenje.
3. Otvorite konektore i postavite krajeve žice u udubljenja na svakom konektoru.
4. Spojite konektore pomoću klešta.
5. Odsecite višak granične žice. Secite 1–2 cm / 0,4–0,8" iznad konektora.
6. Pritisnite granične konektore na kontaktne pinove označene sa AL (levo) i AR (desno) na stanici za punjenje. Važno je
da se desna žica poveže sa desnim kontaktnim pinom, a leva žica sa levim pinom.
7. Pričvrstite konektor za vođenje na kontaktni pin koji je označen sa GUIDE na stanici za punjenje.
4 . POVEZIVANJE ŽICE Z A VO ĐENJE SA GR ANIČNOM ŽICOM
1. Isecite graničnu žicu sečicama za žicu u sredini otvora koji je napravljen u koraku 2.2.
2. Povežite žicu za vođenje sa graničnom žicom pomoću odgovarajućih spojnica. Potpuno spojite spojnice pomoću
papagaj klešta.

POKRETANJE I Z AUSTAVLJANJE

POKRETANJE
1. Otvorite poklopac pritiskanjem dugmeta STOP.
2. Postavite glavni prekidač u položaj 1 . Kada ovo radite prvi put, postupak pokretanja počinje kada izaberete
četvorocifrenu PIN šifru između ostalog.
3. Pritisnite dugme START i zatvorite poklopac.
ZAUSTAVLJANJE
Pritisnite dugme STOP.
PODEŠAVANJE ROBOTSKE KOSAČICE DA ODGOVAR A VELIČINI
TR AVNJAK A
Rezultati košenja zavise od vremena košenja. Podesite vreme košenja da odgovara dvorištu pomoću funkcije Merenje
vremena. Vi odlučujete u kom trenutku tokom dana robotska kosačica treba da radi. Robotska kosačica kosi oko 43 m² /
463 ft² na sat i dan. Na primer, ako se vaše dvorište sastoji od 300 m² / 3230 ft² travnjaka, robotska kosačica treba da radi u
proseku 7 sati na dan.
ODR Ž AVANJE
1. Glavni prekidač treba da bude u položaju 0 tokom svih radova na kućištu robotske kosačice, kao što je čišćenje ili
zamena sečiva. Redovno menjajte sečiva da biste dobili najbolje rezultate košenja.
2. Nikad nemojte koristiti mlaz pod pritiskom ni tekuću vodu za čišćenje robotske kosačice. Nikad nemojte koristiti
rastvarače i razređivače za čišćenje.
3. Sve veze sa stanicom za punjenje (napajanje, granične žice i žice za vođenje) moraju da se odvoje u slučaju rizika od
oluje sa grmljavinom.
4. Potpuno napunite bateriju na kraju sezone pre skladištenja tokom zime.
QG_P1_105_1158450_runningchange.indd 3
SR
2019-10-08 15:35:38

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

105