Download  Print this page

Ïesky - Kenwood KAX950ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

bezpečnost
Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a
uschovejte ji pro budoucí použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
Dbejte na to, aby kosti, kº¥e apod. byly z
masa p¡ed mletím odstranêny.
P¡i mletí o¡echº hoõte do mlƒnku jen
nêkolik jader najednou a poïkejte, a¥ je
spiralovƒ •nek zachytí. Teprve potom
vhoõte dal•í.
Spot¡ebiï vypnête z proudu:
p¡ed montá¥í a demontá¥í souïástí
po pou¥ití
p¡ed ïi•têním
V¥dy pou¥ívejte přítlačný válec dodaný se
strojkem. Do plnicího hrdla nikdy nestrkejte
prsty nebo kuchyñské náïiní.
Pozor - sekací nº¥ je ostrƒ, buõte proto
opatrní p¡i jeho pou¥ití i ïi•têní.
P¡ed spu•têním spot¡ebiïe p¡ekontrolujte,
Poškozený nástavec nepoužívejte. Nechte
¥e je mlƒnek správnê namontován.
jej zkontrolovat nebo opravit: viz „servis a
péče o zákazníky".
Nepou¥ívejte p¡íslu•enství nedoporuïená
vƒrobcem.
Nesprávné používání nástavce může vést ke
zranění.
Další bezpečnostní varování najdete v
návodu k obsluze hlavního kuchyňského
robotu.
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
Ïesky
60

Hide quick links:

Advertisement

loading